[Sri Annapurna Ashtottara Shatanamavali] ᐈ Lyrics In Oriya/Odia Pdf | ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣା ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର

Sri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia

ଓଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶିଵାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଭୀମାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ପୁଷ୍ଟ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସରସ୍ଵତ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ପାର୍ଵତ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଦୁର୍ଗାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶର୍ଵାଣ୍ଯୈ ନମଃ (10)

ଓଂ ଶିଵଵଲ୍ଲଭାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦଵେଦ୍ଯାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାଵିଦ୍ଯାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଦ୍ଯାଦାତ୍ରୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶାରଦାଯୈ ନମଃ
ଓଂ କୁମାର୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିପୁରାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ବାଲାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରିଯୈ ନମଃ (20)

ଓଂ ଭଯହାରିଣ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଭଵାନ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଜନନ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାଦିଜନନ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଗଣେଶଜନନ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶକ୍ତ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ କୁମାରଜନନ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଭୋଗପ୍ରଦାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଭଗଵତ୍ଯୈ ନମଃ (30)

ଓଂ ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟପ୍ରଦାଯିନ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଭଵରୋଗହରାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଭଵ୍ଯାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭ୍ରାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ପରମମଂଗଳାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଭଵାନ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଚଲାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଗୌର୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଚାରୁଚଂଦ୍ରକଳାଧରାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶାଲାକ୍ଷ୍ଯୈ ନମଃ (40)

ଓଂ ଵିଶ୍ଵମାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଵଂଦ୍ଯାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଲାସିନ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଆର୍ଯାଯୈ ନମଃ
ଓଂ କଳ୍ଯାଣନିଲାଯାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ରୁଦ୍ରାଣ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ କମଲାସନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭପ୍ରଦାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଅନଂତାଯୈ ନମଃ (50)

ଓଂ ଵୃତ୍ତପୀନପଯୋଧରାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଅଂବାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସଂହାରମଥନ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ମୃଡାନ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵମଂଗଳାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁସଂସେଵିତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସିଦ୍ଧାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁରସେଵିତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ପରମାନଂଦଦାଯୈ ନମଃ (60)

ଓଂ ଶାଂତ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ପରମାନଂଦରୂପିଣ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ପରମାନଂଦଜନନ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ପରାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଆନଂଦପ୍ରଦାଯିନ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ପରୋପକାରନିରତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ପରମାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ପୂର୍ଣଚଂଦ୍ରାଭଵଦନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ପୂର୍ଣଚଂଦ୍ରନିଭାଂଶୁକାଯୈ ନମଃ (70)

ଓଂ ଶୁଭଲକ୍ଷଣସଂପନ୍ନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭାନଂଦଗୁଣାର୍ଣଵାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭସୌଭାଗ୍ଯନିଲଯାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭଦାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ରତିପ୍ରିଯାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଡିକାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଡମଥନ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଡଦର୍ପନିଵାରିଣ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ମାର୍ତାଂଡନଯନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସାଧ୍ଵ୍ଯୈ ନମଃ (80)

ଓଂ ଚଂଦ୍ରାଗ୍ନିନଯନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ପୁଂଡରୀକହରାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ପୂର୍ଣାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ଯଦାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ଯରୂପିଣ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ମାଯାତୀତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠମାଯାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠଧର୍ମାତ୍ମଵଂଦିତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଅସୃଷ୍ଟ୍ଯୈ ନମଃ (90)

ଓଂ ସଂଗରହିତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସୃଷ୍ଟିହେତଵେ ନମଃ
ଓଂ କପର୍ଦିନ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଵୃଷାରୂଢାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୂଲହସ୍ତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଥିତିସଂହାରକାରିଣ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ମଂଦସ୍ମିତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସ୍କଂଦମାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ମୁନିସ୍ତୁତାଯୈ ନମଃ (100)

ଓଂ ମହାଭଗଵତ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଦକ୍ଷାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଦକ୍ଷାଧ୍ଵରଵିନାଶିନ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାର୍ଥଦାତ୍ର୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସାଵିତ୍ର୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସଦାଶିଵକୁଟୁଂବିନ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ଯସୁଂଦରସର୍ଵାଂଗ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦଲକ୍ଷଣାଯୈ ନମଃ (108)

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *