[Bhavani Ashtakam] ᐈ Lyrics In Oriya/Odia Pdf | ଭଵାନୀ ଅଷ୍ଟକମ୍

Bhavani Ashtakam Lyrics In Oriya/Odia

ନ ତାତୋ ନ ମାତା ନ ବଂଧୁର୍ନ ଦାତା
ନ ପୁତ୍ରୋ ନ ପୁତ୍ରୀ ନ ଭୃତ୍ଯୋ ନ ଭର୍ତା
ନ ଜାଯା ନ ଵିଦ୍ଯା ନ ଵୃତ୍ତିର୍ମମୈଵ
ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ତ୍ଵମେକା ଭଵାନି ॥ 1 ॥

ଭଵାବ୍ଧାଵପାରେ ମହାଦୁଃଖଭୀରୁ
ପପାତ ପ୍ରକାମୀ ପ୍ରଲୋଭୀ ପ୍ରମତ୍ତଃ
କୁସଂସାରପାଶପ୍ରବଦ୍ଧଃ ସଦାହଂ
ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ତ୍ଵମେକା ଭଵାନି ॥ 2 ॥

ନ ଜାନାମି ଦାନଂ ନ ଚ ଧ୍ଯାନଯୋଗଂ
ନ ଜାନାମି ତଂତ୍ରଂ ନ ଚ ସ୍ତୋତ୍ରମଂତ୍ରମ୍
ନ ଜାନାମି ପୂଜାଂ ନ ଚ ନ୍ଯାସଯୋଗଂ
ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ତ୍ଵମେକା ଭଵାନି ॥ 3 ॥

ନ ଜାନାମି ପୁଣ୍ଯଂ ନ ଜାନାମି ତୀର୍ଥଂ
ନ ଜାନାମି ମୁକ୍ତିଂ ଲଯଂ ଵା କଦାଚିତ୍
ନ ଜାନାମି ଭକ୍ତିଂ ଵ୍ରତଂ ଵାପି ମାତଃ
ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ତ୍ଵମେକା ଭଵାନି ॥ 4 ॥

କୁକର୍ମୀ କୁସଂଗୀ କୁବୁଦ୍ଧିଃ କୁଦାସଃ
କୁଲାଚାରହୀନଃ କଦାଚାରଲୀନଃ
କୁଦୃଷ୍ଟିଃ କୁଵାକ୍ଯପ୍ରବଂଧଃ ସଦାହଂ
ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ତ୍ଵମେକା ଭଵାନି ॥ 5 ॥

ପ୍ରଜେଶଂ ରମେଶଂ ମହେଶଂ ସୁରେଶଂ
ଦିନେଶଂ ନିଶୀଥେଶ୍ଵରଂ ଵା କଦାଚିତ୍
ନ ଜାନାମି ଚାନ୍ଯତ୍ ସଦାହଂ ଶରଣ୍ଯେ
ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ତ୍ଵମେକା ଭଵାନି ॥ 6 ॥

ଵିଵାଦେ ଵିଷାଦେ ପ୍ରମାଦେ ପ୍ରଵାସେ
ଜଲେ ଚାନଲେ ପର୍ଵତେ ଶତ୍ରୁମଧ୍ଯେ
ଅରଣ୍ଯେ ଶରଣ୍ଯେ ସଦା ମାଂ ପ୍ରପାହି
ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ତ୍ଵମେକା ଭଵାନି ॥ 7 ॥

ଅନାଥୋ ଦରିଦ୍ରୋ ଜରାରୋଗଯୁକ୍ତୋ
ମହାକ୍ଷୀଣଦୀନଃ ସଦା ଜାଡ୍ଯଵକ୍ତ୍ରଃ
ଵିପତ୍ତୌ ପ୍ରଵିଷ୍ଟଃ ପ୍ରନଷ୍ଟଃ ସଦାହଂ
ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ତ୍ଵମେକା ଭଵାନି ॥ 8 ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦାଦିଶଂକରାଚାର୍ଯଵିରଚିତଂ ଭଵାନ୍ଯଷ୍ଟକଂ ସଂପୂର୍ଣମ୍ ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *