[Dvadasa Aditya Dhyana Slokas] ᐈ In English Pdf

Sri Dvadasa Aditya Dhyana Slokas In English

1- dhaataa
dhaataa krritasthalee hetirvaasukee rathakrrinmune ।
pulastyastumbururiti madhumaasam nayamtyamee ॥

dhaataa shubhasya me daataa bhooyo bhooyo.api bhooyasah ।
rashmijaalasamaashlishhtah tamastomavinaashanah ॥

2- aryam
aryamaa pulaho.athaujaah praheti punjikasthalee ।
naaradah kachChaneerashcha nayamtyete sma maadhavam ॥

merushrringaamtaracharah kamalaakarabaamdhavah ।
aryamaa tu sadaa bhootyai bhooyasyai pranatasya me ॥

3- mitrah
mitro.atrih paurushheyo.atha takshhako menakaa hahah ।
rathasvana iti hyete shukramaasam nayamtyamee ॥

nishaanivaaranapatuh udayaadrikrritaashrayah ।
mitro.astu mama modaaya tamastomavinaashanah ॥

4- varunah
vasishhtho hyaruno rambhaa sahajanyastathaa huhuh ।
shukrashchitrasvanashchaiva shuchimaasam nayamtyamee ॥

sooryasyamdanamaarooDha archirmaalee prataapavaan ।
kaalabhootah kaamaroopo hyarunah sevyate mayaa ॥

5- imdrah
imdro vishvaavasuh shrotaa elaapatrastathaa.angiraah ।
pramlochaa raakshhasovaryo nabhomaasam nayamtyamee ॥

sahasrarashmisamveetam imdram varadamaashraye ।
shirasaa pranamaamyadya shreyo vrriddhipradaayakam ॥

6- vivasvaan
vivasvaanugrasenashcha vyaaghra aasaarano bhrriguh ।
anumlochaah shankhapaalo nabhasyaakhyam nayamtyamee ॥

jagannirmaanakartaaram sarvadigvyaaptatejasam ।
nabhograhamahaadeepam vivasvamtam namaamyaham ॥

7- tvashhtaa
tvashhtaa rricheekatanayah kambalaakhyastilottamaa ।
brahmaapeto.atha shatajit dhrritaraashhtra ishhambharaa ॥

tvashhtaa shubhaaya me bhooyaat shishhtaavalinishhevitah ।
naanaashilpakaro naanaadhaaturoopah prabhaakarah ।

8- vishhnuh
vishhnurashvataro rambhaa sooryavarchaashcha satyajit ।
vishvaamitro makhaapeta oorjamaasam nayamtyamee ॥

bhaanumamDalamadhyastham vedatrayanishhevitam ।
gaayatreepratipaadyam tam vishhnum bhaktyaa namaamyaham ॥

9- amshuman
athaamshuh kashyapastaar‍kshhya rritasenastathorvashee ।
vidyuchChatrurmahaashankhah sahomaasam nayamtyamee ॥

sadaa vidraavanarato jaganmangaladeepakah ।
muneemdranivahastutyo bhootido.amshurbhavenmama ॥

10- bhagah
bhagah sphoorjo.arishhtanemih oorna aayushcha panchamah ।
karkotakah poorvachittih paushhamaasam nayamtyamee ॥

tithi maasa rritoonaam cha vatsaraa.ayanayorapi ।
ghatikaanaam cha yah kartaa bhago bhaagyaprado.astu me ॥

11- pooshha
pooshhaa dhananjayo vaatah sushhenah suruchistathaa ।
ghrritaachee gautamashcheti tapomaasam nayamtyamee ।
pooshhaa toshhaaya me bhooyaat sarvapaapaa.apanodanaat ।
sahasrakarasamveetah samastaashaamtaraamtarah ॥

12- parjanyah
kraturvaarchaa bharadvaajah parjanyah senajit tathaa ।
vishvashchairaavatashchaiva tapasyaakhyam nayamtyamee ॥

prapancham pratapan bhooyo vrrishhtibhirmaadayan punah ।
jagadaanamdajanakah parjanyah poojyate mayaa ॥

dhyaayessadaa savitrrimamDalamadhyavartee
naaraayanassarasijaasana sannivishhtah।
keyooravaan makarakumDalavaan kireetee
haaree hiranmayavapuh dhrritashankhachakrah ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *