[Dwadasa Arya Stuti] ᐈ In Kannada Pdf | ದ್ವಾದಶ ಆರ್ಯ ಸ್ತುತಿ

Sri Dwadasa Arya Stuti In Kannada

ಉದ್ಯನ್ನದ್ಯವಿವಸ್ವಾನಾರೋಹನ್ನುತ್ತರಾಂ ದಿವಂ ದೇವಃ ।
ಹೃದ್ರೋಗಂ ಮಮ ಸೂರ್ಯೋ ಹರಿಮಾಣಂ ಚಾಽಽಶು ನಾಶಯತು ॥ 1 ॥

ನಿಮಿಷಾರ್ಧೇನೈಕೇನ ದ್ವೇ ಚ ಶತೇ ದ್ವೇ ಸಹಸ್ರೇ ದ್ವೇ ।
ಕ್ರಮಮಾಣ ಯೋಜನಾನಾಂ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ನಳಿನನಾಥಾಯ ॥ 2 ॥

ಕರ್ಮಜ್ಞಾನಖದಶಕಂ ಮನಶ್ಚ ಜೀವ ಇತಿ ವಿಶ್ವಸರ್ಗಾಯ ।
ದ್ವಾದಶಧಾ ಯೋ ವಿಚರತಿ ಸ ದ್ವಾದಶಮೂರ್ತಿರಸ್ತು ಮೋದಾಯ ॥ 3 ॥

ತ್ವಂ ಹಿ ಯಜೂಋಕ್ಸಾಮಃ ತ್ವಮಾಗಮಸ್ತ್ವಂ ವಷಟ್ಕಾರಃ ।
ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಂ ತ್ವಂ ಹಂಸಃ ತ್ವಂ ಭಾನೋ ಪರಮಹಂಸಶ್ಚ ॥ 4 ॥

ಶಿವರೂಪಾತ್ ಜ್ಞಾನಮಹಂ ತ್ವತ್ತೋ ಮುಕ್ತಿಂ ಜನಾರ್ದನಾಕಾರಾತ್ ।
ಶಿಖಿರೂಪಾದೈಶ್ವರ್ಯಂ ತ್ವತ್ತಶ್ಚಾರೋಗ್ಯಮಿಚ್ಛಾಮಿ ॥ 5 ॥

ತ್ವಚಿ ದೋಷಾ ದೃಶಿ ದೋಷಾಃ ಹೃದಿ ದೋಷಾ ಯೇಽಖಿಲೇಂದ್ರಿಯಜದೋಷಾಃ ।
ತಾನ್ ಪೂಷಾ ಹತದೋಷಃ ಕಿಂಚಿದ್ರೋಷಾಗ್ನಿನಾ ದಹತು ॥ 6 ॥

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಪ್ರತಿರೋಧಾನುಗ್ರತಾಪವೇಗಕರಾನ್ ।
ಬಂದೀಕೃತೇಂದ್ರಿಯಗಣಾನ್ ಗದಾನ್ ವಿಖಂಡಯತು ಚಂಡಾಂಶುಃ ॥ 7 ॥

ಯೇನ ವಿನೇದಂ ತಿಮಿರಂ ಜಗದೇತ್ಯ ಗ್ರಸತಿ ಚರಮಚರಮಖಿಲಮ್ ।
ಧೃತಬೋಧಂ ತಂ ನಳಿನೀಭರ್ತಾರಂ ಹರ್ತಾರಮಾಪದಾಮೀಡೇ ॥ 8 ॥

ಯಸ್ಯ ಸಹಸ್ರಾಭೀಶೋರಭೀಶು ಲೇಶೋ ಹಿಮಾಂಶುಬಿಂಬಗತಃ ।
ಭಾಸಯತಿ ನಕ್ತಮಖಿಲಂ ಭೇದಯತು ವಿಪದ್ಗಣಾನರುಣಃ ॥ 9 ॥

ತಿಮಿರಮಿವ ನೇತ್ರತಿಮಿರಂ ಪಟಲಮಿವಾಽಶೇಷರೋಗಪಟಲಂ ನಃ ।
ಕಾಶಮಿವಾಧಿನಿಕಾಯಂ ಕಾಲಪಿತಾ ರೋಗಯುಕ್ತತಾಂ ಹರತಾತ್ ॥ 10 ॥

ವಾತಾಶ್ಮರೀಗದಾರ್ಶಸ್ತ್ವಗ್ದೋಷಮಹೋದರಪ್ರಮೇಹಾಂಶ್ಚ ।
ಗ್ರಹಣೀಭಗಂಧರಾಖ್ಯಾ ಮಹತೀಸ್ತ್ವಂ ಮೇ ರುಜೋ ಹಂಸಿ ॥ 11 ॥

ತ್ವಂ ಮಾತಾ ತ್ವಂ ಶರಣಂ ತ್ವಂ ಧಾತಾ ತ್ವಂ ಧನಂ ತ್ವಮಾಚಾರ್ಯಃ ।
ತ್ವಂ ತ್ರಾತಾ ತ್ವಂ ಹರ್ತಾ ವಿಪದಾಮರ್ಕ ಪ್ರಸೀದ ಮಮ ಭಾನೋ ॥ 12 ॥

ಇತ್ಯಾರ್ಯಾದ್ವಾದಶಕಂ ಸಾಂಬಸ್ಯ ಪುರೋ ನಭಃಸ್ಥಲಾತ್ಪತಿತಮ್ ।
ಪಠತಾಂ ಭಾಗ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಃ ಸಮಸ್ತರೋಗಕ್ಷಯಶ್ಚ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 13 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸಾಂಬಕೃತದ್ವಾದಶಾರ್ಯಾಸೂರ್ಯಸ್ತುತಿಃ ।

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *