[Ganga Ashtakam] ᐈ Lyrics In Tamil Pdf | க3ங்கா3ஷ்டகம்

Ganga Ashtakam Lyrics in Tamil

43வதி தவ தீரே நீரமாத்ராஶனோஹம்
விக3தவிஷயத்ருஷ்ண: க்ருஷ்ணமாராத4யாமி ।
ஸகல கலுஷப4ங்கே3 ஸ்வர்க3ஸோபானஸங்கே3
தரலதரதரங்கே3 தே3வி க3ங்கே3 ப்ரஸீத3 ॥ 1 ॥

43வதி ப4வலீலா மௌல்தி3மாலே தவாம்ப:4
கணமணுபரிமாணம் ப்ராணினோ யே ஸ்ப்ருஶன்தி ।
அமரனக3ரனாரீ சாமர க்3ராஹிணீனாம்
விக3த கலிகலங்காதங்கமங்கே லுட2ன்தி ॥ 2 ॥

ப்3ரஹ்மாண்ட3ம் க2ண்ட3யன்தீ ஹரஶிரஸி ஜடாவல்லிமுல்லாஸயன்தீ
ஸ்வர்லோகாதா3பதன்தீ கனககி3ரிகு3ஹாக3ண்ட3ஶைலாத் ஸ்க2லன்தீ ।
க்ஷோணீப்ருஷ்டே2 லுட2ன்தீ து3ரிதசயசமூர்னிர்ப4ரம் ப4ர்த்ஸயன்தீ
பாதோ2தி4ம் பூரயன்தீ ஸுரனக3ரஸரித்பாவனீ ந: புனாது ॥ 3 ॥

மஜ்ஜன்மாதங்க3 கும்ப4ச்யுத மத3மதி3ராமோத3மத்தாலிஜாலம்
ஸ்னானை: ஸித்3தா4ங்க3னானாம் குசயுக3 விலஸத்குங்குமாஸங்க3பிங்க3ம் ।
ஸாயம் ப்ராதர்முனீனாம் குஶகுஸுமசயைஶ்சி2ன்னதீரஸ்த2னீரம்
பாயான்னோ கா3ங்க3மம்ப:4 கரிகலப4 கராக்ரான்த ரங்க3ஸ்தரங்க3ம் ॥ 4 ॥

ஆதா3வாதி3 பிதாமஹஸ்ய நியம வ்யாபார பாத்ரே ஜலம்
பஶ்சாத்பன்னக3ஶாயினோ ப43வத: பாதோ33கம் பாவனம் ।
பூ4ய: ஶம்பு4ஜடாவிபூ4ஷண மணிர்ஜஹ்னோர்மஹர்ஷேரியம்
கன்யா கல்மஷனாஶினீ ப43வதீ பா4கீ3ரதீ2 த்3ருஶ்யதே ॥ 5 ॥

ஶைலேன்த்3ராத3வதாரிணீ நிஜஜலே மஜ்ஜஜ்ஜனோத்தாரிணீ
பாராவாரவிஹாரிணீ ப4வப4யஶ்ரேணீ ஸமுத்ஸாரிணீ ।
ஶேஷாங்கை3ரனுகாரிணீ ஹரஶிரோவல்லீத3ல்தா3காரிணீ
காஶீப்ரான்தவிஹாரிணீ விஜயதே க3ங்கா3 மனோஹாரிணீ ॥ 6 ॥

குதோ வீசிர்வீசிஸ்தவ யதி3 க3தா லோசனபத2ம்
த்வமாபீதா பீதாம்ப3ரபுரவாஸம் விதரஸி ।
த்வது3த்ஸங்கே3 க3ங்கே3 பததி யதி3 காயஸ்தனுப்4ருதாம்
ததா3 மாத: ஶான்தக்ரதவபத3லாபோ4ப்யதிலகு4: ॥ 7 ॥

3ங்கே3 த்ரைலோக்யஸாரே ஸகலஸுரவதூ4தௌ4தவிஸ்தீர்ணதோயே
பூர்ணப்3ரஹ்மஸ்வரூபே ஹரிசரணரஜோஹாரிணி ஸ்வர்க3மார்கே3 ।
ப்ராயஶ்சிதம் யதி3 ஸ்யாத்தவ ஜலகணிகா ப்3ரஹ்மஹத்யாதி3 பாபே
கஸ்த்வாம் ஸ்தோதும் ஸமர்த:2 த்ரிஜக334ஹரே தே3வி க3ங்கே3 ப்ரஸீத3 ॥ 8 ॥

மாதர்ஜாஹ்னவீ ஶம்பு4ஸங்க3மிலிதே மௌல்தௌ3 நிதா4யாஞ்ஜலிம்
த்வத்தீரே வபுஷோவஸானஸமயே நாராயணாங்க்4ரித்3வயம் ।
ஸானந்த3ம் ஸ்மரதோ ப4விஷ்யதி மம ப்ராணப்ரயாணோத்ஸவே
பூ4யாத்34க்திரவிச்யுதா ஹரிஹராத்3வைதாத்மிகா ஶாஶ்வதீ ॥ 9 ॥

3ங்கா3ஷ்டகமித3ம் புண்யம் ய: படே2த்ப்ரயதோ நர: ।
ஸர்வபாபவினிர்முக்தோ விஷ்ணுலோகம் ஸ க3ச்ச2தி ॥ 1௦ ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *