[Hanuman Ashtakam] ᐈ Lyrics In Oriya/Odia Pdf | ଶ୍ରୀ ହନୁମଦଷ୍ଟକମ୍

Hanuman Ashtakam Lyrics In Oriya/Odia

ଶ୍ରୀରଘୁରାଜପଦାବ୍ଜନିକେତନ ପଂକଜଲୋଚନ ମଂଗଳରାଶେ
ଚଂଡମହାଭୁଜଦଂଡ ସୁରାରିଵିଖଂଡନପଂଡିତ ପାହି ଦଯାଳୋ ।
ପାତକିନଂ ଚ ସମୁଦ୍ଧର ମାଂ ମହତାଂ ହି ସତାମପି ମାନମୁଦାରଂ
ତ୍ଵାଂ ଭଜତୋ ମମ ଦେହି ଦଯାଘନ ହେ ହନୁମନ୍ ସ୍ଵପଦାଂବୁଜଦାସ୍ଯମ୍ ॥ 1 ॥

ସଂସୃତିତାପମହାନଲଦଗ୍ଧତନୂରୁହମର୍ମତନୋରତିଵେଲଂ
ପୁତ୍ରଧନସ୍ଵଜନାତ୍ମଗୃହାଦିଷୁ ସକ୍ତମତେରତିକିଲ୍ବିଷମୂର୍ତେଃ ।
କେନଚିଦପ୍ଯମଲେନ ପୁରାକୃତପୁଣ୍ଯସୁପୁଂଜଲଵେନ ଵିଭୋ ଵୈ
ତ୍ଵାଂ ଭଜତୋ ମମ ଦେହି ଦଯାଘନ ହେ ହନୁମନ୍ ସ୍ଵପଦାଂବୁଜଦାସ୍ଯମ୍ ॥ 2 ॥

ସଂସୃତିକୂପମନଲ୍ପମଘୋରନିଦାଘନିଦାନମଜସ୍ରମଶେଷଂ
ପ୍ରାପ୍ଯ ସୁଦୁଃଖସହସ୍ରଭୁଜଂଗଵିଷୈକସମାକୁଲସର୍ଵତନୋର୍ମେ ।
ଘୋରମହାକୃପଣାପଦମେଵ ଗତସ୍ଯ ହରେ ପତିତସ୍ଯ ଭଵାବ୍ଧୌ
ତ୍ଵାଂ ଭଜତୋ ମମ ଦେହି ଦଯାଘନ ହେ ହନୁମନ୍ ସ୍ଵପଦାଂବୁଜଦାସ୍ଯମ୍ ॥ 3 ॥

ସଂସୃତିସିଂଧୁଵିଶାଲକରାଲମହାବଲକାଲଝଷଗ୍ରସନାର୍ତଂ
ଵ୍ଯଗ୍ରସମଗ୍ରଧିଯଂ କୃପଣଂ ଚ ମହାମଦନକ୍ରସୁଚକ୍ରହୃତାସୁମ୍ ।
କାଲମହାରସନୋର୍ମିନିପୀଡିତମୁଦ୍ଧର ଦୀନମନନ୍ଯଗତିଂ ମାଂ
ତ୍ଵାଂ ଭଜତୋ ମମ ଦେହି ଦଯାଘନ ହେ ହନୁମନ୍ ସ୍ଵପଦାଂବୁଜଦାସ୍ଯମ୍ ॥ 4 ॥

ସଂସୃତିଘୋରମହାଗହନେ ଚରତୋ ମଣିରଂଜିତପୁଣ୍ଯସୁମୂର୍ତେଃ
ମନ୍ମଥଭୀକରଘୋରମହୋଗ୍ରମୃଗପ୍ରଵରାର୍ଦିତଗାତ୍ରସୁସଂଧେଃ ।
ମତ୍ସରତାପଵିଶେଷନିପୀଡିତବାହ୍ଯମତେଶ୍ଚ କଥଂ ଚିଦମେଯଂ
ତ୍ଵାଂ ଭଜତୋ ମମ ଦେହି ଦଯାଘନ ହେ ହନୁମନ୍ ସ୍ଵପଦାଂବୁଜଦାସ୍ଯମ୍ ॥ 5 ॥

ସଂସୃତିଵୃକ୍ଷମନେକଶତାଘନିଦାନମନଂତଵିକର୍ମସୁଶାଖଂ
ଦୁଃଖଫଲଂ କରଣାଦିପଲାଶମନଂଗସୁପୁଷ୍ପମଚିଂତ୍ଯସୁମୂଲମ୍ ।
ତଂ ହ୍ଯଧିରୁହ୍ଯ ହରେ ପତିତଂ ଶରଣାଗତମେଵ ଵିମୋଚଯ ମୂଢଂ
ତ୍ଵାଂ ଭଜତୋ ମମ ଦେହି ଦଯାଘନ ହେ ହନୁମନ୍ ସ୍ଵପଦାଂବୁଜଦାସ୍ଯମ୍ ॥ 6 ॥

ସଂସୃତିପନ୍ନଗଵକ୍ତ୍ରଭଯଂକରଦଂଷ୍ଟ୍ରମହାଵିଷଦଗ୍ଧଶରୀରଂ
ପ୍ରାଣଵିନିର୍ଗମଭୀତିସମାକୁଲମଂଦମନାଥମତୀଵ ଵିଷଣ୍ଣମ୍ ।
ମୋହମହାକୁହରେ ପତିତଂ ଦଯଯୋଦ୍ଧର ମାମଜିତେଂଦ୍ରିଯକାମଂ
ତ୍ଵାଂ ଭଜତୋ ମମ ଦେହି ଦଯାଘନ ହେ ହନୁମନ୍ ସ୍ଵପଦାଂବୁଜଦାସ୍ଯମ୍ ॥ 7 ॥

ଇଂଦ୍ରିଯନାମକଚୋରଗଣୈର୍ହୃତତତ୍ତ୍ଵଵିଵେକମହାଧନରାଶିଂ
ସଂସୃତିଜାଲନିପାତିତମେଵ ମହାବଲିଭିଶ୍ଚ ଵିଖଂଡିତକାଯମ୍ ।
ତ୍ଵତ୍ପଦପଦ୍ମମନୁତ୍ତମମାଶ୍ରିତମାଶୁ କପୀଶ୍ଵର ପାହି କୃପାଳୋ
ତ୍ଵାଂ ଭଜତୋ ମମ ଦେହି ଦଯାଘନ ହେ ହନୁମନ୍ ସ୍ଵପଦାଂବୁଜଦାସ୍ଯମ୍ ॥ 8 ॥

ବ୍ରହ୍ମମରୁଦ୍ଗଣରୁଦ୍ରମହେଂଦ୍ରକିରୀଟସୁକୋଟିଲସତ୍ପଦପୀଠଂ
ଦାଶରଥିଂ ଜପତି କ୍ଷିତିମଂଡଲ ଏଷ ନିଧାଯ ସଦୈଵ ହୃଦବ୍ଜେ ।
ତସ୍ଯ ହନୂମତ ଏଵ ଶିଵଂକରମଷ୍ଟକମେତଦନିଷ୍ଟହରଂ ଵୈ
ଯଃ ସତତଂ ହି ପଠେତ୍ସ ନରୋ ଲଭତେଽଚ୍ଯୁତରାମପଦାବ୍ଜନିଵାସମ୍ ॥ 9 ॥

ଇତି ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନାଶ୍ରମ ଶିଷ୍ଯାଽଚ୍ଯୁତଵିରଚିତଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦନୁମଦଷ୍ଟକମ୍ ।

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *