[Manyu Suktam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Manyu Suktam English Lyrics

yaste””” manyo.avi”’dhad vajra saayaka saha oja”’h pushhyati vishva”’maanushhak ।
saahyaama daasamaaryam tvayaa””” yujaa saha”’skrritena saha”’saa saha”’svataa ॥ 1 ॥

manyurimdro””” manyurevaasa”’ devo manyur hotaa varu”’no jaatave”””daah ।
manyum visha”’ eelate maanu”’shheeryaah paahi no””” manyo tapa”’saa sajoshhaa”””h ॥ 2 ॥

abhee”””hi manyo tavasastavee”””yaan tapa”’saa yujaa vi ja”’hi shatroo”””n ।
amitrahaa vrri”’trahaa da”’syuhaa cha vishvaa vasoonyaa bha”’raa tvam na”’h ॥ 3 ॥

tvam hi ma”””nyo abhibhoo”””tyojaah svayambhoorbhaamo””” abhimaatishhaahah ।
vishvacha”’r-shhanih sahu”’rih sahaa”””vaanasmaasvojah prrita”’naasu dhehi ॥ 4 ॥

abhaagah sannapa pare”””to asmi tava kratvaa””” tavishhasya”’ prachetah ।
tam tvaa””” manyo akraturji”’heelaaham svaatanoorba”’ladeyaa”””ya mehi”’ ॥ 5 ॥

ayam te””” asmyupa mehyarvaan pra”’teecheenah sa”’hure vishvadhaayah ।
manyo””” vajrinnabhi maamaa va”’vrritsvahanaa”””va dasyoo”””n rrita bo”””dhyaapeh ॥ 6 ॥

abhi prehi”’ dakshhinato bha”’vaa me.adhaa””” vrritraani”’ jamghanaava bhoori”’ ।
juhomi”’ te dharunam madhvo agra”’mubhaa u”’paamshu pra”’thamaa pi”’baava ॥ 7 ॥

tvayaa””” manyo saratha”’maarujamto harshha”’maanaaso dhrrishhitaa ma”’rutvah ।
tigmeshha”’va aayu”’dhaa samshishaa”””naa abhi praya”””mtu naro””” agniroo”””paah ॥ 8 ॥

agniri”’va manyo tvishhitah sa”’hasva senaaneerna”’h sahure hoota e”””dhi ।
hatvaaya shatroon vi bha”’jasva veda ojo mimaa”””no vimrridho””” nudasva ॥ 9 ॥

saha”’sva manyo abhimaa”””timasme rujan mrrinan pra”’mrrinan prehi shatroo”””n ।
ugram te paajo””” nanvaa ru”’rudhre vashee vasha”””m nayasa ekaja tvam ॥ 10 ॥

eko””” bahoonaama”’si manyaveelito visha”””mvisham yudhaye sam shi”’shaadhi ।
akrri”’ttaruk tvayaa””” yujaa vayam dyumamtam ghoshha”””m vijayaaya”’ krrinmahe ॥ 11 ॥

vijeshhakrridimdra”’ ivaanavabravo(o)3”’.asmaaka”””m manyo adhipaa bha”’veha ।
priyam te naama”’ sahure grrineemasi vidmaatamutsam yata”’ aababhootha”’ ॥ 12 ॥

aabhoo”””tyaa sahajaa va”’jra saayaka saho””” bibharshhyabhibhoota utta”’ram ।
kratvaa””” no manyo sahamedye”””dhi mahaadhanasya”’ puruhoota samsrriji”’ ॥ 13 ॥

samsrri”’shhTam dhana”’mubhaya”””m samaakrri”’tamasmabhya”””m dattaam varu”’nashcha manyuh ।
bhiyam dadhaa”””naa hrrida”’yeshhu shatra”’vah paraa”””jitaaso apa nila”’yamtaam ॥ 14 ॥

dhanva”’naagaadhanva”’ naajimja”’yema dhanva”’naa teevraah samado””” jayema ।
dhanuh shatro”””rapakaamam krri”’noti dhanva”’ naasarvaa”””h pradisho””” jayema ॥

bhadram no api”’ vaataya mana”’h ॥

om shaamtaa”’ prrithivee shi”’vamamtarikshham dyaurno””” devya.abha”’yanno astu ।
shivaa disha”’h pradisha”’ uddisho””” na.aaapo””” vishvatah pari”’paamtu sarvatah shaantih shaantih shaanti”’h ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *