[Nakshatra Suktam] ᐈ Lyrics In Malayalam Pdf | നക്ഷത്ര സൂക്തമ്

Nakshatra Suktam Malayalam Lyrics

തൈത്തിരീയ ബ്രഹ്മണമ് । അഷ്ടകമ് – 3 പ്രശ്നഃ – 1
തൈത്തിരീയ സംഹിതാഃ । കാംഡ 3 പ്രപാഠകഃ – 5 അനുവാകമ് – 1

ഓം ॥ അ॒ഗ്നിര്നഃ॑ പാതു॒ കൃത്തി॑കാഃ । നക്ഷ॑ത്രം ദേ॒വമിം॑ദ്രി॒യമ് । ഇ॒ദമാ॑സാം വിചക്ഷ॒ണമ് । ഹ॒വിരാ॒സം ജു॑ഹോതന । യസ്യ॒ ഭാംതി॑ ര॒ശ്മയോ॒ യസ്യ॑ കേ॒തവഃ॑ । യസ്യേ॒മാ വിശ്വാ॒ ഭുവ॑നാനി॒ സര്വാ᳚ । സ കൃത്തി॑കാഭിര॒ഭിസം॒വസാ॑നഃ । അ॒ഗ്നിര്നോ॑ ദേ॒വസ്സു॑വി॒തേ ദ॑ധാതു ॥ 1 ॥

പ്ര॒ജാപ॑തേ രോഹി॒ണീവേ॑തു॒ പത്നീ᳚ । വി॒ശ്വരൂ॑പാ ബൃഹ॒തീ ചി॒ത്രഭാ॑നുഃ । സാ നോ॑ യ॒ജ്ഞസ്യ॑ സുവി॒തേ ദ॑ധാതു । യഥാ॒ ജീവേ॑മ ശ॒രദ॒സ്സവീ॑രാഃ । രോ॒ഹി॒ണീ ദേ॒വ്യുദ॑ഗാത്പു॒രസ്താ᳚ത് । വിശ്വാ॑ രൂ॒പാണി॑ പ്രതി॒മോദ॑മാനാ । പ്ര॒ജാപ॑തിഗ്മ് ഹ॒വിഷാ॑ വ॒ര്ധയം॑തീ । പ്രി॒യാ ദേ॒വാനാ॒മുപ॑യാതു യ॒ജ്ഞമ് ॥ 2 ॥

സോമോ॒ രാജാ॑ മൃഗശീ॒ര്॒ഷേണ॒ ആഗന്ന്॑ । ശി॒വം നക്ഷ॑ത്രം പ്രി॒യമ॑സ്യ॒ ധാമ॑ । ആ॒പ്യായ॑മാനോ ബഹു॒ധാ ജനേ॑ഷു । രേതഃ॑ പ്ര॒ജാം യജ॑മാനേ ദധാതു । യത്തേ॒ നക്ഷ॑ത്രം മൃഗശീ॒ര്॒ഷമസ്തി॑ । പ്രി॒യഗ്മ് രാ॑ജന് പ്രി॒യത॑മം പ്രി॒യാണാ᳚മ് । തസ്മൈ॑ തേ സോമ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ । ശന്ന॑ ഏധി ദ്വി॒പദേ॒ ശം ചതു॑ഷ്പദേ ॥ 3 ॥

ആ॒ര്ദ്രയാ॑ രു॒ദ്രഃ പ്രഥ॑മാ ന ഏതി । ശ്രേഷ്ഠോ॑ ദേ॒വാനാം॒ പതി॑രഘ്നി॒യാനാ᳚മ് । നക്ഷ॑ത്രമസ്യ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ । മാ നഃ॑ പ്ര॒ജാഗ്മ് രീ॑രിഷ॒ന്മോത വീ॒രാന് । ഹേ॒തി രു॒ദ്രസ്യ॒ പരി॑ണോ വൃണക്തു । ആ॒ര്ദ്രാ നക്ഷ॑ത്രം ജുഷതാഗ്മ് ഹ॒വിര്നഃ॑ । പ്ര॒മും॒ചമാ॑നൌ ദുരി॒താനി॒ വിശ്വാ᳚ । അപാ॒ഘശഗ്മ്॑ സന്നുദതാ॒മരാ॑തിമ് । ॥ 4॥

പുന॑ര്നോ ദേ॒വ്യദി॑തിസ്പൃണോതു । പുന॑ര്വസൂനഃ॒ പുന॒രേതാം᳚ യ॒ജ്ഞമ് । പുന॑ര്നോ ദേ॒വാ അ॒ഭിയം॑തു॒ സര്വേ᳚ । പുനഃ॑ പുനര്വോ ഹ॒വിഷാ॑ യജാമഃ । ഏ॒വാ ന ദേ॒വ്യദി॑തിരന॒ര്വാ । വിശ്വ॑സ്യ ഭ॒ര്ത്രീ ജഗ॑തഃ പ്രതി॒ഷ്ഠാ । പുന॑ര്വസൂ ഹ॒വിഷാ॑ വ॒ര്ധയം॑തീ । പ്രി॒യം ദേ॒വാനാ॒-മപ്യേ॑തു॒ പാഥഃ॑ ॥ 5॥

ബൃഹ॒സ്പതിഃ॑ പ്രഥ॒മം ജായ॑മാനഃ । തി॒ഷ്യം॑ നക്ഷ॑ത്രമ॒ഭി സംബ॑ഭൂവ । ശ്രേഷ്ഠോ॑ ദേ॒വാനാം॒ പൃത॑നാസുജി॒ഷ്ണുഃ । ദി॒ശോഽനു॒ സര്വാ॒ അഭ॑യന്നോ അസ്തു । തി॒ഷ്യഃ॑ പു॒രസ്താ॑ദു॒ത മ॑ധ്യ॒തോ നഃ॑ । ബൃഹ॒സ്പതി॑ര്നഃ॒ പരി॑പാതു പ॒ശ്ചാത് । ബാധേ॑താം॒ദ്വേഷോ॒ അഭ॑യം കൃണുതാമ് । സു॒വീര്യ॑സ്യ॒ പത॑യസ്യാമ ॥ 6 ॥

ഇ॒ദഗ്മ് സ॒ര്പേഭ്യോ॑ ഹ॒വിര॑സ്തു॒ ജുഷ്ടമ്᳚ । ആ॒ശ്രേ॒ഷാ യേഷാ॑മനു॒യംതി॒ ചേതഃ॑ । യേ അം॒തരി॑ക്ഷം പൃഥി॒വീം ക്ഷി॒യംതി॑ । തേ ന॑സ്സ॒ര്പാസോ॒ ഹവ॒മാഗ॑മിഷ്ഠാഃ । യേ രോ॑ച॒നേ സൂര്യ॒സ്യാപി॑ സ॒ര്പാഃ । യേ ദിവം॑ ദേ॒വീമനു॑സം॒ചരം॑തി । യേഷാ॑മശ്രേ॒ഷാ അ॑നു॒യംതി॒ കാമമ്᳚ । തേഭ്യ॑സ്സ॒ര്പേഭ്യോ॒ മധു॑മജ്ജുഹോമി ॥ 7 ॥

ഉപ॑ഹൂതാഃ പി॒തരോ॒ യേ മ॒ഘാസു॑ । മനോ॑ജവസസ്സു॒കൃത॑സ്സുകൃ॒ത്യാഃ । തേ നോ॒ നക്ഷ॑ത്രേ॒ ഹവ॒മാഗ॑മിഷ്ഠാഃ । സ്വ॒ധാഭി॑ര്യ॒ജ്ഞം പ്രയ॑തം ജുഷംതാമ് । യേ അ॑ഗ്നിദ॒ഗ്ധാ യേഽന॑ഗ്നിദഗ്ധാഃ । യേ॑ഽമുല്ലോ॒കം പി॒തരഃ॑ ക്ഷി॒യംതി॑ । യാഗ്-ശ്ച॑ വി॒ദ്മയാഗ്മ് ഉ॑ ച॒ ന പ്ര॑വി॒ദ്മ । മ॒ഘാസു॑ യ॒ജ്ഞഗ്മ് സുകൃ॑തം ജുഷംതാമ് ॥ 8॥

ഗവാം॒ പതിഃ॒ ഫല്ഗു॑നീനാമസി॒ ത്വമ് । തദ॑ര്യമന് വരുണമിത്ര॒ ചാരു॑ । തം ത്വാ॑ വ॒യഗ്മ് സ॑നി॒താരഗ്മ്॑ സനീ॒നാമ് । ജീ॒വാ ജീവ॑ംത॒മുപ॒ സംവി॑ശേമ । യേനേ॒മാ വിശ്വാ॒ ഭുവ॑നാനി॒ സംജി॑താ । യസ്യ॑ ദേ॒വാ അ॑നുസം॒യംതി॒ ചേതഃ॑ । അ॒ര്യ॒മാ രാജാ॒ഽജര॒സ്തു വി॑ഷ്മാന് । ഫല്ഗു॑നീനാമൃഷ॒ഭോ രോ॑രവീതി ॥ 9 ॥

ശ്രേഷ്ഠോ॑ ദേ॒വാനാം᳚ ഭഗവോ ഭഗാസി । തത്ത്വാ॑ വിദുഃ॒ ഫല്ഗു॑നീ॒സ്തസ്യ॑ വിത്താത് । അ॒സ്മഭ്യം॑ ക്ഷ॒ത്രമ॒ജരഗ്മ്॑ സു॒വീര്യമ്᳚ । ഗോമ॒ദശ്വ॑വ॒ദുപ॒സന്നു॑ദേ॒ഹ । ഭഗോ॑ഹ ദാ॒താ ഭഗ ഇത്പ്ര॑ദാ॒താ । ഭഗോ॑ ദേ॒വീഃ ഫല്ഗു॑നീ॒രാവി॑വേശ । ഭഗ॒സ്യേത്തം പ്ര॑സ॒വം ഗ॑മേമ । യത്ര॑ ദേ॒വൈസ്സ॑ധ॒മാദം॑ മദേമ । ॥ 10 ॥

ആയാ॒തു ദേ॒വസ്സ॑വി॒തോപ॑യാതു । ഹി॒ര॒ണ്യയേ॑ന സു॒വൃതാ॒ രഥേ॑ന । വഹ॒ന്॒, ഹസ്തഗ്മ്॑ സുഭഗ്മ്॑ വിദ്മ॒നാപ॑സമ് । പ്രയച്ഛം॑തം॒ പപു॑രിം॒ പുണ്യ॒മച്ഛ॑ । ഹസ്തഃ॒ പ്രയ॑ച്ഛ ത്വ॒മൃതം॒ വസീ॑യഃ । ദക്ഷി॑ണേന॒ പ്രതി॑ഗൃഭ്ണീമ ഏനത് । ദാ॒താര॑മ॒ദ്യ സ॑വി॒താ വി॑ദേയ । യോ നോ॒ ഹസ്താ॑യ പ്രസു॒വാതി॑ യ॒ജ്ഞമ് ॥11 ॥

ത്വഷ്ടാ॒ നക്ഷ॑ത്രമ॒ഭ്യേ॑തി ചി॒ത്രാമ് । സു॒ഭഗ്മ് സ॑സംയുവ॒തിഗ്മ് രാച॑മാനാമ് । നി॒വേ॒ശയ॑ന്ന॒മൃതാ॒ന്മര്ത്യാഗ്॑ശ്ച । രൂ॒പാണി॑ പി॒ഗ്മ്॒ശന് ഭുവ॑നാനി॒ വിശ്വാ᳚ । തന്ന॒സ്ത്വഷ്ടാ॒ തദു॑ ചി॒ത്രാ വിച॑ഷ്ടാമ് । തന്നക്ഷ॑ത്രം ഭൂരി॒ദാ അ॑സ്തു॒ മഹ്യമ്᳚ । തന്നഃ॑ പ്ര॒ജാം വീ॒രവ॑തീഗ്മ് സനോതു । ഗോഭി॑ര്നോ॒ അശ്വൈ॒സ്സമ॑നക്തു യജ്ഞമ് ॥ 12 ॥

വാ॒യുര്നക്ഷ॑ത്രമ॒ഭ്യേ॑തി॒ നിഷ്ട്യാ᳚മ് । തി॒ഗ്മശൃം॑ഗോ വൃഷ॒ഭോ രോരു॑വാണഃ । സ॒മീ॒രയ॒ന് ഭുവ॑നാ മാത॒രിശ്വാ᳚ । അപ॒ ദ്വേഷാഗ്മ്॑സി നുദതാ॒മരാ॑തീഃ । തന്നോ॑ വാ॒യസ്തദു॒ നിഷ്ട്യാ॑ ശൃണോതു । തന്നക്ഷ॑ത്രം ഭൂരി॒ദാ അ॑സ്തു॒ മഹ്യമ്᳚ । തന്നോ॑ ദേ॒വാസോ॒ അനു॑ജാനംതു॒ കാമമ്᳚ । യഥാ॒ തരേ॑മ ദുരി॒താനി॒ വിശ്വാ᳚ ॥ 13 ॥

ദൂ॒രമ॒സ്മച്ഛത്ര॑വോ യംതു ഭീ॒താഃ । തദിം॑ദ്രാ॒ഗ്നീ കൃ॑ണുതാം॒ തദ്വിശാ॑ഖേ । തന്നോ॑ ദേ॒വാ അനു॑മദംതു യ॒ജ്ഞമ് । പ॒ശ്ചാത് പു॒രസ്താ॒ദഭ॑യന്നോ അസ്തു । നക്ഷ॑ത്രാണാ॒മധി॑പത്നീ॒ വിശാ॑ഖേ । ശ്രേഷ്ഠാ॑വിംദ്രാ॒ഗ്നീ ഭുവ॑നസ്യ ഗോ॒പൌ । വിഷൂ॑ച॒ശ്ശത്രൂ॑നപ॒ബാധ॑മാനൌ । അപ॒ക്ഷുധ॑ന്നുദതാ॒മരാ॑തിമ് । ॥ 14 ॥

പൂ॒ര്ണാ പ॒ശ്ചാദു॒ത പൂ॒ര്ണാ പു॒രസ്താ᳚ത് । ഉന്മ॑ധ്യ॒തഃ പൌ᳚ര്ണമാ॒സീ ജി॑ഗായ । തസ്യാം᳚ ദേ॒വാ അധി॑സം॒വസം॑തഃ । ഉ॒ത്ത॒മേ നാക॑ ഇ॒ഹ മാ॑ദയംതാമ് । പൃ॒ഥ്വീ സു॒വര്ചാ॑ യുവ॒തിഃ സ॒ജോഷാഃ᳚ । പൌ॒ര്ണ॒മാ॒സ്യുദ॑ഗാ॒ച്ഛോഭ॑മാനാ । ആ॒പ്യാ॒യയം॑തീ ദുരി॒താനി॒ വിശ്വാ᳚ । ഉ॒രും ദുഹാം॒ യജ॑മാനായ യ॒ജ്ഞമ് ।

ഋ॒ദ്ധ്യാസ്മ॑ ഹ॒വ്യൈര്നമ॑സോപ॒സദ്യ॑ । മി॒ത്രം ദേ॒വം മി॑ത്ര॒ധേയം॑ നോ അസ്തു । അ॒നൂ॒രാ॒ധാന്, ഹ॒വിഷാ॑ വ॒ര്ധയം॑തഃ । ശ॒തം ജീ॑വേമ॒ ശ॒രദഃ॒ സവീ॑രാഃ । ചി॒ത്രം നക്ഷ॑ത്ര॒മുദ॑ഗാത്പു॒രസ്താ᳚ത് । അ॒നൂ॒രാ॒ധാ സ॒ ഇതി॒ യദ്വദ॑ംതി । തന്മി॒ത്ര ഏ॑തി പ॒ഥിഭി॑ര്ദേവ॒യാനൈഃ᳚ । ഹി॒ര॒ണ്യയൈ॒ര്വിത॑തൈരം॒തരി॑ക്ഷേ ॥ 16 ॥

ഇംദ്രോ᳚ ജ്യേ॒ഷ്ഠാമനു॒ നക്ഷ॑ത്രമേതി । യസ്മി॑ന് വൃ॒ത്രം വൃ॑ത്ര॒ തൂര്യേ॑ ത॒താര॑ । തസ്മി॑ന്വ॒യ-മ॒മൃതം॒ ദുഹാ॑നാഃ । ക്ഷുധം॑തരേമ॒ ദുരി॑തിം॒ ദുരി॑ഷ്ടിമ് । പു॒ര॒ംദ॒രായ॑ വൃഷ॒ഭായ॑ ധൃ॒ഷ്ണവേ᳚ । അഷാ॑ഢായ॒ സഹ॑മാനായ മീ॒ഢുഷേ᳚ । ഇംദ്രാ॑യ ജ്യേ॒ഷ്ഠാ മധു॑മ॒ദ്ദുഹാ॑നാ । ഉ॒രും കൃ॑ണോതു॒ യജ॑മാനായ ലോ॒കമ് । ॥ 17 ॥

മൂലം॑ പ്ര॒ജാം വീ॒രവ॑തീം വിദേയ । പരാ᳚ച്യേതു॒ നിരൃ॑തിഃ പരാ॒ചാ । ഗോഭി॒ര്നക്ഷ॑ത്രം പ॒ശുഭി॒സ്സമ॑ക്തമ് । അഹ॑ര്ഭൂയാ॒ദ്യജ॑മാനായ॒ മഹ്യമ്᳚ । അഹ॑ര്നോ അ॒ദ്യ സു॑വി॒തേ ദ॑ദാതു । മൂലം॒ നക്ഷ॑ത്ര॒മിതി॒ യദ്വദ॑ംതി । പരാ॑ചീം വാ॒ചാ നിരൃ॑തിം നുദാമി । ശി॒വം പ്ര॒ജായൈ॑ ശി॒വമ॑സ്തു॒ മഹ്യമ്᳚ ॥ 18 ॥

യാ ദി॒വ്യാ ആപഃ॒ പയ॑സാ സംബഭൂ॒വുഃ । യാ അം॒തരി॑ക്ഷ ഉ॒ത പാര്ഥി॑വീ॒ര്യാഃ । യാസാ॑മഷാ॒ഢാ അ॑നു॒യംതി॒ കാമമ്᳚ । താ ന॒ ആപഃ॒ ശഗ്ഗ് സ്യോ॒നാ ഭ॑വംതു । യാശ്ച॒ കൂപ്യാ॒ യാശ്ച॑ നാ॒ദ്യാ᳚സ്സമു॒ദ്രിയാഃ᳚ । യാശ്ച॑ വൈശ॒ംതീരുത പ്രാ॑സ॒ചീര്യാഃ । യാസാ॑മഷാ॒ഢാ മധു॑ ഭ॒ക്ഷയ॑ംതി । താ ന॒ ആപഃ॒ ശഗ്ഗ് സ്യോ॒നാ ഭ॑വംതു ॥19 ॥

തന്നോ॒ വിശ്വേ॒ ഉപ॑ ശൃണ്വംതു ദേ॒വാഃ । തദ॑ഷാ॒ഢാ അ॒ഭിസംയം॑തു യ॒ജ്ഞമ് । തന്നക്ഷ॑ത്രം പ്രഥതാം പ॒ശുഭ്യഃ॑ । കൃ॒ഷിര്വൃ॒ഷ്ടിര്യജ॑മാനായ കല്പതാമ് । ശു॒ഭ്രാഃ ക॒ന്യാ॑ യുവ॒തയ॑സ്സു॒പേശ॑സഃ । ക॒ര്മ॒കൃത॑സ്സു॒കൃതോ॑ വീ॒ര്യാ॑വതീഃ । വിശ്വാ᳚ന് ദേ॒വാന്, ഹ॒വിഷാ॑ വ॒ര്ധയം॑തീഃ । അ॒ഷാ॒ഢാഃ കാമ॒മുപാ॑യംതു യ॒ജ്ഞമ് ॥ 20 ॥

യസ്മി॒ന് ബ്രഹ്മാ॒ഭ്യജ॑യ॒ത്സര്വ॑മേ॒തത് । അ॒മുംച॑ ലോ॒കമി॒ദമൂ॑ച॒ സര്വമ്᳚ । തന്നോ॒ നക്ഷ॑ത്രമഭി॒ജിദ്വി॒ജിത്യ॑ । ശ്രിയം॑ ദധാ॒ത്വഹൃ॑ണീയമാനമ് । ഉ॒ഭൌ ലോ॒കൌ ബ്രഹ്മ॑ണാ॒ സംജി॑തേ॒മൌ । തന്നോ॒ നക്ഷ॑ത്രമഭി॒ജിദ്വിച॑ഷ്ടാമ് । തസ്മി॑ന്വ॒യം പൃത॑നാ॒സ്സംജ॑യേമ । തന്നോ॑ ദേ॒വാസോ॒ അനു॑ജാനംതു॒ കാമമ്᳚ ॥ 21 ॥

ശൃ॒ണ്വംതി॑ ശ്രോ॒ണാമ॒മൃത॑സ്യ ഗോ॒പാമ് । പുണ്യാ॑മസ്യാ॒ ഉപ॑ശൃണോമി॒ വാചമ്᳚ । മ॒ഹീം ദേ॒വീം വിഷ്ണു॑പത്നീമജൂ॒ര്യാമ് । പ്ര॒തീചീ॑ മേനാഗ്മ് ഹ॒വിഷാ॑ യജാമഃ । ത്രേ॒ധാ വിഷ്ണു॑രുരുഗാ॒യോ വിച॑ക്രമേ । മ॒ഹീം ദിവം॑ പൃഥി॒വീമം॒തരി॑ക്ഷമ് । തച്ഛ്രോ॒ണൈതി॒ശ്രവ॑-ഇ॒ച്ഛമാ॑നാ । പുണ്യ॒ഗ്ഗ്॒ ശ്ലോകം॒ യജ॑മാനായ കൃണ്വ॒തീ ॥ 22 ॥

അ॒ഷ്ടൌ ദേ॒വാ വസ॑വസ്സോ॒മ്യാസഃ॑ । ചത॑സ്രോ ദേ॒വീര॒ജരാഃ॒ ശ്രവി॑ഷ്ഠാഃ । തേ യ॒ജ്ഞം പാം᳚തു॒ രജ॑സഃ പു॒രസ്താ᳚ത് । സം॒വ॒ത്സ॒രീണ॑മ॒മൃതഗ്ഗ്॑ സ്വ॒സ്തി । യ॒ജ്ഞം നഃ॑ പാംതു॒ വസ॑വഃ പു॒രസ്താ᳚ത് । ദ॒ക്ഷി॒ണ॒തോ॑ഽഭിയ॑ംതു॒ ശ്രവി॑ഷ്ഠാഃ । പുണ്യ॒ന്നക്ഷ॑ത്രമ॒ഭി സംവി॑ശാമ । മാ നോ॒ അരാ॑തിര॒ഘശ॒ഗ്മ്॒സാഽഗന്ന്॑ ॥ 23 ॥

ക്ഷ॒ത്രസ്യ॒ രാജാ॒ വരു॑ണോഽധിരാ॒ജഃ । നക്ഷ॑ത്രാണാഗ്മ് ശ॒തഭി॑ഷ॒ഗ്വസി॑ഷ്ഠഃ । തൌ ദേ॒വേഭ്യഃ॑ കൃണുതോ ദീ॒ര്ഘമായുഃ॑ । ശ॒തഗ്മ് സ॒ഹസ്രാ॑ ഭേഷ॒ജാനി॑ ധത്തഃ । യ॒ജ്ഞന്നോ॒ രാജാ॒ വരു॑ണ॒ ഉപ॑യാതു । തന്നോ॒ വിശ്വേ॑ അ॒ഭി സംയ॑ംതു ദേ॒വാഃ । തന്നോ॒ നക്ഷ॑ത്രഗ്മ് ശ॒തഭി॑ഷഗ്ജുഷാ॒ണമ് । ദീ॒ര്ഘമായുഃ॒ പ്രതി॑രദ്ഭേഷ॒ജാനി॑ ॥ 24 ॥

അ॒ജ ഏക॑പാ॒ദുദ॑ഗാത്പു॒രസ്താ᳚ത് । വിശ്വാ॑ ഭൂ॒താനി॑ പ്രതി॒ മോദ॑മാനഃ । തസ്യ॑ ദേ॒വാഃ പ്ര॑സ॒വം യം॑തി॒ സര്വേ᳚ । പ്രോ॒ഷ്ഠ॒പ॒ദാസോ॑ അ॒മൃത॑സ്യ ഗോ॒പാഃ । വി॒ഭ്രാജ॑മാനസ്സമിധാ॒ ന ഉ॒ഗ്രഃ । ആഽംതരി॑ക്ഷമരുഹ॒ദഗ॒ംദ്യാമ് । തഗ്മ് സൂര്യം॑ ദേ॒വമ॒ജമേക॑പാദമ് । പ്രോ॒ഷ്ഠ॒പ॒ദാസോ॒ അനു॑യംതി॒ സര്വേ᳚ ॥ 25 ॥

അഹി॑ര്ബു॒ധ്നിയഃ॒ പ്രഥ॑മാ ന ഏതി । ശ്രേഷ്ഠോ॑ ദേ॒വാനാ॑മു॒ത മാനു॑ഷാണാമ് । തം ബ്രാ᳚ഹ്മ॒ണാസ്സോ॑മ॒പാസ്സോ॒മ്യാസഃ॑ । പ്രോ॒ഷ്ഠ॒പ॒ദാസോ॑ അ॒ഭിര॑ക്ഷംതി॒ സര്വേ᳚ । ച॒ത്വാര॒ ഏക॑മ॒ഭി കര്മ॑ ദേ॒വാഃ । പ്രോ॒ഷ്ഠ॒പ॒ദാ സ॒ ഇതി॒ യാന്, വദ॑ംതി । തേ ബു॒ധ്നിയം॑ പരി॒ഷദ്യഗ്ഗ്॑ സ്തു॒വംതഃ॑ । അഹിഗ്മ്॑ രക്ഷംതി॒ നമ॑സോപ॒സദ്യ॑ ॥ 26 ॥

പൂ॒ഷാ രേ॒വത്യന്വേ॑തി॒ പംഥാ᳚മ് । പു॒ഷ്ടി॒പതീ॑ പശു॒പാ വാജ॑ബസ്ത്യൌ । ഇ॒മാനി॑ ഹ॒വ്യാ പ്രയ॑താ ജുഷാ॒ണാ । സു॒ഗൈര്നോ॒ യാനൈ॒രുപ॑യാതാം യ॒ജ്ഞമ് । ക്ഷു॒ദ്രാന് പ॒ശൂന് ര॑ക്ഷതു രേ॒വതീ॑ നഃ । ഗാവോ॑ നോ॒ അശ്വാ॒ഗ്മ്॒ അന്വേ॑തു പൂ॒ഷാ । അന്ന॒ഗ്മ്॒ രക്ഷം॑തൌ ബഹു॒ധാ വിരൂ॑പമ് । വാജഗ്മ്॑ സനുതാം॒ യജ॑മാനായ യ॒ജ്ഞമ് ॥ 27 ॥

തദ॒ശ്വിനാ॑വശ്വ॒യുജോപ॑യാതാമ് । ശുഭം॒ഗമി॑ഷ്ഠൌ സു॒യമേ॑ഭി॒രശ്വൈഃ᳚ । സ്വം നക്ഷ॑ത്രഗ്മ് ഹ॒വിഷാ॒ യജം॑തൌ । മധ്വാ॒സംപൃ॑ക്തൌ॒ യജു॑ഷാ॒ സമ॑ക്തൌ । യൌ ദേ॒വാനാം᳚ ഭി॒ഷജൌ᳚ ഹവ്യവാ॒ഹൌ । വിശ്വ॑സ്യ ദൂ॒താവ॒മൃത॑സ്യ ഗോ॒പൌ । തൌ നക്ഷ॒ത്രം ജുജുഷാ॒ണോപ॑യാതാമ് । നമോ॒ഽശ്വിഭ്യാം᳚ കൃണുമോഽശ്വ॒യുഗ്ഭ്യാ᳚മ് ॥ 28 ॥

അപ॑ പാ॒പ്മാനം॒ ഭര॑ണീര്ഭരംതു । തദ്യ॒മോ രാജാ॒ ഭഗ॑വാ॒ന്॒, വിച॑ഷ്ടാമ് । ലോ॒കസ്യ॒ രാജാ॑ മഹ॒തോ മ॒ഹാന്, ഹി । സു॒ഗം നഃ॒ പംഥാ॒മഭ॑യം കൃണോതു । യസ്മി॒ന്നക്ഷ॑ത്രേ യ॒മ ഏതി॒ രാജാ᳚ । യസ്മി॑ന്നേനമ॒ഭ്യഷിം॑ചംത ദേ॒വാഃ । തദ॑സ്യ ചി॒ത്രഗ്മ് ഹ॒വിഷാ॑ യജാമ । അപ॑ പാ॒പ്മാനം॒ ഭര॑ണീര്ഭരംതു ॥ 29 ॥

നി॒വേശ॑നീ സം॒ഗമ॑നീ॒ വസൂ॑നാം॒ വിശ്വാ॑ രൂ॒പാണി॒ വസൂ᳚ന്യാവേ॒ശയ॑ംതീ । സ॒ഹ॒സ്ര॒പോ॒ഷഗ്മ് സു॒ഭഗാ॒ രരാ॑ണാ॒ സാ ന॒ ആഗ॒ന്വര്ച॑സാ സംവിദാ॒നാ । യത്തേ॑ ദേ॒വാ അദ॑ധുര്ഭാഗ॒ധേയ॒മമാ॑വാസ്യേ സം॒വസം॑തോ മഹി॒ത്വാ । സാ നോ॑ യ॒ജ്ഞം പി॑പൃഹി വിശ്വവാരേ ര॒യിന്നോ॑ ധേഹി സുഭഗേ സു॒വീരമ്᳚ ॥ 30 ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ।

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *