[Narayana Kavacham] ᐈ In Telugu Pdf | నారాయణ కవచం

Narayana Kavacham Stotram Lyrics In Telugu

న్యాసః

అంగన్యాసః
ఓం ఓం పాదయోః నమః ।
ఓం నం జానునోః నమః ।
ఓం మోం ఊర్వోః నమః ।
ఓం నాం ఉదరే నమః ।
ఓం రాం హృది నమః ।
ఓం యం ఉరసి నమః ।
ఓం ణాం ముఖే నమః ।
ఓం యం శిరసి నమః ।

కరన్యాసః
ఓం ఓం దక్షిణతర్జన్యాం నమః ।
ఓం నం దక్షిణమధ్యమాయాం నమః ।
ఓం మోం దక్షిణానామికాయాం నమః ।
ఓం భం దక్షిణకనిష్ఠికాయాం నమః ।
ఓం గం వామకనిష్ఠికాయాం నమః ।
ఓం వం వామానికాయాం నమః ।
ఓం తేం వామమధ్యమాయాం నమః ।
ఓం వాం వామతర్జన్యాం నమః ।
ఓం సుం దక్షిణాంగుష్ఠోర్ధ్వపర్వణి నమః ।
ఓం దేం దక్షిణాంగుష్ఠాధః పర్వణి నమః ।
ఓం వాం వామాంగుష్ఠోర్ధ్వపర్వణి నమః ।
ఓం యం వామాంగుష్ఠాధః పర్వణి నమః ।

విష్ణుషడక్షరన్యాసః
ఓం ఓం హృదయే నమః ।
ఓం విం మూర్ధ్నై నమః ।
ఓం షం భ్రుర్వోర్మధ్యే నమః ।
ఓం ణం శిఖాయాం నమః ।
ఓం వేం నేత్రయోః నమః ।
ఓం నం సర్వసంధిషు నమః ।
ఓం మః ప్రాచ్యాం అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం మః ఆగ్నేయ్యాం అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం మః దక్షిణస్యాం అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం మః నైఋత్యే అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం మః ప్రతీచ్యాం అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం మః వాయవ్యే అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం మః ఉదీచ్యాం అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం మః ఐశాన్యాం అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం మః ఊర్ధ్వాయాం అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం మః అధరాయాం అస్త్రాయ ఫట్ ।

శ్రీ హరిః

అథ శ్రీనారాయణకవచ

॥రాజోవాచ॥
యయా గుప్తః సహస్త్రాక్షః సవాహాన్ రిపుసైనికాన్।
క్రీడన్నివ వినిర్జిత్య త్రిలోక్యా బుభుజే శ్రియం॥1॥

భగవంస్తన్మమాఖ్యాహి వర్మ నారాయణాత్మకం।
యథాస్స్తతాయినః శత్రూన్ యేన గుప్తోస్జయన్మృధే॥2॥

॥శ్రీశుక ఉవాచ॥
వృతః పురోహితోస్త్వాష్ట్రో మహేంద్రాయానుపృచ్ఛతే।
నారాయణాఖ్యం వర్మాహ తదిహైకమనాః శృణు॥3॥

విశ్వరూప ఉవాచధౌతాంఘ్రిపాణిరాచమ్య సపవిత్ర ఉదఙ్ ముఖః।
కృతస్వాంగకరన్యాసో మంత్రాభ్యాం వాగ్యతః శుచిః॥4॥

నారాయణమయం వర్మ సంనహ్యేద్ భయ ఆగతే।
పాదయోర్జానునోరూర్వోరూదరే హృద్యథోరసి॥5॥

ముఖే శిరస్యానుపూర్వ్యాదోంకారాదీని విన్యసేత్।
ఓం నమో నారాయణాయేతి విపర్యయమథాపి వా॥6॥

కరన్యాసం తతః కుర్యాద్ ద్వాదశాక్షరవిద్యయా।
ప్రణవాదియకారంతమంగుల్యంగుష్ఠపర్వసు॥7॥

న్యసేద్ హృదయ ఓంకారం వికారమను మూర్ధని।
షకారం తు భ్రువోర్మధ్యే ణకారం శిఖయా దిశేత్॥8॥

వేకారం నేత్రయోర్యుంజ్యాన్నకారం సర్వసంధిషు।
మకారమస్త్రముద్దిశ్య మంత్రమూర్తిర్భవేద్ బుధః॥9॥

సవిసర్గం ఫడంతం తత్ సర్వదిక్షు వినిర్దిశేత్।
ఓం విష్ణవే నమ ఇతి ॥10॥

ఆత్మానం పరమం ధ్యాయేద ధ్యేయం షట్శక్తిభిర్యుతం।
విద్యాతేజస్తపోమూర్తిమిమం మంత్రముదాహరేత ॥11॥

ఓం హరిర్విదధ్యాన్మమ సర్వరక్షాం న్యస్తాంఘ్రిపద్మః పతగేంద్రపృష్ఠే।
దరారిచర్మాసిగదేషుచాపాశాన్ దధానోస్ష్టగుణోస్ష్టబాహుః ॥12॥

జలేషు మాం రక్షతు మత్స్యమూర్తిర్యాదోగణేభ్యో వరూణస్య పాశాత్।
స్థలేషు మాయావటువామనోస్వ్యాత్ త్రివిక్రమః ఖేఽవతు విశ్వరూపః ॥13॥

దుర్గేష్వటవ్యాజిముఖాదిషు ప్రభుః పాయాన్నృసింహోఽసురయుథపారిః।
విముంచతో యస్య మహాట్టహాసం దిశో వినేదుర్న్యపతంశ్చ గర్భాః ॥14॥

రక్షత్వసౌ మాధ్వని యజ్ఞకల్పః స్వదంష్ట్రయోన్నీతధరో వరాహః।
రామోఽద్రికూటేష్వథ విప్రవాసే సలక్ష్మణోస్వ్యాద్ భరతాగ్రజోస్స్మాన్ ॥15॥

మాముగ్రధర్మాదఖిలాత్ ప్రమాదాన్నారాయణః పాతు నరశ్చ హాసాత్।
దత్తస్త్వయోగాదథ యోగనాథః పాయాద్ గుణేశః కపిలః కర్మబంధాత్ ॥16॥

సనత్కుమారో వతు కామదేవాద్ధయశీర్షా మాం పథి దేవహేలనాత్।
దేవర్షివర్యః పురూషార్చనాంతరాత్ కూర్మో హరిర్మాం నిరయాదశేషాత్ ॥17॥

ధన్వంతరిర్భగవాన్ పాత్వపథ్యాద్ ద్వంద్వాద్ భయాదృషభో నిర్జితాత్మా।
యజ్ఞశ్చ లోకాదవతాజ్జనాంతాద్ బలో గణాత్ క్రోధవశాదహీంద్రః ॥18॥

ద్వైపాయనో భగవానప్రబోధాద్ బుద్ధస్తు పాఖండగణాత్ ప్రమాదాత్।
కల్కిః కలే కాలమలాత్ ప్రపాతు ధర్మావనాయోరూకృతావతారః ॥19॥

మాం కేశవో గదయా ప్రాతరవ్యాద్ గోవింద ఆసంగవమాత్తవేణుః।
నారాయణ ప్రాహ్ణ ఉదాత్తశక్తిర్మధ్యందినే విష్ణురరీంద్రపాణిః ॥20॥

దేవోస్పరాహ్ణే మధుహోగ్రధన్వా సాయం త్రిధామావతు మాధవో మాం।
దోషే హృషీకేశ ఉతార్ధరాత్రే నిశీథ ఏకోస్వతు పద్మనాభః ॥21॥

శ్రీవత్సధామాపరరాత్ర ఈశః ప్రత్యూష ఈశోఽసిధరో జనార్దనః।
దామోదరోఽవ్యాదనుసంధ్యం ప్రభాతే విశ్వేశ్వరో భగవాన్ కాలమూర్తిః ॥22॥

చక్రం యుగాంతానలతిగ్మనేమి భ్రమత్ సమంతాద్ భగవత్ప్రయుక్తం।
దందగ్ధి దందగ్ధ్యరిసైన్యమాసు కక్షం యథా వాతసఖో హుతాశః ॥23॥

గదేఽశనిస్పర్శనవిస్ఫులింగే నిష్పింఢి నిష్పింఢ్యజితప్రియాసి।
కూష్మాండవైనాయకయక్షరక్షోభూతగ్రహాంశ్చూర్ణయ చూర్ణయారీన్ ॥24॥

త్వం యాతుధానప్రమథప్రేతమాతృపిశాచవిప్రగ్రహఘోరదృష్టీన్।
దరేంద్ర విద్రావయ కృష్ణపూరితో భీమస్వనోఽరేర్హృదయాని కంపయన్ ॥25॥

త్వం తిగ్మధారాసివరారిసైన్యమీశప్రయుక్తో మమ ఛింధి ఛింధి।
చర్మంఛతచంద్ర ఛాదయ ద్విషామఘోనాం హర పాపచక్షుషాం ॥26॥

యన్నో భయం గ్రహేభ్యో భూత్ కేతుభ్యో నృభ్య ఏవ చ।
సరీసృపేభ్యో దంష్ట్రిభ్యో భూతేభ్యోంఽహోభ్య ఏవ వా ॥27॥

సర్వాణ్యేతాని భగన్నామరూపాస్త్రకీర్తనాత్।
ప్రయాంతు సంక్షయం సద్యో యే నః శ్రేయః ప్రతీపకాః ॥28॥

గరూడ్క్షో భగవాన్ స్తోత్రస్తోభశ్ఛందోమయః ప్రభుః।
రక్షత్వశేషకృచ్ఛ్రేభ్యో విష్వక్సేనః స్వనామభిః ॥29॥

సర్వాపద్భ్యో హరేర్నామరూపయానాయుధాని నః।
బుద్ధింద్రియమనః ప్రాణాన్ పాంతు పార్షదభూషణాః ॥30॥

యథా హి భగవానేవ వస్తుతః సద్సచ్చ యత్।
సత్యనానేన నః సర్వే యాంతు నాశముపాద్రవాః ॥31॥

యథైకాత్మ్యానుభావానాం వికల్పరహితః స్వయం।
భూషణాయుద్ధలింగాఖ్యా ధత్తే శక్తీః స్వమాయయా ॥32॥

తేనైవ సత్యమానేన సర్వజ్ఞో భగవాన్ హరిః।
పాతు సర్వైః స్వరూపైర్నః సదా సర్వత్ర సర్వగః ॥33

విదిక్షు దిక్షూర్ధ్వమధః సమంతాదంతర్బహిర్భగవాన్ నారసింహః।
ప్రహాపయ~ంల్లోకభయం స్వనేన గ్రస్తసమస్తతేజాః ॥34॥

మఘవన్నిదమాఖ్యాతం వర్మ నారయణాత్మకం।
విజేష్యస్యంజసా యేన దంశితోఽసురయూథపాన్ ॥35॥

ఏతద్ ధారయమాణస్తు యం యం పశ్యతి చక్షుషా।
పదా వా సంస్పృశేత్ సద్యః సాధ్వసాత్ స విముచ్యతే ॥36॥

న కుతశ్చిత భయం తస్య విద్యాం ధారయతో భవేత్।
రాజదస్యుగ్రహాదిభ్యో వ్యాఘ్రాదిభ్యశ్చ కర్హిచిత్ ॥37॥

ఇమాం విద్యాం పురా కశ్చిత్ కౌశికో ధారయన్ ద్విజః।
యోగధారణయా స్వాంగం జహౌ స మరూధన్వని ॥38॥

తస్యోపరి విమానేన గంధర్వపతిరేకదా।
యయౌ చిత్రరథః స్త్రీర్భివృతో యత్ర ద్విజక్షయః ॥39॥

గగనాన్న్యపతత్ సద్యః సవిమానో హ్యవాక్ శిరాః।
స వాలఖిల్యవచనాదస్థీన్యాదాయ విస్మితః।
ప్రాస్య ప్రాచీసరస్వత్యాం స్నాత్వా ధామ స్వమన్వగాత్ ॥40॥

॥శ్రీశుక ఉవాచ॥
య ఇదం శృణుయాత్ కాలే యో ధారయతి చాదృతః।
తం నమస్యంతి భూతాని ముచ్యతే సర్వతో భయాత్ ॥41॥

ఏతాం విద్యామధిగతో విశ్వరూపాచ్ఛతక్రతుః।
త్రైలోక్యలక్ష్మీం బుభుజే వినిర్జిత్యఽమృధేసురాన్ ॥42॥

॥ఇతి శ్రీనారాయణకవచం సంపూర్ణం॥
( శ్రీమద్భాగవత స్కంధ 6,అ। 8 )

********

Also Read:

Leave a Reply

Your email address will not be published.