[Sai Baba Ashtothram] ᐈ In Bengali With PDF | সাঁইবাবা অষ্টোথর

Sai Baba Ashtothram Lyrics In Bengali

ওং সাযিনাথায নমঃ
ওং লক্ষ্মী নারাযণায নমঃ
ওং শ্রী রামকৃষ্ণ মারুত্যাদি রূপায নমঃ
ওং শেষশাযিনে নমঃ
ওং গোদাবরীতট শিরডী বাসিনে নমঃ
ওং ভক্ত হৃদালযায নমঃ
ওং সর্বহৃদ্বাসিনে নমঃ
ওং ভূতাবাসায নমঃ
ওং ভূত ভবিষ্যদ্ভাববর্জতায নমঃ
ওং কালাতী তায নমঃ ॥ 10 ॥
ওং কালায নমঃ
ওং কালকালায নমঃ
ওং কাল দর্পদমনায নমঃ
ওং মৃত্যুংজযায নমঃ
ওং অমর্ত্যায নমঃ
ওং মর্ত্যাভয প্রদায নমঃ
ওং জীবাধারায নমঃ
ওং সর্বাধারায নমঃ
ওং ভক্তা বন সমর্থায নমঃ
ওং ভক্তাবন প্রতিজ্ঞায নমঃ ॥ 20 ॥
ওং অন্নবস্ত্রদায নমঃ
ওং আরোগ্যক্ষেমদায নমঃ
ওং ধন মাংগল্যদায নমঃ
ওং বুদ্ধী সিদ্ধী দায নমঃ
ওং পুত্র মিত্র কলত্র বংধুদায নমঃ
ওং যোগক্ষেম মবহায নমঃ
ওং আপদ্ভাংধবায নমঃ
ওং মার্গ বংধবে নমঃ
ওং ভুক্তি মুক্তি সর্বাপবর্গদায নমঃ
ওং প্রিযায নমঃ ॥ 30 ॥
ওং প্রীতিবর্দ নায নমঃ
ওং অংতর্যানায নমঃ
ওং সচ্চিদাত্মনে নমঃ
ওং আনংদ দায নমঃ
ওং আনংদদায নমঃ
ওং পরমেশ্বরায নমঃ
ওং জ্ঞান স্বরূপিণে নমঃ
ওং জগতঃ পিত্রে নমঃ ॥ 40 ॥
ওং ভক্তা নাং মাতৃ দাতৃ পিতামহায নমঃ
ওং ভক্তা ভযপ্রদায নমঃ
ওং ভক্ত পরাধী নায নমঃ
ওং ভক্তানুগ্র হকাতরায নমঃ
ওং শরণাগত বত্সলায নমঃ
ওং ভক্তি শক্তি প্রদায নমঃ
ওং জ্ঞান বৈরাগ্যদায নমঃ
ওং প্রেমপ্রদায নমঃ
ওং সংশয হৃদয দৌর্ভল্য পাপকর্মবাসনাক্ষযক রায নমঃ
ওং হৃদয গ্রংধভেদ কায নমঃ ॥ 50 ॥
ওং কর্ম ধ্বংসিনে নমঃ
ওং শুদ্ধসত্ব স্ধিতায নমঃ
ওং গুণাতী তগুণাত্মনে নমঃ
ওং অনংত কল্যাণগুণায নমঃ
ওং অমিত পরাক্র মায নমঃ
ওং জযিনে নমঃ
ওং জযিনে নমঃ
ওং দুর্দর্ষা ক্ষোভ্যায নমঃ
ওং অপরাজিতায নমঃ
ওং ত্রিলোকেসু অবিঘাতগতযে নমঃ
ওং অশক্যর হিতায নমঃ ॥ 60 ॥
ওং সর্বশক্তি মূর্ত যৈ নমঃ
ওং সুরূপসুংদরায নমঃ
ওং সুলোচনায নমঃ
ওং মহারূপ বিশ্বমূর্তযে নমঃ
ওং অরূপব্যক্তায নমঃ
ওং চিংত্যায নমঃ
ওং সূক্ষ্মায নমঃ
ওং সর্বাংত র্যামিনে নমঃ
ওং মনো বাগতীতায নমঃ
ওং প্রেম মূর্তযে নমঃ ॥ 70 ॥
ওং সুলভ দুর্ল ভায নমঃ
ওং অসহায সহাযায নমঃ
ওং অনাধ নাধযে নমঃ
ওং সর্বভার ভ্রতে নমঃ
ওং অকর্মানে ককর্মানু কর্মিণে নমঃ
ওং পুণ্য শ্রবণ কীর্ত নায নমঃ
ওং তীর্ধায নমঃ
ওং বাসুদেবায নমঃ
ওং সতাংগ তযে নমঃ
ওং সত্পরাযণায নমঃ ॥ 80 ॥
ওং লোকনাধায নমঃ
ওং পাব নান ঘায নমঃ
ওং অমৃতাংশুবে নমঃ
ওং ভাস্কর প্রভায নমঃ
ওং ব্রহ্মচর্যতশ্চর্যাদি সুব্রতায নমঃ
ওং সত্যধর্মপরাযণায নমঃ
ওং সিদ্দেশ্বরায নমঃ
ওং সিদ্দ সংকল্পায নমঃ
ওং যোগেশ্বরায নমঃ
ওং ভগবতে নমঃ ॥ 90 ॥
ওং ভক্তাবশ্যায নমঃ
ওং সত্পুরুষায নমঃ
ওং পুরুষোত্তমায নমঃ
ওং সত্যতত্ত্ববোধ কায নমঃ
ওং কামাদিষ ডৈবর ধ্বংসিনে নমঃ
ওং অভে দানংদানুভব প্রদায নমঃ
ওং সর্বমত সম্মতায নমঃ
ওং শ্রীদক্ষিণামূর্তযে নমঃ
ওং শ্রী বেংকটেশ্বর মণায নমঃ
ওং অদ্ভুতানংদ চর্যায নমঃ ॥ 100 ॥
ওং প্রপন্নার্তি হরয নমঃ
ওং সংসার সর্ব দু:খক্ষযকার কায নমঃ
ওং সর্ব বিত্সর্বতোমুখায নমঃ
ওং সর্বাংতর্ভ হিস্থিতয নমঃ
ওং সর্বমংগল করায নমঃ
ওং সর্বাভীষ্ট প্রদায নমঃ
ওং সমর সন্মার্গ স্থাপনায নমঃ
ওং সচ্চিদানংদ স্বরূপায নমঃ
ওং শ্রী সমর্থ সদ্গুরু সাযিনাথায নমঃ ॥ 108 ॥

*******

Also Read:

**জয় সাঁই বাবা**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *