[Shyamala Dandakam] ᐈ Lyrics In Tamil Pdf | ஶ்யாமலா த3ண்ட3கம்

Shyamala Dandakam Lyrics In Tamil

த்4யானம்
மாணிக்யவீணாமுபலாலயன்தீம் மதா3லஸாம் மஞ்ஜுலவாக்3விலாஸாம் ।
மாஹேன்த்3ரனீலத்3யுதிகோமலாங்கீ3ம் மாதங்க3கன்யாம் மனஸா ஸ்மராமி ॥ 1 ॥

சதுர்பு4ஜே சன்த்3ரகலாவதம்ஸே குசோன்னதே குங்குமராக3ஶோணே ।
புண்ட்3ரேக்ஷுபாஶாங்குஶபுஷ்பபா3ணஹஸ்தே நமஸ்தே ஜக3தே3கமாத: ॥ 2 ॥

வினியோக:3
மாதா மரகதஶ்யாமா மாதங்கீ3 மத3ஶாலினீ ।
குர்யாத்கடாக்ஷம் கல்த்3யாணீ கத3ம்ப3வனவாஸினீ ॥ 3 ॥

ஸ்துதி
ஜய மாதங்க3தனயே ஜய நீலோத்பலத்3யுதே ।
ஜய ஸங்கீ3தரஸிகே ஜய லீலாஶுகப்ரியே ॥ 4 ॥

3ண்ட3கம்
ஜய ஜனநி ஸுதா4ஸமுத்3ரான்தருத்3யன்மணீத்3வீபஸம்ரூட4 பி3ல்வாடவீமத்4யகல்பத்3ருமாகல்பகாத3ம்ப3கான்தாரவாஸப்ரியே க்ருத்திவாஸப்ரியே ஸர்வலோகப்ரியே, ஸாத3ராரப்34ஸங்கீ3தஸம்பா4வனாஸம்ப்4ரமாலோலனீபஸ்ரகா33த்34சூலீஸனாத2த்ரிகே ஸானுமத்புத்ரிகே, ஶேக2ரீபூ4தஶீதாம்ஶுரேகா2மயூகா2வலீப3த்34ஸுஸ்னிக்34னீலாலகஶ்ரேணிஶ்ருங்கா3ரிதே லோகஸம்பா4விதே காமலீலாத4னுஸ்ஸன்னிப4ப்4ரூலதாபுஷ்பஸன்தோ3ஹஸன்தே3ஹக்ருல்லோசனே வாக்ஸுதா4ஸேசனே சாருகோ3ரோசனாபங்ககேல்தீ3லலாமாபி4ராமே ஸுராமே ரமே, ப்ரோல்லஸத்3வாலிகாமௌக்திகஶ்ரேணிகாசன்த்3ரிகாமண்ட3லோத்3பா4ஸி லாவண்யக3ண்ட3ஸ்த2லன்யஸ்தகஸ்தூரிகாபத்ரரேகா2ஸமுத்3பூ4த ஸௌரப்4யஸம்ப்4ரான்தப்4ருங்கா3ங்க3னாகீ3தஸான்த்3ரீப4வன்மன்த்3ரதன்த்ரீஸ்வரே ஸுஸ்வரே பா4ஸ்வரே, வல்லகீவாத3னப்ரக்ரியாலோலதாலீத3லாப3த்3த-4தாடங்கபூ4ஷாவிஶேஷான்விதே ஸித்34ஸம்மானிதே, தி3வ்யஹாலாமதோ3த்3வேலஹேலாலஸச்சக்ஷுரான்தோ3லனஶ்ரீஸமாக்ஷிப்தகர்ணைகனீலோத்பலே ஶ்யாமலே பூரிதாஶேஷலோகாபி4வாஞ்சா22லே ஶ்ரீப2லே, ஸ்வேத3பி3ன்தூ3ல்லஸத்3பா2லலாவண்ய நிஷ்யன்த3ஸன்தோ3ஹஸன்தே3ஹக்ருன்னாஸிகாமௌக்திகே ஸர்வவிஶ்வாத்மிகே ஸர்வஸித்3த்4யாத்மிகே காலிகே முக்34மன்த3ஸ்மிதோதா3ரவக்த்ரஸ்பு2ரத் பூக3தாம்பூ3லகர்பூரக2ண்டோ3த்கரே ஜ்ஞானமுத்3ராகரே ஸர்வஸம்பத்கரே பத்3மபா4ஸ்வத்கரே ஶ்ரீகரே, குன்த3புஷ்பத்3யுதிஸ்னிக்343ன்தாவலீனிர்மலாலோலகல்லோலஸம்மேலன ஸ்மேரஶோணாத4ரே சாருவீணாத4ரே பக்வபி3ம்பா34ரே,

ஸுலலித நவயௌவனாரம்ப4சன்த்3ரோத3யோத்3வேலலாவண்யது3க்3தா4ர்ணவாவிர்ப4வத்கம்பு3பி3ம்போ3கப்4ருத்கன்த2ரே ஸத்கலாமன்தி3ரே மன்த2ரே தி3வ்யரத்னப்ரபா43ன்து4ரச்ச2ன்னஹாராதி3பூ4ஷாஸமுத்3யோதமானானவத்3யாங்க3ஶோபே4 ஶுபே4, ரத்னகேயூரரஶ்மிச்ச2டாபல்லவப்ரோல்லஸத்3தோ3ல்லதாராஜிதே யோகி3பி4: பூஜிதே விஶ்வதி3ங்மண்ட3லவ்யாப்தமாணிக்யதேஜஸ்ஸ்பு2ரத்கங்கணாலங்க்ருதே விப்4ரமாலங்க்ருதே ஸாது4பி4: பூஜிதே வாஸராரம்ப4வேலாஸமுஜ்ஜ்ரும்ப4
மாணாரவின்த3ப்ரதித்3வன்த்3விபாணித்3வயே ஸன்ததோத்3யத்33யே அத்3வயே தி3வ்யரத்னோர்மிகாதீ3தி4திஸ்தோம ஸன்த்4யாயமானாங்கு3லீபல்லவோத்3யன்னகே2ன்து3ப்ரபா4மண்ட3லே ஸன்னுதாக2ண்ட3லே சித்ப்ரபா4மண்ட3லே ப்ரோல்லஸத்குண்ட3லே,

தாரகாராஜினீகாஶஹாராவலிஸ்மேர சாருஸ்தனாபோ43பா4ரானமன்மத்4யவல்லீவலிச்சே23 வீசீஸமுத்3யத்ஸமுல்லாஸஸன்த3ர்ஶிதாகாரஸௌன்த3ர்யரத்னாகரே வல்லகீப்4ருத்கரே கிங்கரஶ்ரீகரே, ஹேமகும்போ4பமோத்துங்க3 வக்ஷோஜபா4ராவனம்ரே த்ரிலோகாவனம்ரே லஸத்3வ்ருத்தக3ம்பீ4ர நாபீ4ஸரஸ்தீரஶைவாலஶங்காகரஶ்யாமரோமாவலீபூ4ஷணே மஞ்ஜுஸம்பா4ஷணே, சாருஶிஞ்சத்கடீஸூத்ரனிர்ப4த்ஸிதானங்க3லீலத4னுஶ்ஶிஞ்சினீட3ம்ப3ரே தி3வ்யரத்னாம்ப3ரே,

பத்3மராகோ3ல்லஸ ந்மேக2லாமௌக்திகஶ்ரோணிஶோபா4ஜிதஸ்வர்ணபூ4ப்4ருத்தலே சன்த்3ரிகாஶீதலே விகஸிதனவகிம்ஶுகாதாம்ரதி3வ்யாம்ஶுகச்ச2ன்ன சாரூருஶோபா4பராபூ4தஸின்தூ3ரஶோணாயமானேன்த்3ரமாதங்க3 ஹஸ்தார்க3லே வைப4வானர்க3லே ஶ்யாமலே கோமலஸ்னிக்34 நீலோத்பலோத்பாதி3தானங்க3தூணீரஶங்காகரோதா3ர ஜங்கா4லதே சாருலீலாக3தே நம்ரதி3க்பாலஸீமன்தினீ குன்தலஸ்னிக்34னீலப்ரபா4புஞ்சஸஞ்ஜாதது3ர்வாங்குராஶங்க ஸாரங்க3ஸம்யோக3ரிங்க3ன்னகே2ன்தூ3ஜ்ஜ்வலே ப்ரோஜ்ஜ்வலே நிர்மலே ப்ரஹ்வ தே3வேஶ லக்ஷ்மீஶ பூ4தேஶ தோயேஶ வாணீஶ கீனாஶ தை3த்யேஶ யக்ஷேஶ வாய்வக்3னிகோடீரமாணிக்ய ஸம்ஹ்ருஷ்டபா3லாதபோத்3தா3ம லாக்ஷாரஸாருண்யதாருண்ய லக்ஷ்மீக்3ருஹிதாங்க்4ரிபத்3மே ஸுபத்3மே உமே,

ஸுருசிரனவரத்னபீட2ஸ்தி2தே ஸுஸ்தி2தே ரத்னபத்3மாஸனே ரத்னஸிம்ஹாஸனே ஶங்க3பத்3மத்3வயோபாஶ்ரிதே விஶ்ருதே தத்ர விக்4னேஶது3ர்கா3வடுக்ஷேத்ரபாலைர்யுதே மத்தமாதங்க3 கன்யாஸமூஹான்விதே பை4ரவைரஷ்டபி4ர்வேஷ்டிதே மஞ்சுலாமேனகாத்3யங்க3னாமானிதே தே3வி வாமாதி3பி4: ஶக்திபி4ஸ்ஸேவிதே தா4த்ரி லக்ஷ்ம்யாதி3ஶக்த்யஷ்டகை: ஸம்யுதே மாத்ருகாமண்ட3லைர்மண்டி3தே யக்ஷக3ன்த4ர்வஸித்3தா4ங்க3னா மண்ட3லைரர்சிதே, பை4ரவீ ஸம்வ்ருதே பஞ்சபா3ணாத்மிகே பஞ்சபா3ணேன ரத்யா ச ஸம்பா4விதே ப்ரீதிபா4ஜா வஸன்தேன சானந்தி3தே ப4க்திபா4ஜம் பரம் ஶ்ரேயஸே கல்பஸே யோகி3னாம் மானஸே த்3யோதஸே ச2ன்த3ஸாமோஜஸா ப்4ராஜஸே கீ3தவித்3யா வினோதா3தி த்ருஷ்ணேன க்ருஷ்ணேன ஸம்பூஜ்யஸே ப4க்திமச்சேதஸா வேத4ஸா ஸ்தூயஸே விஶ்வஹ்ருத்3யேன வாத்3யேன வித்3யாத4ரைர்கீ3யஸே, ஶ்ரவணஹரத3க்ஷிணக்வாணயா வீணயா கின்னரைர்கீ3யஸே யக்ஷக3ன்த4ர்வஸித்3தா4ங்க3னா மண்ட3லைரர்ச்யஸே ஸர்வஸௌபா4க்3யவாஞ்சா2வதீபி4ர் வதூ4பி4ஸ்ஸுராணாம் ஸமாராத்4யஸே ஸர்வவித்3யாவிஶேஷத்மகம் சாடுகா3தா2 ஸமுச்சாரணாகண்ட2மூலோல்லஸத்3வர்ணராஜித்ரயம் கோமலஶ்யாமலோதா3ரபக்ஷத்3வயம் துண்ட3ஶோபா4திதூ3ரீப4வத் கிம்ஶுகம் தம் ஶுகம் லாலயன்தீ பரிக்ரீட3ஸே,

பாணிபத்3மத்3வயேனாக்ஷமாலாமபி ஸ்பா2டிகீம் ஜ்ஞானஸாராத்மகம் புஸ்தகஞ்சங்குஶம் பாஶமாபி3ப்4ரதீ தேன ஸஞ்சின்த்யஸே தஸ்ய வக்த்ரான்தராத் க3த்3யபத்3யாத்மிகா பா4ரதீ நிஸ்ஸரேத் யேன வாத்4வம்ஸனாதா3 க்ருதிர்பா4வ்யஸே தஸ்ய வஶ்யா ப4வன்திஸ்திய: பூருஷா: யேன வா ஶாதகம்ப3த்3யுதிர்பா4வ்யஸே ஸோபி லக்ஷ்மீஸஹஸ்ரை: பரிக்ரீட3தே, கின்ன ஸித்3த்4யேத்3வபு: ஶ்யாமலம் கோமலம் சன்த்3ரசூடா3ன்விதம் தாவகம் த்4யாயத: தஸ்ய லீலா ஸரோவாரிதீ4: தஸ்ய கேலீவனம் நன்த3னம் தஸ்ய ப4த்3ராஸனம் பூ4தலம் தஸ்ய கீ3ர்தே3வதா கிங்கரி தஸ்ய சாஜ்ஞாகரீ ஶ்ரீ ஸ்வயம்,

ஸர்வதீர்தா2த்மிகே ஸர்வ மன்த்ராத்மிகே, ஸர்வ யன்த்ராத்மிகே ஸர்வ தன்த்ராத்மிகே, ஸர்வ சக்ராத்மிகே ஸர்வ ஶக்த்யாத்மிகே, ஸர்வ பீடா2த்மிகே ஸர்வ வேதா3த்மிகே, ஸர்வ வித்3யாத்மிகே ஸர்வ யோகா3த்மிகே, ஸர்வ வர்ணாத்மிகே ஸர்வகீ3தாத்மிகே, ஸர்வ நாதா3த்மிகே ஸர்வ ஶப்3தா3த்மிகே, ஸர்வ விஶ்வாத்மிகே ஸர்வ வர்கா3த்மிகே, ஸர்வ ஸர்வாத்மிகே ஸர்வகே3 ஸர்வ ரூபே, ஜக3ன்மாத்ருகே பாஹி மாம் பாஹி மாம் பாஹி மாம் தே3வி துப்4யம் நமோ தே3வி துப்4யம் நமோ தே3வி துப்4யம் நமோ தே3வி துப்4யம் நம: ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *