[Siddha Kunjika Stotram] ᐈ Lyrics In Bengali Pdf | সিদ্ধ কুংজিকা স্তোত্রম্

Siddha Kunjika Stotram Lyrics In Bengali

ওং অস্য শ্রীকুংজিকাস্তোত্রমংত্রস্য সদাশিব ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছংদঃ,
শ্রীত্রিগুণাত্মিকা দেবতা, ওং ঐং বীজং, ওং হ্রীং শক্তিঃ, ওং ক্লীং কীলকম্,
মম সর্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিযোগঃ ।

শিব উবাচ
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কুংজিকাস্তোত্রমুত্তমম্ ।
যেন মংত্রপ্রভাবেণ চংডীজাপঃ শুভো ভবেত্ ॥ 1 ॥

ন কবচং নার্গলাস্তোত্রং কীলকং ন রহস্যকম্ ।
ন সূক্তং নাপি ধ্যানং চ ন ন্যাসো ন চ বার্চনম্ ॥ 2 ॥

কুংজিকাপাঠমাত্রেণ দুর্গাপাঠফলং লভেত্ ।
অতি গুহ্যতরং দেবি দেবানামপি দুর্লভম্ ॥ 3 ॥

গোপনীযং প্রযত্নেন স্বযোনিরিব পার্বতি ।
মারণং মোহনং বশ্যং স্তংভনোচ্চাটনাদিকম্ ।
পাঠমাত্রেণ সংসিদ্ধ্যেত্ কুংজিকাস্তোত্রমুত্তমম্ ॥ 4 ॥

অথ মংত্রঃ ।
ওং ঐং হ্রীং ক্লীং চামুংডাযৈ বিচ্চে ।
ওং গ্লৌং হুং ক্লীং জূং সঃ জ্বালয জ্বালয জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল
ঐং হ্রীং ক্লীং চামুংডাযৈ বিচ্চে জ্বল হং সং লং ক্ষং ফট্ স্বাহা ॥ 5 ॥
ইতি মংত্রঃ ।

নমস্তে রুদ্ররূপিণ্যৈ নমস্তে মধুমর্দিনি ।
নমঃ কৈটভহারিণ্যৈ নমস্তে মহিষার্দিনি ॥ 6 ॥

নমস্তে শুংভহংত্র্যৈ চ নিশুংভাসুরঘাতিনি ।
জাগ্রতং হি মহাদেবি জপং সিদ্ধং কুরুষ্ব মে ॥ 7 ॥

ঐংকারী সৃষ্টিরূপাযৈ হ্রীংকারী প্রতিপালিকা ।
ক্লীংকারী কামরূপিণ্যৈ বীজরূপে নমোঽস্তু তে ॥ 8 ॥

চামুংডা চংডঘাতী চ যৈকারী বরদাযিনী ।
বিচ্চে চাভযদা নিত্যং নমস্তে মংত্ররূপিণি ॥ 9 ॥

ধাং ধীং ধূং ধূর্জটেঃ পত্নী বাং বীং বূং বাগধীশ্বরী ।
ক্রাং ক্রীং ক্রূং কালিকা দেবি শাং শীং শূং মে শুভং কুরু ॥ 10 ॥

হুং হুং হুংকাররূপিণ্যৈ জং জং জং জংভনাদিনী ।
ভ্রাং ভ্রীং ভ্রূং ভৈরবী ভদ্রে ভবান্যৈ তে নমো নমঃ ॥ 11 ॥

অং কং চং টং তং পং যং শং বীং দুং ঐং বীং হং ক্ষং ।
ধিজাগ্রং ধিজাগ্রং ত্রোটয ত্রোটয দীপ্তং কুরু কুরু স্বাহা ॥ 12 ॥

পাং পীং পূং পার্বতী পূর্ণা খাং খীং খূং খেচরী তথা ।
সাং সীং সূং সপ্তশতী দেব্যা মংত্রসিদ্ধিং কুরুষ্ব মে ॥ 13 ॥

কুংজিকাযৈ নমো নমঃ ।

ইদং তু কুংজিকাস্তোত্রং মংত্রজাগর্তিহেতবে ।
অভক্তে নৈব দাতব্যং গোপিতং রক্ষ পার্বতি ॥ 14 ॥

যস্তু কুংজিকযা দেবি হীনাং সপ্তশতীং পঠেত্ ।
ন তস্য জাযতে সিদ্ধিররণ্যে রোদনং যথা ॥ 15 ॥

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে গৌরীতংত্রে শিবপার্বতীসংবাদে কুংজিকাস্তোত্রং সংপূর্ণম্ ।

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *