[Sri Datta Stavam] ᐈ Lyrics In Telugu Pdf | శ్రి దత్త స్తవం

Sri Datta Stavam Lyrics in Telugu

దత్తాత్రేయం మహాత్మానం వరదం భక్తవత్సలం ।
ప్రపన్నార్తిహరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు ॥ 1 ॥

దీనబంధుం కృపాసింధుం సర్వకారణకారణం ।
సర్వరక్షాకరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు ॥ 2 ॥

శరణాగతదీనార్త పరిత్రాణపరాయణం ।
నారాయణం విభుం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు ॥ 3 ॥

సర్వానర్థహరం దేవం సర్వమంగళ మంగళం ।
సర్వక్లేశహరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు ॥ 4 ॥

బ్రహ్మణ్యం ధర్మతత్త్వజ్ఞం భక్తకీర్తివివర్ధనం ।
భక్తాఽభీష్టప్రదం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు ॥ 5 ॥

శోషణం పాపపంకస్య దీపనం జ్ఞానతేజసః ।
తాపప్రశమనం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు ॥ 6 ॥

సర్వరోగప్రశమనం సర్వపీడానివారణం ।
విపదుద్ధరణం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు ॥ 7 ॥

జన్మసంసారబంధఘ్నం స్వరూపానందదాయకం ।
నిశ్శ్రేయసపదం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు ॥ 8 ॥

జయ లాభ యశః కామ దాతుర్దత్తస్య యః స్తవం ।
భోగమోక్షప్రదస్యేమం ప్రపఠేత్ సుకృతీ భవేత్ ॥9 ॥

ఇతి శ్రీ దత్తస్తవం ।

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *