[Sri Dattatreya Stotram] ᐈ Lyrics In English Pdf

Sri Dattatreya Stotram Lyrics in English

jataadharam paamduraamgam shoolahastam krripaanidhim ।
sarvarogaharam devam dattaatreyamaham bhaje ॥ 1 ॥

asya shreedattaatreyastotramamtrasya bhagavaannaaradrrishhih । anushhtup Chamdah । shreedattah paramaatmaa devataa । shreedattaatreya preetyarthe jape viniyogah ॥

naarada uvaacha ।
jagadutpattikartre cha sthitisamhaarahetave ।
bhavapaashavimuktaaya dattaatreya namo.astu te ॥ 1 ॥

jaraajanmavinaashaaya dehashuddhikaraaya cha ।
digambara dayaamoorte dattaatreya namo.astu te ॥ 2 ॥

karpoorakaamtidehaaya brahmamoortidharaaya cha ।
vedashaastraparijjhnaaya dattaatreya namo.astu te ॥ 3 ॥

hrasvadeerghakrrishasthoolanaamagotravivarjita ।
pamchabhootaikadeeptaaya dattaatreya namo.astu te ॥ 4 ॥

yajjhnabhokte cha yajjhnaaya yajjhnaroopadharaaya cha ।
yajjhnapriyaaya siddhaaya dattaatreya namo.astu te ॥ 5 ॥

aadau brahmaa harirmadhye hyamte devassadaashivah ।
moortitrayasvaroopaaya dattaatreya namo.astu te ॥ 6 ॥

bhogaalayaaya bhogaaya yogayogyaaya dhaarine ।
jitemdriya jitajjhnaaya dattaatreya namo.astu te ॥ 7 ॥

digambaraaya divyaaya divyaroopadharaaya cha ।
sadoditaparabrahma dattaatreya namo.astu te ॥ 8 ॥

jamboodveepe mahaakshhetre maataapuranivaasine ।
jayamaana sataam deva dattaatreya namo.astu te ॥ 9 ॥

bhikshhaatanam grrihe graame paatram hemamayam kare ।
naanaasvaadamayee bhikshhaa dattaatreya namo.astu te ॥ 10 ॥

brahmajjhnaanamayee mudraa vastre chaakaashabhootale ।
prajjhnaanaghanabodhaaya dattaatreya namo.astu te ॥ 11 ॥

avadhoota sadaanamda parabrahmasvaroopine ।
videhadeharoopaaya dattaatreya namo.astu te ॥ 12 ॥

satyaroopa sadaachaara satyadharmaparaayana ।
satyaashrayaparokshhaaya dattaatreya namo.astu te ॥ 13 ॥

shoolahastagadaapaane vanamaalaasukamdhara ।
yajjhnasootradhara brahman dattaatreya namo.astu te ॥ 14 ॥

kshharaakshharasvaroopaaya paraatparataraaya cha ।
dattamuktiparastotra dattaatreya namo.astu te ॥ 15 ॥

datta vidyaadhya lakshhmeesha datta svaatmasvaroopine ।
gunanirgunaroopaaya dattaatreya namo.astu te ॥ 16 ॥

shatrunaashakaram stotram jjhnaanavijjhnaanadaayakam ।
sarvapaapam shamam yaati dattaatreya namo.astu te ॥ 17 ॥

idam stotram mahaddivyam dattapratyakshhakaarakam ।
dattaatreyaprasaadaachcha naaradena prakeertitam ॥ 18 ॥

iti shreenaaradapuraane naaradavirachitam shree dattaatreya stotram ।

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *