[Sri Dattatreya Stotram] ᐈ Lyrics In Oriya/Odia Pdf | ଶ୍ରି ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍

Sri Dattatreya Stotram Lyrics in Oriya/Odia

ଜଟାଧରଂ ପାଂଡୁରାଂଗଂ ଶୂଲହସ୍ତଂ କୃପାନିଧିମ୍ ।
ସର୍ଵରୋଗହରଂ ଦେଵଂ ଦତ୍ତାତ୍ରେଯମହଂ ଭଜେ ॥ 1 ॥

ଅସ୍ଯ ଶ୍ରୀଦତ୍ତାତ୍ରେଯସ୍ତୋତ୍ରମଂତ୍ରସ୍ଯ ଭଗଵାନ୍ନାରଦୃଷିଃ । ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛଂଦଃ । ଶ୍ରୀଦତ୍ତଃ ପରମାତ୍ମା ଦେଵତା । ଶ୍ରୀଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ପ୍ରୀତ୍ଯର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିଯୋଗଃ ॥

ନାରଦ ଉଵାଚ ।
ଜଗଦୁତ୍ପତ୍ତିକର୍ତ୍ରେ ଚ ସ୍ଥିତିସଂହାରହେତଵେ ।
ଭଵପାଶଵିମୁକ୍ତାଯ ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ 1 ॥

ଜରାଜନ୍ମଵିନାଶାଯ ଦେହଶୁଦ୍ଧିକରାଯ ଚ ।
ଦିଗଂବର ଦଯାମୂର୍ତେ ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ 2 ॥

କର୍ପୂରକାଂତିଦେହାଯ ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତିଧରାଯ ଚ ।
ଵେଦଶାସ୍ତ୍ରପରିଜ୍ଞାଯ ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ 3 ॥

ହ୍ରସ୍ଵଦୀର୍ଘକୃଶସ୍ଥୂଲନାମଗୋତ୍ରଵିଵର୍ଜିତ ।
ପଂଚଭୂତୈକଦୀପ୍ତାଯ ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ 4 ॥

ଯଜ୍ଞଭୋକ୍ତେ ଚ ଯଜ୍ଞାଯ ଯଜ୍ଞରୂପଧରାଯ ଚ ।
ଯଜ୍ଞପ୍ରିଯାଯ ସିଦ୍ଧାଯ ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ 5 ॥

ଆଦୌ ବ୍ରହ୍ମା ହରିର୍ମଧ୍ଯେ ହ୍ଯଂତେ ଦେଵସ୍ସଦାଶିଵଃ ।
ମୂର୍ତିତ୍ରଯସ୍ଵରୂପାଯ ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ 6 ॥

ଭୋଗାଲଯାଯ ଭୋଗାଯ ଯୋଗଯୋଗ୍ଯାଯ ଧାରିଣେ ।
ଜିତେଂଦ୍ରିଯ ଜିତଜ୍ଞାଯ ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ 7 ॥

ଦିଗଂବରାଯ ଦିଵ୍ଯାଯ ଦିଵ୍ଯରୂପଧରାଯ ଚ ।
ସଦୋଦିତପରବ୍ରହ୍ମ ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ 8 ॥

ଜଂବୂଦ୍ଵୀପେ ମହାକ୍ଷେତ୍ରେ ମାତାପୁରନିଵାସିନେ ।
ଜଯମାନ ସତାଂ ଦେଵ ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ 9 ॥

ଭିକ୍ଷାଟନଂ ଗୃହେ ଗ୍ରାମେ ପାତ୍ରଂ ହେମମଯଂ କରେ ।
ନାନାସ୍ଵାଦମଯୀ ଭିକ୍ଷା ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ 10 ॥

ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନମଯୀ ମୁଦ୍ରା ଵସ୍ତ୍ରେ ଚାକାଶଭୂତଲେ ।
ପ୍ରଜ୍ଞାନଘନବୋଧାଯ ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ 11 ॥

ଅଵଧୂତ ସଦାନଂଦ ପରବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପିଣେ ।
ଵିଦେହଦେହରୂପାଯ ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ 12 ॥

ସତ୍ଯରୂପ ସଦାଚାର ସତ୍ଯଧର୍ମପରାଯଣ ।
ସତ୍ଯାଶ୍ରଯପରୋକ୍ଷାଯ ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ 13 ॥

ଶୂଲହସ୍ତଗଦାପାଣେ ଵନମାଲାସୁକଂଧର ।
ଯଜ୍ଞସୂତ୍ରଧର ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ 14 ॥

କ୍ଷରାକ୍ଷରସ୍ଵରୂପାଯ ପରାତ୍ପରତରାଯ ଚ ।
ଦତ୍ତମୁକ୍ତିପରସ୍ତୋତ୍ର ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ 15 ॥

ଦତ୍ତ ଵିଦ୍ଯାଢ୍ଯ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ ଦତ୍ତ ସ୍ଵାତ୍ମସ୍ଵରୂପିଣେ ।
ଗୁଣନିର୍ଗୁଣରୂପାଯ ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ 16 ॥

ଶତ୍ରୁନାଶକରଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ଜ୍ଞାନଵିଜ୍ଞାନଦାଯକମ୍ ।
ସର୍ଵପାପଂ ଶମଂ ଯାତି ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ 17 ॥

ଇଦଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ମହଦ୍ଦିଵ୍ଯଂ ଦତ୍ତପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷକାରକମ୍ ।
ଦତ୍ତାତ୍ରେଯପ୍ରସାଦାଚ୍ଚ ନାରଦେନ ପ୍ରକୀର୍ତିତମ୍ ॥ 18 ॥

ଇତି ଶ୍ରୀନାରଦପୁରାଣେ ନାରଦଵିରଚିତଂ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ।

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *