[Sri Dattatreya Vajra Kavacham] ᐈ Lyrics In Tamil Pdf | த3த்தாத்ரேய வஜ்ர கவசம்

Sri Dattatreya Vajra Kavacham Lyrics in Tamil

ருஷய ஊசு: ।
கத2ம் ஸங்கல்பஸித்3தி4: ஸ்யாத்3வேத3வ்யாஸ கலௌயுகே3 ।
4ர்மார்த2காமமோக்ஷாணாம் ஸாத4னம் கிமுதா3ஹ்ருதம் ॥ 1 ॥

வ்யாஸ உவாச ।
ஶ்ருண்வன்து ருஷயஸ்ஸர்வே ஶீக்4ரம் ஸங்கல்பஸாத4னம் ।
ஸக்ருது3ச்சாரமாத்ரேண போ43மோக்ஷப்ரதா3யகம் ॥ 2 ॥

கௌ3ரீஶ்ருங்கே3 ஹிமவத: கல்பவ்ருக்ஷோபஶோபி4தம் ।
தீ3ப்தே தி3வ்யமஹாரத்ன ஹேமமண்ட3பமத்4யக3ம் ॥ 3 ॥

ரத்னஸிம்ஹாஸனாஸீனம் ப்ரஸன்னம் பரமேஶ்வரம் ।
மன்த3ஸ்மிதமுகா2ம்போ4ஜம் ஶங்கரம் ப்ராஹ பார்வதீ ॥ 4 ॥

ஶ்ரீதே3வீ உவாச ।
தே3வதே3வ மஹாதே3வ லோகஶங்கர ஶங்கர ।
மன்த்ரஜாலானி ஸர்வாணி யன்த்ரஜாலானி க்ருத்ஸ்னஶ: ॥ 5 ॥

தன்த்ரஜாலான்யனேகானி மயா த்வத்த: ஶ்ருதானி வை ।
இதா3னீம் த்3ரஷ்டுமிச்சா2மி விஶேஷேண மஹீதலம் ॥ 6 ॥

இத்யுதீ3ரிதமாகர்ண்ய பார்வத்யா பரமேஶ்வர: ।
கரேணாம்ருஜ்ய ஸன்தோஷாத் பார்வதீம் ப்ரத்யபா4ஷத ॥ 7 ॥

மயேதா3னீம் த்வயா ஸார்த4ம் வ்ருஷமாருஹ்ய க3ம்யதே ।
இத்யுக்த்வா வ்ருஷமாருஹ்ய பார்வத்யா ஸஹ ஶங்கர: ॥ 8 ॥

யயௌ பூ4மண்ட3லம் த்3ரஷ்டும் கௌ3ர்யாஶ்சித்ராணி த3ர்ஶயன் ।
க்வசித் வின்த்4யாசலப்ரான்தே மஹாரண்யே ஸுது3ர்க3மே ॥ 9 ॥

தத்ர வ்யாஹர்துமாயான்தம் பி4ல்லம் பரஶுதா4ரிணம் ।
வத்4யமானம் மஹாவ்யாக்4ரம் நக23ம்ஷ்ட்ராபி4ராவ்ருதம் ॥ 1௦ ॥

அதீவ சித்ரசாரித்ர்யம் வஜ்ரகாயஸமாயுதம் ।
அப்ரயத்னமனாயாஸமகி2ன்னம் ஸுக2மாஸ்தி2தம் ॥ 11 ॥

பலாயன்தம் ம்ருக3ம் பஶ்சாத்3வ்யாக்4ரோ பீ4த்யா பலாயத: ।
ஏததா3ஶ்சர்யமாலோக்ய பார்வதீ ப்ராஹ ஶங்கரம் ॥ 12 ॥

ஶ்ரீ பார்வத்யுவாச ।
கிமாஶ்சர்யம் கிமாஶ்சர்யமக்3ரே ஶம்போ4 நிரீக்ஷ்யதாம் ।
இத்யுக்த: ஸ தத: ஶம்பு4ர்த்3ருஷ்ட்வா ப்ராஹ புராணவித் ॥ 13 ॥

ஶ்ரீ ஶங்கர உவாச ।
கௌ3ரி வக்ஷ்யாமி தே சித்ரமவாங்மானஸகோ3சரம் ।
அத்3ருஷ்டபூர்வமஸ்மாபி4ர்னாஸ்தி கிஞ்சின்ன குத்ரசித் ॥ 14 ॥

மயா ஸம்யக் ஸமாஸேன வக்ஷ்யதே ஶ்ருணு பார்வதி ।
அயம் தூ3ரஶ்ரவா நாம பி4ல்ல: பரமதா4ர்மிக: ॥ 15 ॥

ஸமித்குஶப்ரஸூனானி கன்த3மூலப2லாதி3கம் ।
ப்ரத்யஹம் விபினம் க3த்வா ஸமாதா3ய ப்ரயாஸத: ॥ 16 ॥

ப்ரியே பூர்வம் முனீன்த்3ரேப்4ய: ப்ரயச்ச2தி ந வாஞ்ச2தி ।
தேபி தஸ்மின்னபி த3யாம் குர்வதே ஸர்வமௌனின: ॥ 17 ॥

3லாத3னோ மஹாயோகீ3 வஸன்னேவ நிஜாஶ்ரமே ।
கதா3சித3ஸ்மரத் ஸித்34ம் த3த்தாத்ரேயம் தி33ம்ப3ரம் ॥ 18 ॥

3த்தாத்ரேய: ஸ்மர்த்ருகா3மீ சேதிஹாஸம் பரீக்ஷிதும் ।
தத்‍க்ஷணாத் ஸோபி யோகீ3ன்த்3ரோ த3த்தாத்ரேய: ஸமுத்தி2த: ॥ 19 ॥

தம் த்3ருஷ்ட்வாஶ்சர்யதோஷாப்4யாம் த3லாத3னமஹாமுனி: ।
ஸம்பூஜ்யாக்3ரே விஷீத3ன்தம் த3த்தாத்ரேயமுவாச தம் ॥ 2௦ ॥

மயோபஹூத: ஸம்ப்ராப்தோ த3த்தாத்ரேய மஹாமுனே ।
ஸ்மர்த்ருகா3மீ த்வமித்யேதத் கிம் வத3ன்தீ பரீக்ஷிதும் ॥ 21 ॥

மயாத்3ய ஸம்ஸ்ம்ருதோஸி த்வமபராத4ம் க்ஷமஸ்வ மே ।
3த்தாத்ரேயோ முனிம் ப்ராஹ மம ப்ரக்ருதிரீத்3ருஶீ ॥ 22 ॥

அப4க்த்யா வா ஸுப4க்த்யா வா ய: ஸ்மரேன்னாமனந்யதீ4: ।
ததா3னீம் தமுபாக3ம்ய த3தா3மி தத3பீ4ப்ஸிதம் ॥ 23 ॥

3த்தாத்ரேயோ முனிம் ப்ராஹ த3லாத3னமுனீஶ்வரம் ।
யதி3ஷ்டம் தத்3வ்ருணீஷ்வ த்வம் யத் ப்ராப்தோஹம் த்வயா ஸ்ம்ருத: ॥ 24 ॥

3த்தாத்ரேயம் முனிம் ப்ராஹ மயா கிமபி நோச்யதே ।
த்வச்சித்தே யத் ஸ்தி2தம் தன்மே ப்ரயச்ச2 முனிபுங்க3வ ॥ 25 ॥

ஶ்ரீ த3த்தாத்ரேய உவாச ।
மமாஸ்தி வஜ்ரகவசம் க்3ருஹாணேத்யவத3ன்முனிம் ।
ததே2த்யங்கீ3க்ருதவதே த3லாத3முனயே முனி: ॥ 26 ॥

ஸ்வவஜ்ரகவசம் ப்ராஹ ருஷிச்ச2ன்த:3 புரஸ்ஸரம் ।
ந்யாஸம் த்4யானம் ப2லம் தத்ர ப்ரயோஜனமஶேஷத: ॥ 27 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீத3த்தாத்ரேய வஜ்ரகவச ஸ்தோத்ரமன்த்ரஸ்ய, கிராதரூபீ மஹாருத்3ர்ருஷி:, அனுஷ்டுப் ச2ன்த:3, ஶ்ரீத3த்தாத்ரேயோ தே3வதா, த்3ராம் பீ3ஜம், ஆம் ஶக்தி:, க்ரௌம் கீலகம்.
ஓம் ஆத்மனே நம:
ஓம் த்3ரீம் மனஸே நம:
ஓம் ஆம் த்3ரீம் ஶ்ரீம் ஸௌ:
ஓம் க்லாம் க்லீம் க்லூம் க்லைம் க்லௌம் க்ல:
ஶ்ரீ த3த்தாத்ரேய ப்ரஸாத3 ஸித்3த்4யர்தே2 ஜபே வினியோக:3

கரன்யாஸ: ।
ஓம் த்3ராம் அங்கு3ஷ்டா2ப்4யாம் நம: ।
ஓம் த்3ரீம் தர்ஜனீப்4யாம் நம: ।
ஓம் த்3ரூம் மத்4யமாப்4யாம் நம: ।
ஓம் த்3ரைம் அனாமிகாப்4யாம் நம: ।
ஓம் த்3ரௌம் கனிஷ்டி2காப்4யாம் நம: ।
ஓம் த்3ர: கரதலகரப்ருஷ்டா2ப்4யாம் நம: ।

ஹ்ருத3யாதி3ன்யாஸ: ।
ஓம் த்3ராம் ஹ்ருத3யாய நம: ।
ஓம் த்3ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் த்3ரூம் ஶிகா2யை வஷட் ।
ஓம் த்3ரைம் கவசாய ஹும் ।
ஓம் த்3ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் த்3ர: அஸ்த்ராய ப2ட் ।
ஓம் பூ4ர்பு4வஸ்ஸுவரோமிதி தி3க்33ன்த:4 ।

த்4யானம் ।
ஜக33ங்குரகன்தா3ய ஸச்சிதா3னந்த3மூர்தயே ।
3த்தாத்ரேயாய யோகீ3ன்த்3ரசன்த்3ராய பரமாத்மனே ॥ 1 ॥

கதா3 யோகீ3 கதா3 போ4கீ3 கதா3 நக்3ன: பிஶாசவத் ।
3த்தாத்ரேயோ ஹரி: ஸாக்ஷாத் பு4க்திமுக்திப்ரதா3யக: ॥ 2 ॥

வாராணஸீபுரஸ்னாயீ கொல்ஹாபுரஜபாத3ர: ।
மாஹுரீபுரபீ4க்ஷாஶீ ஸஹ்யஶாயீ தி33ம்ப3ர: ॥ 3 ॥

இன்த்3ரனீல ஸமாகார: சன்த்3ரகான்திஸமத்3யுதி: ।
வைடூ4ர்ய ஸத்3ருஶஸ்பூ2ர்தி: சலத்கிஞ்சிஜ்ஜடாத4ர: ॥ 4 ॥

ஸ்னிக்34தா4வல்ய யுக்தாக்ஷோத்யன்தனீல கனீனிக: ।
ப்4ரூவக்ஷ:ஶ்மஶ்ருனீலாங்க: ஶஶாங்கஸத்3ருஶானந: ॥ 5 ॥

ஹாஸனிர்ஜித நிஹார: கண்ட2னிர்ஜித கம்பு3க: ।
மாம்ஸலாம்ஸோ தீ3ர்க4பா3ஹு: பாணினிர்ஜிதபல்லவ: ॥ 6 ॥

விஶாலபீனவக்ஷாஶ்ச தாம்ரபாணிர்த3லோத3ர: ।
ப்ருது2லஶ்ரோணிலலிதோ விஶாலஜக4னஸ்த2ல: ॥ 7 ॥

ரம்பா4ஸ்தம்போ4பமானோரு: ஜானுபூர்வைகஜங்க4க: ।
கூ34கு3ல்ப:2 கூர்மப்ருஷ்டோ2 லஸத்வாதோ3பரிஸ்த2ல: ॥ 8 ॥

ரக்தாரவின்த3ஸத்3ருஶ ரமணீய பதா34ர: ।
சர்மாம்ப3ரத4ரோ யோகீ3 ஸ்மர்த்ருகா3மீ க்ஷணேக்ஷணே ॥ 9 ॥

ஜ்ஞானோபதே3ஶனிரதோ விபத்34ரணதீ3க்ஷித: ।
ஸித்3தா4ஸனஸமாஸீன ருஜுகாயோ ஹஸன்முக:2 ॥ 1௦ ॥

வாமஹஸ்தேன வரதோ3 த3க்ஷிணேனாப4யங்கர: ।
பா3லோன்மத்த பிஶாசீபி4: க்வசித்3 யுக்த: பரீக்ஷித: ॥ 11 ॥

த்யாகீ3 போ4கீ3 மஹாயோகீ3 நித்யானந்தோ3 நிரஞ்ஜன: ।
ஸர்வரூபீ ஸர்வதா3தா ஸர்வக:3 ஸர்வகாமத:3 ॥ 12 ॥

4ஸ்மோத்3தூ4ல்தி3த ஸர்வாங்கோ3 மஹாபாதகனாஶன: ।
பு4க்திப்ரதோ3 முக்திதா3தா ஜீவன்முக்தோ ந ஸம்ஶய: ॥ 13 ॥

ஏவம் த்4யாத்வானந்யசித்தோ மத்3வஜ்ரகவசம் படே2த் ।
மாமேவ பஶ்யன்ஸர்வத்ர ஸ மயா ஸஹ ஸஞ்சரேத் ॥ 14 ॥

தி33ம்ப3ரம் ப4ஸ்மஸுக3ன்த4 லேபனம்
சக்ரம் த்ரிஶூலம் ட4மரும் க3தா3யுத4ம் ।
பத்3மாஸனம் யோகி3முனீன்த்3ரவன்தி3தம்
3த்தேதினாமஸ்மரணேன நித்யம் ॥ 15 ॥

பஞ்சோபசாரபூஜா ।

ஓம் லம் ப்ருதி2வீதத்த்வாத்மனே ஶ்ரீத3த்தாத்ரேயாய நம: ।
3ன்த4ம் பரிகல்பயாமி।

ஓம் ஹம் ஆகாஶதத்த்வாத்மனே ஶ்ரீத3த்தாத்ரேயாய நம: ।
புஷ்பம் பரிகல்பயாமி ।

ஓம் யம் வாயுதத்த்வாத்மனே ஶ்ரீத3த்தாத்ரேயாய நம: ।
தூ4பம் பரிகல்பயாமி ।

ஓம் ரம் வஹ்னிதத்த்வாத்மனே ஶ்ரீத3த்தாத்ரேயாய நம: ।
தீ3பம் பரிகல்பயாமி ।

ஓம் வம் அம்ருத தத்த்வாத்மனே ஶ்ரீத3த்தாத்ரேயாய நம: ।
அம்ருதனைவேத்3யம் பரிகல்பயாமி ।

ஓம் ஸம் ஸர்வதத்த்வாத்மனே ஶ்ரீத3த்தாத்ரேயாய நம: ।
தாம்பூ3லாதி3ஸர்வோபசாரான் பரிகல்பயாமி ।

(அனந்தரம் ‘ஓம் த்3ராம்…’ இதி மூலமன்த்ரம் அஷ்டோத்தரஶதவாரம் (1௦8) ஜபேத்)

அத2 வஜ்ரகவசம் ।

ஓம் த3த்தாத்ரேயாய ஶிர:பாது ஸஹஸ்ராப்3ஜேஷு ஸம்ஸ்தி2த: ।
பா4லம் பாத்வானஸூயேய: சன்த்3ரமண்ட3லமத்4யக:3 ॥ 1 ॥

கூர்சம் மனோமய: பாது ஹம் க்ஷம் த்3வித3லபத்3மபூ4: ।
ஜ்யோதிரூபோக்ஷிணீபாது பாது ஶப்3தா3த்மக: ஶ்ருதீ ॥ 2 ॥

நாஸிகாம் பாது க3ன்தா4த்மா முக2ம் பாது ரஸாத்மக: ।
ஜிஹ்வாம் வேதா3த்மக: பாது த3ன்தோஷ்டௌ2 பாது தா4ர்மிக: ॥ 3 ॥

கபோலாவத்ரிபூ4: பாது பாத்வஶேஷம் மமாத்மவித் ।
ஸர்வாத்மா ஷோட3ஶாராப்3ஜஸ்தி2த: ஸ்வாத்மாவதாத்3 க3லம் ॥ 4 ॥

ஸ்கன்தௌ4 சன்த்3ரானுஜ: பாது பு4ஜௌ பாது க்ருதாதி3பூ4: ।
ஜத்ருணீ ஶத்ருஜித் பாது பாது வக்ஷஸ்த2லம் ஹரி: ॥ 5 ॥

காதி3டா2ன்தத்3வாத3ஶாரபத்3மகோ3 மருதா3த்மக: ।
யோகீ3ஶ்வரேஶ்வர: பாது ஹ்ருத3யம் ஹ்ருத3யஸ்தி2த: ॥ 6 ॥

பார்ஶ்வே ஹரி: பார்ஶ்வவர்தீ பாது பார்ஶ்வஸ்தி2த: ஸ்ம்ருத: ।
ஹட2யோகா3தி3யோகஜ3்ஞ: குக்ஷிம் பாது க்ருபானிதி4: ॥ 7 ॥

3காராதி3 ப2காரான்த த3ஶாரஸரஸீருஹே ।
நாபி4ஸ்த2லே வர்தமானோ நாபி4ம் வஹ்ன்யாத்மகோவது ॥ 8 ॥

வஹ்னிதத்த்வமயோ யோகீ3 ரக்ஷதான்மணிபூரகம் ।
கடிம் கடிஸ்த2ப்3ரஹ்மாண்ட3வாஸுதே3வாத்மகோவது ॥ 9 ॥

வகாராதி3 லகாரான்த ஷட்பத்ராம்பு3ஜபோ34க: ।
ஜலதத்த்வமயோ யோகீ3 ஸ்வாதி4ஷ்டா2னம் மமாவது ॥ 1௦ ॥

ஸித்3தா4ஸன ஸமாஸீன ஊரூ ஸித்3தே4ஶ்வரோவது ।
வாதி3ஸான்த சதுஷ்பத்ரஸரோருஹ நிபோ34க: ॥ 11 ॥

மூலாதா4ரம் மஹீரூபோ ரக்ஷதாத்3 வீர்யனிக்3ரஹீ ।
ப்ருஷ்ட2ம் ச ஸர்வத: பாது ஜானுன்யஸ்தகராம்பு3ஜ: ॥ 12 ॥

ஜங்கே4 பாத்வவதூ4தேன்த்3ர: பாத்வங்க்4ரீ தீர்த2பாவன: ।
ஸர்வாங்க3ம் பாது ஸர்வாத்மா ரோமாண்யவது கேஶவ: ॥ 13 ॥

சர்ம சர்மாம்ப3ர: பாது ரக்தம் ப4க்திப்ரியோவது ।
மாம்ஸம் மாம்ஸகர: பாது மஜ்ஜாம் மஜ்ஜாத்மகோவது ॥ 14 ॥

அஸ்தீ2னி ஸ்தி2ரதீ4: பாயான்மேதா4ம் வேதா4: ப்ரபாலயேத் ।
ஶுக்ரம் ஸுக2கர: பாது சித்தம் பாது த்3ருடா4க்ருதி: ॥ 15 ॥

மனோபு3த்3தி4மஹங்காரம் ஹ்ருஷீகேஶாத்மகோவது ।
கர்மேன்த்3ரியாணி பாத்வீஶ: பாது ஜ்ஞானேன்த்3ரியாண்யஜ: ॥ 16 ॥

3ன்தூ4ன் ப3ன்தூ4த்தம: பாயாச்ச2த்ருப்4ய: பாது ஶத்ருஜித் ।
க்3ருஹாராமத4னக்ஷேத்ரபுத்ராதீ3ன் ஶங்கரோவது ॥ 17 ॥

பா4ர்யாம் ப்ரக்ருதிவித் பாது பஶ்வாதீ3ன் பாது ஶார்‍ங்க3ப்4ருத் ।
ப்ராணான் பாது ப்ரதா4னஜ்ஞோ ப4க்ஷ்யாதீ3ன் பாது பா4ஸ்கர: ॥ 18 ॥

ஸுக2ம் சன்த்3ராத்மக: பாது து3:கா2த் பாது புரான்தக: ।
பஶூன் பஶுபதி: பாது பூ4திம் பூ4தேஶ்வரோ மம ॥ 19 ॥

ப்ராச்யாம் விஷஹர: பாது பாத்வாக்3னேய்யாம் மகா2த்மக: ।
யாம்யாம் த4ர்மாத்மக: பாது நைர்ருத்யாம் ஸர்வவைரிஹ்ருத் ॥ 2௦ ॥

வராஹ: பாது வாருண்யாம் வாயவ்யாம் ப்ராணதோ3வது ।
கௌபே3ர்யாம் த4னத:3 பாது பாத்வைஶான்யாம் மஹாகு3ரு: ॥ 21 ॥

ஊர்த்4வம் பாது மஹாஸித்3த:4 பாத்வத4ஸ்தாஜ்ஜடாத4ர: ।
ரக்ஷாஹீனம் து யத் ஸ்தா2னம் ரக்ஷத்வாதி3முனீஶ்வர: ॥ 22 ॥

கரன்யாஸ: ।
ஓம் த்3ராம் அங்கு3ஷ்டா2ப்4யாம் நம: ।
ஓம் த்3ரீம் தர்ஜனீப்4யாம் நம: ।
ஓம் த்3ரூம் மத்4யமாப்4யாம் நம: ।
ஓம் த்3ரைம் அனாமிகாப்4யாம் நம: ।
ஓம் த்3ரௌம் கனிஷ்டி2காப்4யாம் நம: ।
ஓம் த்3ர: கரதலகரப்ருஷ்டா2ப்4யாம் நம: ।

ஹ்ருத3யாதி3ன்யாஸ: ।
ஓம் த்3ராம் ஹ்ருத3யாய நம: ।
ஓம் த்3ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் த்3ரூம் ஶிகா2யை வஷட் ।
ஓம் த்3ரைம் கவசாய ஹும் ।
ஓம் த்3ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் த்3ர: அஸ்த்ராய ப2ட் ।
ஓம் பூ4ர்பு4வஸ்ஸுவரோமிதி தி3க்3விமோக: ।

2லஶ்ருதி ॥

ஏதன்மே வஜ்ரகவசம் ய: படே2த் ஶ்ருணுயாத3பி ।
வஜ்ரகாயஶ்சிரஞ்ஜீவீ த3த்தாத்ரேயோஹமப்3ருவம் ॥ 23 ॥

த்யாகீ3 போ4கீ3 மஹாயோகீ3 ஸுக2து3:க2விவர்ஜித: ।
ஸர்வத்ர ஸித்34ஸங்கல்போ ஜீவன்முக்தோத்3யவர்ததே ॥ 24 ॥

இத்யுக்த்வான்தர்த3தே4 யோகீ3 த3த்தாத்ரேயோ தி33ம்ப3ர: ।
3லாத3னோபி தஜ்ஜப்த்வா ஜீவன்முக்த: ஸ வர்ததே ॥ 25 ॥

பி4ல்லோ தூ3ரஶ்ரவா நாம ததா3னீம் ஶ்ருதவானித3ம் ।
ஸக்ருச்ச்2ரவணமாத்ரேண வஜ்ராங்கோ34வத3ப்யஸௌ ॥ 26 ॥

இத்யேதத்3 வஜ்ரகவசம் த3த்தாத்ரேயஸ்ய யோகி3ன: ।
ஶ்ருத்வா ஶேஷம் ஶம்பு4முகா2த் புனரப்யாஹ பார்வதீ ॥ 27 ॥

ஶ்ரீ பார்வத்யுவாச ।

ஏதத் கவச மாஹாத்ம்யம் வத3 விஸ்தரதோ மம ।
குத்ர கேன கதா3 ஜாப்யம் கியஜ்ஜாப்யம் கத2ம் கத2ம் ॥ 28 ॥

உவாச ஶம்பு4ஸ்தத் ஸர்வம் பார்வத்யா வினயோதி3தம் ।

ஶ்ரீபரமேஶ்வர உவாச ।

ஶ்ருணு பார்வதி வக்ஷ்யாமி ஸமாஹிதமனாவிலம் ॥ 29 ॥

4ர்மார்த2காமமோக்ஷாணாமித3மேவ பராயணம் ।
ஹஸ்த்யஶ்வரத2பாதா3தி ஸர்வைஶ்வர்ய ப்ரதா3யகம் ॥ 3௦ ॥

புத்ரமித்ரகல்த3த்ராதி3 ஸர்வஸன்தோஷஸாத4னம் ।
வேத3ஶாஸ்த்ராதி3வித்3யானாம் விதா4னம் பரமம் ஹி தத் ॥ 31 ॥

ஸங்கீ3த ஶாஸ்த்ர ஸாஹித்ய ஸத்கவித்வ விதா4யகம் ।
பு3த்3தி4 வித்3யா ஸ்ம்ருதி ப்ரஜ்ஞா மதி ப்ரௌடி4ப்ரதா3யகம் ॥ 32 ॥

ஸர்வஸன்தோஷகரணம் ஸர்வது3:க2னிவாரணம் ।
ஶத்ருஸம்ஹாரகம் ஶீக்4ரம் யஶ:கீர்திவிவர்த4னம் ॥ 33 ॥

அஷ்டஸங்க்3யா மஹாரோகா3: ஸன்னிபாதாஸ்த்ரயோத3ஶ ।
ஷண்ணவத்யக்ஷிரோகா3ஶ்ச விம்ஶதிர்மேஹரோக3கா: ॥ 34 ॥

அஷ்டாத3ஶது குஷ்டா2னி கு3ல்மான்யஷ்டவிதா4ன்யபி ।
அஶீதிர்வாதரோகா3ஶ்ச சத்வாரிம்ஶத்து பைத்திகா: ॥ 35 ॥

விம்ஶதி: ஶ்லேஷ்மரோகா3ஶ்ச க்ஷயசாதுர்தி2காத3ய: ।
மன்த்ரயன்த்ரகுயோகா3த்3யா: கல்பதன்த்ராதி3னிர்மிதா: ॥ 36 ॥

ப்3ரஹ்மராக்ஷஸ வேதாலகூஷ்மாண்டா3தி3 க்3ரஹோத்34வா: ।
ஸங்கஜ3ா தே3ஶகாலஸ்தா2ஸ்தாபத்ரயஸமுத்தி2தா: ॥ 37 ॥

நவக்3ரஹஸமுத்3பூ4தா மஹாபாதக ஸம்ப4வா: ।
ஸர்வே ரோகா3: ப்ரணஶ்யன்தி ஸஹஸ்ராவர்தனாத்3 த்4ருவம் ॥ 38 ॥

அயுதாவ்ருத்திமாத்ரேண வன்த்4யா புத்ரவதீ ப4வேத் ।
அயுதத்3விதயாவ்ருத்த்யா ஹ்யபம்ருத்யுஜயோ ப4வேத் ॥ 39 ॥

அயுதத்ரிதயாச்சைவ கே2சரத்வம் ப்ரஜாயதே ।
ஸஹஸ்ராயுதத3ர்வாக் ஸர்வகார்யாணி ஸாத4யேத் ॥ 4௦ ॥

லக்ஷாவ்ருத்த்யா ஸர்வஸித்3தி4ர்ப4வத்யேவ ந ஸம்ஶய: ॥ 41 ॥

விஷவ்ருக்ஷஸ்ய மூலேஷு திஷ்ட2ன் வை த3க்ஷிணாமுக:2 ।
குருதே மாஸமாத்ரேண வைரிணம் விகலேன்த்3ரியம் ॥ 42 ॥

ஔது3ம்ப3ரதரோர்மூலே வ்ருத்3தி4காமேன ஜாப்யதே ।
ஶ்ரீவ்ருக்ஷமூலே ஶ்ரீகாமீ தின்த்ரிணீ ஶான்திகர்மணி ॥ 43 ॥

ஓஜஸ்காமோஶ்வத்த2மூலே ஸ்த்ரீகாமை: ஸஹகாரகே ।
ஜ்ஞானார்தீ2 துலஸீமூலே க3ர்ப4கே3ஹே ஸுதார்தி2பி4: ॥ 44 ॥

4னார்தி2பி4ஸ்து ஸுக்ஷேத்ரே பஶுகாமைஸ்து கோ3ஷ்ட2கே ।
தே3வாலயே ஸர்வகாமைஸ்தத்காலே ஸர்வத3ர்ஶிதம் ॥ 45 ॥

நாபி4மாத்ரஜலே ஸ்தி2த்வா பா4னுமாலோக்ய யோ ஜபேத் ।
யுத்3தே4 வா ஶாஸ்த்ரவாதே3 வா ஸஹஸ்ரேண ஜயோ ப4வேத் ॥ 46 ॥

கண்ட2மாத்ரே ஜலே ஸ்தி2த்வா யோ ராத்ரௌ கவசம் படே2த் ।
ஜ்வராபஸ்மாரகுஷ்டா2தி3 தாபஜ்வரனிவாரணம் ॥ 47 ॥

யத்ர யத் ஸ்யாத் ஸ்தி2ரம் யத்3யத் ப்ரஸக்தம் தன்னிவர்ததே ।
தேன தத்ர ஹி ஜப்தவ்யம் தத: ஸித்3தி4ர்ப4வேத்3த்4ருவம் ॥ 48 ॥

இத்யுக்தவான் ஶிவோ கௌ3ர்வை ரஹஸ்யம் பரமம் ஶுப4ம் ।
ய: படே2த் வஜ்ரகவசம் த3த்தாத்ரேய ஸமோ ப4வேத் ॥ 49 ॥

ஏவம் ஶிவேன கதி2தம் ஹிமவத்ஸுதாயை
ப்ரோக்தம் த3லாத3முனயேத்ரிஸுதேன பூர்வம் ।
ய: கோபி வஜ்ரகவசம் பட2தீஹ லோகே
3த்தோபமஶ்சரதி யோகி3வரஶ்சிராயு: ॥ 5௦ ॥

இதி ஶ்ரீ ருத்3ரயாமல்தே3 ஹிமவத்க2ண்டே3 மன்த்ரஶாஸ்த்ரே உமாமஹேஶ்வரஸம்வாதே3 ஶ்ரீ த3த்தாத்ரேய வஜ்ரகவசஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *