[Sri Rudram Laghunyasam] ᐈ In Gujarati With PDF | રુદ્રં લઘુન્યાસમ્

Sri Rudram Laghunyasam Lyrics In Gujarati

ઓં અથાત્માનગ્-મ્ શિવાત્માનગ્ શ્રી રુદ્રરૂપં ધ્યાયેત્ ॥

શુદ્ધસ્ફટિક સંકાશં ત્રિનેત્રં પંચ વક્ત્રકં ।
ગંગાધરં દશભુજં સર્વાભરણ ભૂષિતમ્ ॥

નીલગ્રીવં શશાંકાંકં નાગ યજ્ઞોપ વીતિનમ્ ।
વ્યાઘ્ર ચર્મોત્તરીયં ચ વરેણ્યમભય પ્રદમ્ ॥

કમંડલ્-વક્ષ સૂત્રાણાં ધારિણં શૂલપાણિનં ।
જ્વલંતં પિંગળજટા શિખા મુદ્દ્યોત ધારિણમ્ ॥

વૃષ સ્કંધ સમારૂઢં ઉમા દેહાર્થ ધારિણં ।
અમૃતેનાપ્લુતં શાંતં દિવ્યભોગ સમન્વિતમ્ ॥

દિગ્દેવતા સમાયુક્તં સુરાસુર નમસ્કૃતં ।
નિત્યં ચ શાશ્વતં શુદ્ધં ધ્રુવ-મક્ષર-મવ્યયમ્ ।
સર્વ વ્યાપિન-મીશાનં રુદ્રં વૈ વિશ્વરૂપિણં ।
એવં ધ્યાત્વા દ્વિજઃ સમ્યક્ તતો યજનમારભેત્ ॥

અથાતો રુદ્ર સ્નાનાર્ચનાભિષેક વિધિં વ્યા᳚ક્ષ્યાસ્યામઃ । આદિત એવ તીર્થે સ્નાત્વા ઉદેત્ય શુચિઃ પ્રયતો બ્રહ્મચારી શુક્લવાસા દેવાભિમુખઃ સ્થિત્વા આત્મનિ દેવતાઃ સ્થાપયેત્ ॥

પ્રજનને બ્રહ્મા તિષ્ઠતુ । પાદયોર્-વિષ્ણુસ્તિષ્ઠતુ । હસ્તયોર્-હરસ્તિષ્ઠતુ । બાહ્વોરિંદ્રસ્તિષ્ટતુ । જઠરેઽઅગ્નિસ્તિષ્ઠતુ । હૃદ॑યે શિવસ્તિષ્ઠતુ । કંઠે વસવસ્તિષ્ઠંતુ । વક્ત્રે સરસ્વતી તિષ્ઠતુ । નાસિકયોર્-વાયુસ્તિષ્ઠતુ । નયનયોS-ચંદ્રાદિત્યૌ તિષ્ટેતાં । કર્ણયોરશ્વિનૌ તિષ્ટેતાં । લલાટે રુદ્રાસ્તિષ્ઠંતુ । મૂર્થ્ન્યાદિત્યાસ્તિષ્ઠંતુ । શિરસિ મહાદેવસ્તિષ્ઠતુ । શિખાયાં વામદેવાસ્તિષ્ઠતુ । પૃષ્ઠે પિનાકી તિષ્ઠતુ । પુરતઃ શૂલી તિષ્ઠતુ । પાર્શ્યયોઃ શિવાશંકરૌ તિષ્ઠેતાં । સર્વતો વાયુસ્તિષ્ઠતુ । તતો બહિઃ સર્વતોઽગ્નિર્-જ્વાલામાલા-પરિવૃતસ્તિષ્ઠતુ । સર્વેષ્વંગેષુ સર્વા દેવતા યથાસ્થાનં તિષ્ઠંતુ । માગ્-મ્ રક્ષંતુ ।

અ॒ગ્નિર્મે॑ વા॒ચિ શ્રિ॒તઃ । વાગ્ધૃદ॑યે । હૃદ॑યં॒ મયિ॑ । અ॒હમ॒મૃતે᳚ । અ॒મૃતં॒ બ્રહ્મ॑ણિ ।
વા॒યુર્મે᳚ પ્રા॒ણે શ્રિ॒તઃ । પ્રા॒ણો હૃદ॑યે । હૃદ॑યં॒ મયિ॑ । અ॒હમ॒મૃતે᳚ । અ॒મૃતં॒ બ્રહ્મ॑ણિ । સૂર્યો॑ મે॒ ચક્ષુષિ શ્રિ॒તઃ । ચક્ષુ॒ર્-હૃદ॑યે । હૃદ॑યં॒ મયિ॑ । અ॒હમ॒મૃતે᳚ । અ॒મૃતં॒ બ્રહ્મ॑ણિ । ચ॒ંદ્રમા॑ મે॒ મન॑સિ શ્રિ॒તઃ । મનો॒ હૃદ॑યે । હૃદ॑યં॒ મયિ॑ । અ॒હમ॒મૃતે᳚ । અ॒મૃતં॒ બ્રહ્મ॑ણિ । દિશો॑ મે॒ શ્રોત્રે᳚ શ્રિ॒તાઃ । શ્રોત્ર॒ગ્-મ્॒ હૃદ॑યે । હૃદ॑યં॒ મયિ॑ । અ॒હમ॒મૃતે᳚ । અ॒મૃતં॒ બ્રહ્મ॑ણિ । આપોમે॒ રેતસિ શ્રિ॒તાઃ । રેતો હૃદ॑યે । હૃદ॑યં॒ મયિ॑ । અ॒હમ॒મૃતે᳚ । અ॒મૃતં॒ બ્રહ્મ॑ણિ । પૃ॒થિ॒વી મે॒ શરી॑રે શ્રિ॒તાઃ । શરી॑ર॒ગ્-મ્॒॒ હૃદ॑યે । હૃદ॑યં॒ મયિ॑ । અ॒હમ॒મૃતે᳚ । અ॒મૃતં॒ બ્રહ્મ॑ણિ । ઓ॒ષ॒ધિ॒ વ॒ન॒સ્પતયો॑ મે॒ લોમ॑સુ શ્રિ॒તાઃ । લોમા॑નિ॒ હૃદ॑યે । હૃદ॑યં॒ મયિ॑ । અ॒હમ॒મૃતે᳚ । અ॒મૃતં॒ બ્રહ્મ॑ણિ । ઇંદ્રો॑ મે॒ બલે᳚ શ્રિ॒તઃ । બલ॒ગ્-મ્॒॒ હૃદ॑યે । હૃદ॑યં॒ મયિ॑ । અ॒હમ॒મૃતે᳚ । અ॒મૃતં॒ બ્રહ્મ॑ણિ । પ॒ર્જન્યો॑ મે॒ મૂ॒ર્દ્નિ શ્રિ॒તઃ । મૂ॒ર્ધા હૃદ॑યે । હૃદ॑યં॒ મયિ॑ । અ॒હમ॒મૃતે᳚ । અ॒મૃતં॒ બ્રહ્મ॑ણિ । ઈશા॑નો મે॒ મ॒ન્યૌ શ્રિ॒તઃ । મ॒ન્યુર્-હૃદ॑યે । હૃદ॑યં॒ મયિ॑ । અ॒હમ॒મૃતે᳚ । અ॒મૃતં॒ બ્રહ્મ॑ણિ । આ॒ત્મા મ॑ આ॒ત્મનિ॑ શ્રિ॒તઃ । આ॒ત્મા હૃદ॑યે । હૃદ॑યં॒ મયિ॑ । અ॒હમ॒મૃતે᳚ । અ॒મૃતં॒ બ્રહ્મ॑ણિ । પુન॑ર્મ આ॒ત્મા પુન॒રાયુ॒ રાગા᳚ત્ । પુનઃ॑ પ્રા॒ણઃ પુન॒રાકૂ॑ત॒માગા᳚ત્ । વૈ॒શ્વા॒ન॒રો ર॒શ્મિભિ॑ર્-વાવૃધા॒નઃ । અ॒ંતસ્તિ॑ષ્ઠ॒ત્વમૃત॑સ્ય ગો॒પાઃ ॥

અસ્ય શ્રી રુદ્રાધ્યાય પ્રશ્ન મહામંત્રસ્ય, અઘોર ઋષિઃ, અનુષ્ટુપ્ છંદઃ, સંકર્ષણ મૂર્તિ સ્વરૂપો યોઽસાવાદિત્યઃ પરમપુરુષઃ સ એષ રુદ્રો દેવતા । નમઃ શિવાયેતિ બીજં । શિવતરાયેતિ શક્તિઃ । મહાદેવાયેતિ કીલકં । શ્રી સાંબ સદાશિવ પ્રસાદ સિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

ઓં અગ્નિહોત્રાત્મને અંગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ । દર્શપૂર્ણ માસાત્મને તર્જનીભ્યાં નમઃ । ચાતુર્-માસ્યાત્મને મધ્યમાભ્યાં નમઃ । નિરૂઢ પશુબંધાત્મને અનામિકાભ્યાં નમઃ । જ્યોતિષ્ટોમાત્મને કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ । સર્વક્રત્વાત્મને કરતલ કરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

અગ્નિહોત્રાત્મને હૃદયાય નમઃ । દર્શપૂર્ણ માસાત્મને શિરસે સ્વાહા । ચાતુર્માસ્યાત્મને શિખાયૈ વષટ્ । નિરૂઢ પશુબંધાત્મને કવચાય હું । જ્યોતિષ્ટોમાત્મને નેત્રત્રયાય વૌષટ્ । સર્વક્રત્વાત્મને અસ્ત્રાયફટ્ । ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્બંધઃ ॥

ધ્યાનં

આપાતાળ-નભઃસ્થલાંત-ભુવન-બ્રહ્માંડ-માવિસ્ફુરત્-
જ્યોતિઃ સ્ફાટિક-લિંગ-મૌળિ-વિલસત્-પૂર્ણેંદુ-વાંતામૃતૈઃ ।
અસ્તોકાપ્લુત-મેક-મીશ-મનિશં રુદ્રાનુ-વાકાંજપન્
ધ્યાયે-દીપ્સિત-સિદ્ધયે ધ્રુવપદં વિપ્રોઽભિષિંચે-ચ્ચિવમ્ ॥

બ્રહ્માંડ વ્યાપ્તદેહા ભસિત હિમરુચા ભાસમાના ભુજંગૈઃ
કંઠે કાલાઃ કપર્દાઃ કલિત-શશિકલા-શ્ચંડ કોદંડ હસ્તાઃ ।
ત્ર્યક્ષા રુદ્રાક્ષમાલાઃ પ્રકટિતવિભવાઃ શાંભવા મૂર્તિભેદાઃ
રુદ્રાઃ શ્રીરુદ્રસૂક્ત-પ્રકટિતવિભવા નઃ પ્રયચ્ચંતુ સૌખ્યમ્ ॥

ઓં ગ॒ણાના᳚મ્ ત્વા ગ॒ણપ॑તિગ્-મ્ હવામહે ક॒વિં ક॑વી॒નામુ॑પ॒મશ્ર॑વસ્તમં । જ્યે॒ષ્ઠ॒રાજં॒ બ્રહ્મ॑ણાં બ્રહ્મણસ્પદ॒ આ નઃ॑ શૃ॒ણ્વન્નૂ॒તિભિ॑સ્સીદ॒ સાદ॑નં ॥ મહાગણપતયે॒ નમઃ ॥

શં ચ॑ મે॒ મય॑શ્ચ મે પ્રિ॒યં ચ॑ મેઽનુકા॒મશ્ચ॑ મે॒ કામ॑શ્ચ મે સૌમનસ॒શ્ચ॑ મે ભ॒દ્રં ચ॑ મે॒ શ્રેય॑શ્ચ મે॒ વસ્ય॑શ્ચ મે॒ યશ॑શ્ચ મે॒ ભગ॑શ્ચ મે॒ દ્રવિ॑ણં ચ મે ય॒ંતા ચ॑ મે ધ॒ર્તા ચ॑ મે॒ ક્ષેમ॑શ્ચ મે॒ ધૃતિ॑શ્ચ મે॒ વિશ્વં॑ ચ મે॒ મહ॑શ્ચ મે સં॒વિચ્ચ॑ મે॒ જ્ઞાત્રં॑ ચ મે॒ સૂશ્ચ॑ મે પ્ર॒સૂશ્ચ॑ મે॒ સીરં॑ ચ મે લ॒યશ્ચ॑ મ ઋ॒તં ચ॑ મે॒ઽમૃતં॑ ચ મેઽય॒ક્ષ્મં ચ॒ મેઽના॑મયચ્ચ મે જી॒વાતુ॑શ્ચ મે દીર્ઘાયુ॒ત્વં ચ॑ મેઽનમિ॒ત્રં ચ॒ મેઽભ॑યં ચ મે સુ॒ગં ચ॑ મે॒ શય॑નં ચ મે સૂ॒ષા ચ॑ મે॒ સુ॒દિનં॑ ચ મે ॥

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *