[Subrahmanya Bhujanga Stotram] ᐈ Lyrics In English Pdf

Sri Subrahmanya Bhujanga Stotram Lyrics In English

sadaa baalaroopaa.api vighnaadrihamtree
mahaadamtivaktraa.api pamcaasyamaanyaa ।
vidheemdraadimrrigyaa ganeshaabhidhaa me
vidhattaam shriyam kaa.api kalyaanamoortih ॥ 1 ॥

na jaanaami shabdam na jaanaami caartham
na jaanaami padyam na jaanaami gadyam ।
cidekaa shhadaasyaa hrridi dyotate me
mukhaannihsaramte girashcaapi citram ॥ 2 ॥

mayooraadhiroodham mahaavaakyagoodham
manohaarideham mahaccittageham ।
maheedevadevam mahaavedabhaavam
mahaadevabaalam bhaje lokapaalam ॥ 3 ॥

yadaa samnidhaanam gataa maanavaa me
bhavaambhodhipaaram gataaste tadaiva ।
iti vyamjayansimdhuteere ya aaste
tameede pavitram paraashaktiputram ॥ 4 ॥

yathaabdhestaramgaa layam yaamti tumgaa-
stathaivaapadah samnidhau sevataam me ।
iteevormipamkteernrrinaam darshayamtam
sadaa bhaavaye hrritsaroje guham tam ॥ 5 ॥

girau mannivaase naraa ye.adhiroodhaa-
stadaa parvate raajate te.adhiroodhaah ।
iteeva bruvangamdhashailaadhiroodhah
sa devo mude me sadaa shhanmukho.astu ॥ 6 ॥

mahaambhodhiteere mahaapaapacore
muneemdraanukoole sugamdhaakhyashaile ।
guhaayaam vasamtam svabhaasaa lasamtam
janaartim haramtam shrayaamo guham tam ॥ 7 ॥

lasatsvarnagehe nrrinaam kaamadohe
sumastomasamChannamaanikyamamce ।
samudyatsahasraarkatulyaprakaasham
sadaa bhaavaye kaartikeyam suresham ॥ 8 ॥

ranaddhamsake mamjule.atyamtashone
manohaarilaavanyapeeyooshhapoorne ।
manahshhaTpado me bhavakleshataptah
sadaa modataam skamda te paadapadme ॥ 9 ॥

suvarnaabhadivyaambarairbhaasamaanaam
kvanatkimkineemekhalaashobhamaanaam ।
lasaddhemapaTTena vidyotamaanaam
kaTim bhaavaye skamda te deepyamaanaam ॥ 10 ॥

pulimdeshakanyaaghanaabhogatumga-
stanaalimganaasaktakaashmeeraraagam ।
namasyaamyaham taarakaare tavorah
svabhaktaavane sarvadaa saanuraagam ॥ 11 ॥

vidhau klrriptadamdaansvaleelaadhrritaamdaa-
nnirastebhashumdaandvishhatkaaladamdaan ।
hatemdraarishhamdaanjagatraanashaumdaa-
nsadaa te pracamdaanshraye baahudamdaan ॥ 12 ॥

sadaa shaaradaah shhanmrrigaamkaa yadi syuh
samudyamta eva sthitaashcetsamamtaat ।
sadaa poornabimbaah kalamkaishca heenaa-
stadaa tvanmukhaanaam bruve skamda saamyam ॥ 13 ॥

sphuranmamdahaasaih sahamsaani camca-
tkaTaakshhaavaleebhrrimgasamghojjvalaani ।
sudhaasyamdibimbaadharaaneeshasoono
tavaalokaye shhanmukhaambhoruhaani ॥ 14 ॥

vishaaleshhu karnaamtadeergheshhvajasram
dayaasyamdishhu dvaadashasveekshhaneshhu ।
mayeeshhatkaTaakshhah sakrritpaatitashce-
dbhavette dayaasheela kaa naama haanih ॥ 15 ॥

sutaamgodbhavo me.asi jeeveti shhaddhaa
japanmamtrameesho mudaa jighrate yaan ।
jagadbhaarabhrridbhyo jagannaatha tebhyah
kireeTojjvalebhyo namo mastakebhyah ॥ 16 ॥

sphuradratnakeyoorahaaraabhiraama-
shcalatkumdalashreelasadgamdabhaagah ।
kaTau peetavaasaah kare caarushaktih
purastaanmamaastaam puraarestanoojah ॥ 17 ॥

ihaayaahi vatseti hastaanprasaaryaa-
hvayatyaadaraacChamkare maaturamkaat ।
samutpatya taatam shrayamtam kumaaram
haraashlishhTagaatram bhaje baalamoortim ॥ 18 ॥

kumaareshasoono guha skamda senaa-
pate shaktipaane mayooraadhiroodha ।
pulimdaatmajaakaamta bhaktaartihaarin
prabho taarakaare sadaa rakshha maam tvam ॥ 19 ॥

prashaamtemdriye nashhTasamjjhne viceshhTe
kaphodgaarivaktre bhayotkampigaatre ।
prayaanonmukhe mayyanaathe tadaaneem
drutam me dayaalo bhavaagre guha tvam ॥ 20 ॥

krritaamtasya dooteshhu camdeshhu kopaa-
ddahacChimddhi bhimddheeti maam tarjayatsu ।
mayooram samaaruhya maa bhairiti tvam
purah shaktipaanirmamaayaahi sheeghram ॥ 21 ॥

pranamyaasakrritpaadayoste patitvaa
prasaadya prabho praarthaye.anekavaaram ।
na vaktum kshhamo.aham tadaaneem krripaabdhe
na kaaryaamtakaale manaagapyupekshhaa ॥ 22 ॥

sahasraamdabhoktaa tvayaa shooranaamaa
hatastaarakah simhavaktrashca daityah ।
mamaamtarhrridistham manahkleshamekam
na hamsi prabho kim karomi kva yaami ॥ 23 ॥

aham sarvadaa duhkhabhaaraavasanno
bhavaamdeenabamdhustvadanyam na yaace ।
bhavadbhaktirodham sadaa klrriptabaadham
mamaadhim drutam naashayomaasuta tvam ॥ 24 ॥

apasmaarakushhTakshhayaarshah prameha-
jvaronmaadagulmaadirogaa mahaamtah ।
pishaacaashca sarve bhavatpatrabhootim
vilokya kshhanaattaarakaare dravamte ॥ 25 ॥

drrishi skamdamoortih shrutau skamdakeerti-
rmukhe me pavitram sadaa taccaritram ।
kare tasya krrityam vapustasya bhrrityam
guhe samtu leenaa mamaasheshhabhaavaah ॥ 26 ॥

muneenaamutaaho nrrinaam bhaktibhaajaa-
mabheeshhTapradaah samti sarvatra devaah ।
nrrinaamamtyajaanaamapi svaarthadaane
guhaaddevamanyam na jaane na jaane ॥ 27 ॥

kalatram sutaa bamdhuvargah pashurvaa
naro vaatha naaree grrihe ye madeeyaah ।
yajamto namamtah stuvamto bhavamtam
smaramtashca te samtu sarve kumaara ॥ 28 ॥

mrrigaah pakshhino damshakaa ye ca dushhTaa-
stathaa vyaadhayo baadhakaa ye madamge ।
bhavacChaktiteekshhnaagrabhinnaah sudoore
vinashyamtu te coornitakraumcashaila ॥ 29 ॥

janitree pitaa ca svaputraaparaadham
sahete na kim devasenaadhinaatha ।
aham caatibaalo bhavaan lokataatah
kshhamasvaaparaadham samastam mahesha ॥ 30 ॥

namah kekine shaktaye caapi tubhyam
namashChaaga tubhyam namah kukkuTaaya ।
namah simdhave simdhudeshaaya tubhyam
punah skamdamoorte namaste namo.astu ॥ 31 ॥

jayaanamdabhoomam jayaapaaradhaamam
jayaamoghakeerte jayaanamdamoorte ।
jayaanamdasimdho jayaasheshhabamdho
jaya tvam sadaa muktidaaneshasoono ॥ 32 ॥

bhujamgaakhyavrrittena klrriptam stavam yah
paThedbhaktiyukto guham sampranamya ।
sa putraankalatram dhanam deerghamaayu-
rlabhetskamdasaayujyamamte narah sah ॥ 33 ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *