[Subrahmanya Bhujanga Stotram] ᐈ Lyrics In Tamil Pdf | ஸுப்3ரஹ்மண்ய பு4ஜங்க3

Sri Subrahmanya Bhujanga Stotram Lyrics In Tamil

ஸதா3 பா3லரூபாபி விக்4னாத்3ரிஹன்த்ரீ
மஹாத3ன்திவக்த்ராபி பஞ்சாஸ்யமான்யா ।
விதீ4ன்த்3ராதி3ம்ருக்3யா க3ணேஶாபி4தா4 மே
வித4த்தாம் ஶ்ரியம் காபி கல்த்3யாணமூர்தி: ॥ 1 ॥

ந ஜானாமி ஶப்33ம் ந ஜானாமி சார்த2ம்
ந ஜானாமி பத்3யம் ந ஜானாமி க3த்3யம் ।
சிதே3கா ஷடா3ஸ்யா ஹ்ருதி3 த்3யோததே மே
முகா2ன்னி:ஸரன்தே கி3ரஶ்சாபி சித்ரம் ॥ 2 ॥

மயூராதி4ரூட4ம் மஹாவாக்யகூ34ம்
மனோஹாரிதே3ஹம் மஹச்சித்தகே3ஹம் ।
மஹீதே3வதே3வம் மஹாவேத3பா4வம்
மஹாதே3வபா3லம் பஜ4ே லோகபாலம் ॥ 3 ॥

யதா3 ஸம்னிதா4னம் க3தா மானவா மே
4வாம்போ4தி4பாரம் க3தாஸ்தே ததை3வ ।
இதி வ்யஞ்ஜயன்ஸின்து4தீரே ய ஆஸ்தே
தமீடே3 பவித்ரம் பராஶக்திபுத்ரம் ॥ 4 ॥

யதா2ப்3தே4ஸ்தரங்கா3 லயம் யான்தி துங்கா3
ஸ்ததை2வாபத:3 ஸம்னிதௌ4 ஸேவதாம் மே ।
இதீவோர்மிபங்க்தீர்ன்ருணாம் த3ர்ஶயன்தம்
ஸதா3 பா4வயே ஹ்ருத்ஸரோஜே கு3ஹம் தம் ॥ 5 ॥

கி3ரௌ மன்னிவாஸே நரா யேதி4ரூடா4
ஸ்ததா3 பர்வதே ராஜதே தேதி4ரூடா4: ।
இதீவ ப்3ருவன்க3ன்த4ஶைலாதி4ரூட:4
ஸ தே3வோ முதே3 மே ஸதா3 ஷண்முகோ2ஸ்து ॥ 6 ॥

மஹாம்போ4தி4தீரே மஹாபாபசோரே
முனீன்த்3ரானுகூலே ஸுக3ன்தா4க்2யஶைலே ।
கு3ஹாயாம் வஸன்தம் ஸ்வபா4ஸா லஸன்தம்
ஜனார்திம் ஹரன்தம் ஶ்ரயாமோ கு3ஹம் தம் ॥ 7 ॥

லஸத்ஸ்வர்ணகே3ஹே ந்ருணாம் காமதோ3ஹே
ஸுமஸ்தோமஸஞ்ச2ன்னமாணிக்யமஞ்சே ।
ஸமுத்3யத்ஸஹஸ்ரார்கதுல்யப்ரகாஶம்
ஸதா3 பா4வயே கார்திகேயம் ஸுரேஶம் ॥ 8 ॥

ரணத்34ம்ஸகே மஞ்ஜுலேத்யன்தஶோணே
மனோஹாரிலாவண்யபீயூஷபூர்ணே ।
மன:ஷட்பதோ3 மே ப4வக்லேஶதப்த:
ஸதா3 மோத3தாம் ஸ்கன்த3 தே பாத3பத்3மே ॥ 9 ॥

ஸுவர்ணாப4தி3வ்யாம்ப3ரைர்பா4ஸமானாம்
க்வணத்கிங்கிணீமேக2லாஶோப4மானாம் ।
லஸத்3தே4மபட்டேன வித்3யோதமானாம்
கடிம் பா4வயே ஸ்கன்த3 தே தீ3ப்யமானாம் ॥ 1௦ ॥

புலின்தே3ஶகன்யாக4னாபோ43துங்க-3
ஸ்தனாலிங்க3னாஸக்தகாஶ்மீரராக3ம் ।
நமஸ்யாம்யஹம் தாரகாரே தவோர:
ஸ்வப4க்தாவனே ஸர்வதா3 ஸானுராக3ம் ॥ 11 ॥

விதௌ4 க்ல்ருப்தத3ண்டா3ன்ஸ்வலீலாத்4ருதாண்டா3
ந்னிரஸ்தேப4ஶுண்டா3ன்த்3விஷத்காலத3ண்டா3ன் ।
ஹதேன்த்3ராரிஷண்டா3ன்ஜக3த்ராணஶௌண்டா3
ந்ஸதா3 தே ப்ரசண்டா3ன்ஶ்ரயே பா3ஹுத3ண்டா3ன் ॥ 12 ॥

ஸதா3 ஶாரதா3: ஷண்ம்ருகா3ங்கா யதி3 ஸ்யு:
ஸமுத்3யன்த ஏவ ஸ்தி2தாஶ்சேத்ஸமன்தாத் ।
ஸதா3 பூர்ணபி3ம்பா3: கல்த3ங்கைஶ்ச ஹீனா-
ஸ்ததா3 த்வன்முகா2னாம் ப்3ருவே ஸ்கன்த3 ஸாம்யம் ॥ 13 ॥

ஸ்பு2ரன்மன்த3ஹாஸை: ஸஹம்ஸானி சஞ்ச-
த்கடாக்ஷாவலீப்4ருங்க3ஸங்கோ4ஜ்ஜ்வலானி ।
ஸுதா4ஸ்யன்தி3பி3ம்பா34ராணீஶஸூனோ
தவாலோகயே ஷண்முகா2ம்போ4ருஹாணி ॥ 14 ॥

விஶாலேஷு கர்ணான்ததீ3ர்கே4ஷ்வஜஸ்ரம்
3யாஸ்யன்தி3ஷு த்3வாத3ஶஸ்வீக்ஷணேஷு ।
மயீஷத்கடாக்ஷ: ஸக்ருத்பாதிதஶ்சே-
த்34வேத்தே த3யாஶீல கா நாம ஹானி: ॥ 15 ॥

ஸுதாங்கோ3த்34வோ மேஸி ஜீவேதி ஷட்3தா4
ஜபன்மன்த்ரமீஶோ முதா3 ஜிக்4ரதே யான் ।
ஜக3த்3பா4ரப்4ருத்3ப்4யோ ஜக3ன்னாத2 தேப்4ய:
கிரீடோஜ்ஜ்வலேப்4யோ நமோ மஸ்தகேப்4ய: ॥ 16 ॥

ஸ்பு2ரத்3ரத்னகேயூரஹாராபி4ராம-
ஶ்சலத்குண்ட3லஶ்ரீலஸத்33ண்ட3பா4க:3 ।
கடௌ பீதவாஸா: கரே சாருஶக்தி:
புரஸ்தான்மமாஸ்தாம் புராரேஸ்தனூஜ: ॥ 17 ॥

இஹாயாஹி வத்ஸேதி ஹஸ்தான்ப்ரஸார்யா-
ஹ்வயத்யாத3ராச்ச2ங்கரே மாதுரங்காத் ।
ஸமுத்பத்ய தாதம் ஶ்ரயன்தம் குமாரம்
ஹராஶ்லிஷ்டகா3த்ரம் பஜ4ே பா3லமூர்திம் ॥ 18 ॥

குமாரேஶஸூனோ கு3ஹ ஸ்கன்த3 ஸேனா-
பதே ஶக்திபாணே மயூராதி4ரூட4 ।
புலின்தா3த்மஜாகான்த ப4க்தார்திஹாரின்
ப்ரபோ4 தாரகாரே ஸதா3 ரக்ஷ மாம் த்வம் ॥ 19 ॥

ப்ரஶான்தேன்த்3ரியே நஷ்டஸஞ்ஜ்ஞே விசேஷ்டே
கபோ2த்3கா3ரிவக்த்ரே ப4யோத்கம்பிகா3த்ரே ।
ப்ரயாணோன்முகே2 மய்யனாதே2 ததா3னீம்
த்3ருதம் மே த3யாலோ ப4வாக்3ரே கு3ஹ த்வம் ॥ 2௦ ॥

க்ருதான்தஸ்ய தூ3தேஷு சண்டே3ஷு கோபா-
த்33ஹச்சி2ன்த்3தி4 பி4ன்த்3தீ4தி மாம் தர்ஜயத்ஸு ।
மயூரம் ஸமாருஹ்ய மா பை4ரிதி த்வம்
புர: ஶக்திபாணிர்மமாயாஹி ஶீக்4ரம் ॥ 21 ॥

ப்ரணம்யாஸக்ருத்பாத3யோஸ்தே பதித்வா
ப்ரஸாத்3ய ப்ரபோ4 ப்ரார்த2யேனேகவாரம் ।
ந வக்தும் க்ஷமோஹம் ததா3னீம் க்ருபாப்3தே4
ந கார்யான்தகாலே மனாக3ப்யுபேக்ஷா ॥ 22 ॥

ஸஹஸ்ராண்ட3போ4க்தா த்வயா ஶூரனாமா
ஹதஸ்தாரக: ஸிம்ஹவக்த்ரஶ்ச தை3த்ய: ।
மமான்தர்ஹ்ருதி3ஸ்த2ம் மன:க்லேஶமேகம்
ந ஹம்ஸி ப்ரபோ4 கிம் கரோமி க்வ யாமி ॥ 23 ॥

அஹம் ஸர்வதா3 து3:க2பா4ராவஸன்னோ
4வான்தீ3னப3ன்து4ஸ்த்வத3ன்யம் ந யாசே ।
4வத்34க்திரோத4ம் ஸதா3 க்ல்ருப்தபா34ம்
மமாதி4ம் த்3ருதம் நாஶயோமாஸுத த்வம் ॥ 24 ॥

அபஸ்மாரகுஷ்டக்ஷயார்ஶ: ப்ரமேஹ-
ஜ்வரோன்மாத3கு3ல்மாதி3ரோகா3 மஹான்த: ।
பிஶாசாஶ்ச ஸர்வே ப4வத்பத்ரபூ4திம்
விலோக்ய க்ஷணாத்தாரகாரே த்3ரவன்தே ॥ 25 ॥

த்3ருஶி ஸ்கன்த3மூர்தி: ஶ்ருதௌ ஸ்கன்த3கீர்தி-
ர்முகே2 மே பவித்ரம் ஸதா3 தச்சரித்ரம் ।
கரே தஸ்ய க்ருத்யம் வபுஸ்தஸ்ய ப்4ருத்யம்
கு3ஹே ஸன்து லீனா மமாஶேஷபா4வா: ॥ 26 ॥

முனீனாமுதாஹோ ந்ருணாம் ப4க்திபா4ஜா-
மபீ4ஷ்டப்ரதா3: ஸன்தி ஸர்வத்ர தே3வா: ।
ந்ருணாமன்த்யஜானாமபி ஸ்வார்த2தா3னே
கு3ஹாத்3தே3வமன்யம் ந ஜானே ந ஜானே ॥ 27 ॥

கலத்ரம் ஸுதா ப3ன்து4வர்க:3 பஶுர்வா
நரோ வாத2 நாரீ க்3ருஹே யே மதீ3யா: ।
யஜன்தோ நமன்த: ஸ்துவன்தோ ப4வன்தம்
ஸ்மரன்தஶ்ச தே ஸன்து ஸர்வே குமார ॥ 28 ॥

ம்ருகா3: பக்ஷிணோ த3ம்ஶகா யே ச து3ஷ்டா-
ஸ்ததா2 வ்யாத4யோ பா34கா யே மத3ங்கே3 ।
4வச்ச2க்திதீக்ஷ்ணாக்3ரபி4ன்னா: ஸுதூ3ரே
வினஶ்யன்து தே சூர்ணிதக்ரௌஞ்சஶைல ॥ 29 ॥

ஜனித்ரீ பிதா ச ஸ்வபுத்ராபராத4ம்
ஸஹேதே ந கிம் தே3வஸேனாதி4னாத2 ।
அஹம் சாதிபா3லோ ப4வான் லோகதாத:
க்ஷமஸ்வாபராத4ம் ஸமஸ்தம் மஹேஶ ॥ 3௦ ॥

நம: கேகினே ஶக்தயே சாபி துப்4யம்
நமஶ்சா23 துப்4யம் நம: குக்குடாய ।
நம: ஸின்த4வே ஸின்து4தே3ஶாய துப்4யம்
புன: ஸ்கன்த3மூர்தே நமஸ்தே நமோஸ்து ॥ 31 ॥

ஜயானந்த3பூ4மம் ஜயாபாரதா4மம்
ஜயாமோக4கீர்தே ஜயானந்த3மூர்தே ।
ஜயானந்த3ஸின்தோ4 ஜயாஶேஷப3ன்தோ4
ஜய த்வம் ஸதா3 முக்திதா3னேஶஸூனோ ॥ 32 ॥

பு4ஜங்கா3க்2யவ்ருத்தேன க்ல்ருப்தம் ஸ்தவம் ய:
படே2த்34க்தியுக்தோ கு3ஹம் ஸம்ப்ரணம்ய ।
ஸ புத்ரான்கலத்ரம் த4னம் தீ3ர்க4மாயு-
ர்லபே4த்ஸ்கன்த3ஸாயுஜ்யமன்தே நர: ஸ: ॥ 33 ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *