[Surya Kavacham] ᐈ Lyrics In Gujarati Pdf | સૂર્ય કવચમ્

Surya Kavacham Lyrics In Gujarati

શ્રીભૈરવ ઉવાચ

યો દેવદેવો ભગવાન્ ભાસ્કરો મહસાં નિધિઃ ।
ગયત્રીનાયકો ભાસ્વાન્ સવિતેતિ પ્રગીયતે ॥ 1 ॥

તસ્યાહં કવચં દિવ્યં વજ્રપંજરકાભિધમ્ ।
સર્વમંત્રમયં ગુહ્યં મૂલવિદ્યારહસ્યકમ્ ॥ 2 ॥

સર્વપાપાપહં દેવિ દુઃખદારિદ્ર્યનાશનમ્ ।
મહાકુષ્ઠહરં પુણ્યં સર્વરોગનિવર્હણમ્ ॥ 3 ॥

સર્વશત્રુસમૂહઘ્નં સમ્ગ્રામે વિજયપ્રદમ્ ।
સર્વતેજોમયં સર્વદેવદાનવપૂજિતમ્ ॥ 4 ॥

રણે રાજભયે ઘોરે સર્વોપદ્રવનાશનમ્ ।
માતૃકાવેષ્ટિતં વર્મ ભૈરવાનનનિર્ગતમ્ ॥ 5 ॥

ગ્રહપીડાહરં દેવિ સર્વસંકટનાશનમ્ ।
ધારણાદસ્ય દેવેશિ બ્રહ્મા લોકપિતામહઃ ॥ 6 ॥

વિષ્ણુર્નારાયણો દેવિ રણે દૈત્યાંજિષ્યતિ ।
શંકરઃ સર્વલોકેશો વાસવોઽપિ દિવસ્પતિઃ ॥ 7 ॥

ઓષધીશઃ શશી દેવિ શિવોઽહં ભૈરવેશ્વરઃ ।
મંત્રાત્મકં પરં વર્મ સવિતુઃ સારમુત્તમમ્ ॥ 8 ॥

યો ધારયેદ્ ભુજે મૂર્ધ્નિ રવિવારે મહેશ્વરિ ।
સ રાજવલ્લભો લોકે તેજસ્વી વૈરિમર્દનઃ ॥ 9 ॥

બહુનોક્તેન કિં દેવિ કવચસ્યાસ્ય ધારણાત્ ।
ઇહ લક્ષ્મીધનારોગ્ય-વૃદ્ધિર્ભવતિ નાન્યથા ॥ 10 ॥

પરત્ર પરમા મુક્તિર્દેવાનામપિ દુર્લભા ।
કવચસ્યાસ્ય દેવેશિ મૂલવિદ્યામયસ્ય ચ ॥ 11 ॥

વજ્રપંજરકાખ્યસ્ય મુનિર્બ્રહ્મા સમીરિતઃ ।
ગાયત્ર્યં છંદ ઇત્યુક્તં દેવતા સવિતા સ્મૃતઃ ॥ 12 ॥

માયા બીજં શરત્ શક્તિર્નમઃ કીલકમીશ્વરિ ।
સર્વાર્થસાધને દેવિ વિનિયોગઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥ 13 ॥

અથ સૂર્ય કવચં

ઓં અં આં ઇં ઈં શિરઃ પાતુ ઓં સૂર્યો મંત્રવિગ્રહઃ ।
ઉં ઊં ઋં ૠં લલાટં મે હ્રાં રવિઃ પાતુ ચિન્મયઃ ॥ 14 ॥

~ળું ~ળૂં એં ઐં પાતુ નેત્રે હ્રીં મમારુણસારથિઃ ।
ઓં ઔં અં અઃ શ્રુતી પાતુ સઃ સર્વજગદીશ્વરઃ ॥ 15 ॥

કં ખં ગં ઘં પાતુ ગંડૌ સૂં સૂરઃ સુરપૂજિતઃ ।
ચં છં જં ઝં ચ નાસાં મે પાતુ યારં અર્યમા પ્રભુઃ ॥ 16 ॥

ટં ઠં ડં ઢં મુખં પાયાદ્ યં યોગીશ્વરપૂજિતઃ ।
તં થં દં ધં ગલં પાતુ નં નારાયણવલ્લભઃ ॥ 17 ॥

પં ફં બં ભં મમ સ્કંધૌ પાતુ મં મહસાં નિધિઃ ।
યં રં લં વં ભુજૌ પાતુ મૂલં સકનાયકઃ ॥ 18 ॥

શં ષં સં હં પાતુ વક્ષો મૂલમંત્રમયો ધ્રુવઃ ।
ળં ક્ષઃ કુક્ષ્સિં સદા પાતુ ગ્રહાથો દિનેશ્વરઃ ॥ 19 ॥

ઙં ઞં ણં નં મં મે પાતુ પૃષ્ઠં દિવસનાયકઃ ।
અં આં ઇં ઈં ઉં ઊં ઋં ૠં નાભિં પાતુ તમોપહઃ ॥ 20 ॥

~ળું ~ળૂં એં ઐં ઓં ઔં અં અઃ લિંગં મેઽવ્યાદ્ ગ્રહેશ્વરઃ ।
કં ખં ગં ઘં ચં છં જં ઝં કટિં ભાનુર્મમાવતુ ॥ 21 ॥

ટં ઠં ડં ઢં તં થં દં ધં જાનૂ ભાસ્વાન્ મમાવતુ ।
પં ફં બં ભં યં રં લં વં જંઘે મેઽવ્યાદ્ વિભાકરઃ ॥ 22 ॥

શં ષં સં હં ળં ક્ષઃ પાતુ મૂલં પાદૌ ત્રયિતનુઃ ।
ઙં ઞં ણં નં મં મે પાતુ સવિતા સકલં વપુઃ ॥ 23 ॥

સોમઃ પૂર્વે ચ માં પાતુ ભૌમોઽગ્નૌ માં સદાવતુ ।
બુધો માં દક્ષિણે પાતુ નૈઋત્યા ગુરરેવ મામ્ ॥ 24 ॥

પશ્ચિમે માં સિતઃ પાતુ વાયવ્યાં માં શનૈશ્ચરઃ ।
ઉત્તરે માં તમઃ પાયાદૈશાન્યાં માં શિખી તથા ॥ 25 ॥

ઊર્ધ્વં માં પાતુ મિહિરો મામધસ્તાંજગત્પતિઃ ।
પ્રભાતે ભાસ્કરઃ પાતુ મધ્યાહ્ને માં દિનેશ્વરઃ ॥ 26 ॥

સાયં વેદપ્રિયઃ પાતુ નિશીથે વિસ્ફુરાપતિઃ ।
સર્વત્ર સર્વદા સૂર્યઃ પાતુ માં ચક્રનાયકઃ ॥ 27 ॥

રણે રાજકુલે દ્યૂતે વિદાદે શત્રુસંકટે ।
સંગામે ચ જ્વરે રોગે પાતુ માં સવિતા પ્રભુઃ ॥ 28 ॥

ઓં ઓં ઓં ઉત ઓંઉઔમ્ હ સ મ યઃ સૂરોઽવતાન્માં ભયાદ્
હ્રાં હ્રીં હ્રું હહહા હસૌઃ હસહસૌઃ હંસોઽવતાત્ સર્વતઃ ।
સઃ સઃ સઃ સસસા નૃપાદ્વનચરાચ્ચૌરાદ્રણાત્ સંકટાત્
પાયાન્માં કુલનાયકોઽપિ સવિતા ઓં હ્રીં હ સૌઃ સર્વદા ॥ 29 ॥

દ્રાં દ્રીં દ્રૂં દધનં તથા ચ તરણિર્ભાંભૈર્ભયાદ્ ભાસ્કરો
રાં રીં રૂં રુરુરૂં રવિર્જ્વરભયાત્ કુષ્ઠાચ્ચ શૂલામયાત્ ।
અં અં આં વિવિવીં મહામયભયં માં પાતુ માર્તંડકો
મૂલવ્યાપ્તતનુઃ સદાવતુ પરં હંસઃ સહસ્રાંશુમાન્ ॥ 30॥

અથ ફલશૃતિઃ

ઇતિ શ્રીકવચં દિવ્યં વજ્રપંજરકાભિધમ્ ।
સર્વદેવરહસ્યં ચ માતૃકામંત્રવેષ્ટિતમ્ ॥ 31 ॥

મહારોગભયઘ્નં ચ પાપઘ્નં મન્મુખોદિતમ્ ।
ગુહ્યં યશસ્કરં પુણ્યં સર્વશ્રેયસ્કરં શિવે ॥ 32 ॥

લિખિત્વા રવિવારે તુ તિષ્યે વા જન્મભે પ્રિયે ।
અષ્ટગંધેન દિવ્યેન સુધાક્ષીરેણ પાર્વતિ ॥ 33 ॥

અર્કક્ષીરેણ પુણ્યેન ભૂર્જત્વચિ મહેશ્વરિ ।
કનકીકાષ્ઠલેખન્યા કવચં ભાસ્કરોદયે ॥ 34 ॥

શ્વેતસૂત્રેણ રક્તેન શ્યામેનાવેષ્ટયેદ્ ગુટીમ્ ।
સૌવર્ણેનાથ સંવેષ્ઠ્ય ધારયેન્મૂર્ધ્નિ વા ભુજે ॥ 35 ॥

રણે રિપૂંજયેદ્ દેવિ વાદે સદસિ જેષ્યતિ ।
રાજમાન્યો ભવેન્નિત્યં સર્વતેજોમયો ભવેત્ ॥ 36 ॥

કંઠસ્થા પુત્રદા દેવિ કુક્ષિસ્થા રોગનાશિની ।
શિરઃસ્થા ગુટિકા દિવ્યા રાકલોકવશંકરી ॥ 37 ॥

ભુજસ્થા ધનદા નિત્યં તેજોબુદ્ધિવિવર્ધિની ।
વંધ્યા વા કાકવંધ્યા વા મૃતવત્સા ચ યાંગના ॥ 38 ॥

કંઠે સા ધારયેન્નિત્યં બહુપુત્રા પ્રજાયયે ।
યસ્ય દેહે ભવેન્નિત્યં ગુટિકૈષા મહેશ્વરિ ॥ 39 ॥

મહાસ્ત્રાણીંદ્રમુક્તાનિ બ્રહ્માસ્ત્રાદીનિ પાર્વતિ ।
તદ્દેહં પ્રાપ્ય વ્યર્થાનિ ભવિષ્યંતિ ન સંશયઃ ॥ 40 ॥

ત્રિકાલં યઃ પઠેન્નિત્યં કવચં વજ્રપંજરમ્ ।
તસ્ય સદ્યો મહાદેવિ સવિતા વરદો ભવેત્ ॥ 41 ॥

અજ્ઞાત્વા કવચં દેવિ પૂજયેદ્ યસ્ત્રયીતનુમ્ ।
તસ્ય પૂજાર્જિતં પુણ્યં જન્મકોટિષુ નિષ્ફલમ્ ॥ 42 ॥

શતાવર્તં પઠેદ્વર્મ સપ્તમ્યાં રવિવાસરે ।
મહાકુષ્ઠાર્દિતો દેવિ મુચ્યતે નાત્ર સંશયઃ ॥ 43 ॥

નિરોગો યઃ પઠેદ્વર્મ દરિદ્રો વજ્રપંજરમ્ ।
લક્ષ્મીવાંજાયતે દેવિ સદ્યઃ સૂર્યપ્રસાદતઃ ॥ 44 ॥

ભક્ત્યા યઃ પ્રપઠેદ્ દેવિ કવચં પ્રત્યહં પ્રિયે ।
ઇહ લોકે શ્રિયં ભુક્ત્વા દેહાંતે મુક્તિમાપ્નુયાત્ ॥ 45 ॥

ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલે તંત્રે શ્રીદેવિરહસ્યે
વજ્રપંજરાખ્યસૂર્યકવચનિરૂપણં ત્રયસ્ત્રિંશઃ પટલઃ ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *