[Surya Kavacham] ᐈ Lyrics In Kannada Pdf | ಸೂರ್ಯ ಕವಚಂ

Surya Kavacham Lyrics In Kannada

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ

ಯೋ ದೇವದೇವೋ ಭಗವಾನ್ ಭಾಸ್ಕರೋ ಮಹಸಾಂ ನಿಧಿಃ ।
ಗಯತ್ರೀನಾಯಕೋ ಭಾಸ್ವಾನ್ ಸವಿತೇತಿ ಪ್ರಗೀಯತೇ ॥ 1 ॥

ತಸ್ಯಾಹಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ವಜ್ರಪಂಜರಕಾಭಿಧಂ ।
ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯಂ ಗುಹ್ಯಂ ಮೂಲವಿದ್ಯಾರಹಸ್ಯಕಂ ॥ 2 ॥

ಸರ್ವಪಾಪಾಪಹಂ ದೇವಿ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಂ ।
ಮಹಾಕುಷ್ಠಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವರೋಗನಿವರ್ಹಣಂ ॥ 3 ॥

ಸರ್ವಶತ್ರುಸಮೂಹಘ್ನಂ ಸಮ್ಗ್ರಾಮೇ ವಿಜಯಪ್ರದಂ ।
ಸರ್ವತೇಜೋಮಯಂ ಸರ್ವದೇವದಾನವಪೂಜಿತಂ ॥ 4 ॥

ರಣೇ ರಾಜಭಯೇ ಘೋರೇ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶನಂ ।
ಮಾತೃಕಾವೇಷ್ಟಿತಂ ವರ್ಮ ಭೈರವಾನನನಿರ್ಗತಂ ॥ 5 ॥

ಗ್ರಹಪೀಡಾಹರಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಸಂಕಟನಾಶನಂ ।
ಧಾರಣಾದಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಲೋಕಪಿತಾಮಹಃ ॥ 6 ॥

ವಿಷ್ಣುರ್ನಾರಾಯಣೋ ದೇವಿ ರಣೇ ದೈತ್ಯಾಂಜಿಷ್ಯತಿ ।
ಶಂಕರಃ ಸರ್ವಲೋಕೇಶೋ ವಾಸವೋಽಪಿ ದಿವಸ್ಪತಿಃ ॥ 7 ॥

ಓಷಧೀಶಃ ಶಶೀ ದೇವಿ ಶಿವೋಽಹಂ ಭೈರವೇಶ್ವರಃ ।
ಮಂತ್ರಾತ್ಮಕಂ ಪರಂ ವರ್ಮ ಸವಿತುಃ ಸಾರಮುತ್ತಮಂ ॥ 8 ॥

ಯೋ ಧಾರಯೇದ್ ಭುಜೇ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ರವಿವಾರೇ ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ಸ ರಾಜವಲ್ಲಭೋ ಲೋಕೇ ತೇಜಸ್ವೀ ವೈರಿಮರ್ದನಃ ॥ 9 ॥

ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಕಿಂ ದೇವಿ ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಧಾರಣಾತ್ ।
ಇಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧನಾರೋಗ್ಯ-ವೃದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ನಾನ್ಯಥಾ ॥ 10 ॥

ಪರತ್ರ ಪರಮಾ ಮುಕ್ತಿರ್ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಾ ।
ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಮೂಲವಿದ್ಯಾಮಯಸ್ಯ ಚ ॥ 11 ॥

ವಜ್ರಪಂಜರಕಾಖ್ಯಸ್ಯ ಮುನಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸಮೀರಿತಃ ।
ಗಾಯತ್ರ್ಯಂ ಛಂದ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ದೇವತಾ ಸವಿತಾ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 12 ॥

ಮಾಯಾ ಬೀಜಂ ಶರತ್ ಶಕ್ತಿರ್ನಮಃ ಕೀಲಕಮೀಶ್ವರಿ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧನೇ ದೇವಿ ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 13 ॥

ಅಥ ಸೂರ್ಯ ಕವಚಂ

ಓಂ ಅಂ ಆಂ ಇಂ ಈಂ ಶಿರಃ ಪಾತು ಓಂ ಸೂರ್ಯೋ ಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹಃ ।
ಉಂ ಊಂ ಋಂ ೠಂ ಲಲಾಟಂ ಮೇ ಹ್ರಾಂ ರವಿಃ ಪಾತು ಚಿನ್ಮಯಃ ॥ 14 ॥

~ಳುಂ ~ಳೂಂ ಏಂ ಐಂ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಹ್ರೀಂ ಮಮಾರುಣಸಾರಥಿಃ ।
ಓಂ ಔಂ ಅಂ ಅಃ ಶ್ರುತೀ ಪಾತು ಸಃ ಸರ್ವಜಗದೀಶ್ವರಃ ॥ 15 ॥

ಕಂ ಖಂ ಗಂ ಘಂ ಪಾತು ಗಂಡೌ ಸೂಂ ಸೂರಃ ಸುರಪೂಜಿತಃ ।
ಚಂ ಛಂ ಜಂ ಝಂ ಚ ನಾಸಾಂ ಮೇ ಪಾತು ಯಾರಂ ಅರ್ಯಮಾ ಪ್ರಭುಃ ॥ 16 ॥

ಟಂ ಠಂ ಡಂ ಢಂ ಮುಖಂ ಪಾಯಾದ್ ಯಂ ಯೋಗೀಶ್ವರಪೂಜಿತಃ ।
ತಂ ಥಂ ದಂ ಧಂ ಗಲಂ ಪಾತು ನಂ ನಾರಾಯಣವಲ್ಲಭಃ ॥ 17 ॥

ಪಂ ಫಂ ಬಂ ಭಂ ಮಮ ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಮಂ ಮಹಸಾಂ ನಿಧಿಃ ।
ಯಂ ರಂ ಲಂ ವಂ ಭುಜೌ ಪಾತು ಮೂಲಂ ಸಕನಾಯಕಃ ॥ 18 ॥

ಶಂ ಷಂ ಸಂ ಹಂ ಪಾತು ವಕ್ಷೋ ಮೂಲಮಂತ್ರಮಯೋ ಧ್ರುವಃ ।
ಳಂ ಕ್ಷಃ ಕುಕ್ಷ್ಸಿಂ ಸದಾ ಪಾತು ಗ್ರಹಾಥೋ ದಿನೇಶ್ವರಃ ॥ 19 ॥

ಙಂ ಞಂ ಣಂ ನಂ ಮಂ ಮೇ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠಂ ದಿವಸನಾಯಕಃ ।
ಅಂ ಆಂ ಇಂ ಈಂ ಉಂ ಊಂ ಋಂ ೠಂ ನಾಭಿಂ ಪಾತು ತಮೋಪಹಃ ॥ 20 ॥

~ಳುಂ ~ಳೂಂ ಏಂ ಐಂ ಓಂ ಔಂ ಅಂ ಅಃ ಲಿಂಗಂ ಮೇಽವ್ಯಾದ್ ಗ್ರಹೇಶ್ವರಃ ।
ಕಂ ಖಂ ಗಂ ಘಂ ಚಂ ಛಂ ಜಂ ಝಂ ಕಟಿಂ ಭಾನುರ್ಮಮಾವತು ॥ 21 ॥

ಟಂ ಠಂ ಡಂ ಢಂ ತಂ ಥಂ ದಂ ಧಂ ಜಾನೂ ಭಾಸ್ವಾನ್ ಮಮಾವತು ।
ಪಂ ಫಂ ಬಂ ಭಂ ಯಂ ರಂ ಲಂ ವಂ ಜಂಘೇ ಮೇಽವ್ಯಾದ್ ವಿಭಾಕರಃ ॥ 22 ॥

ಶಂ ಷಂ ಸಂ ಹಂ ಳಂ ಕ್ಷಃ ಪಾತು ಮೂಲಂ ಪಾದೌ ತ್ರಯಿತನುಃ ।
ಙಂ ಞಂ ಣಂ ನಂ ಮಂ ಮೇ ಪಾತು ಸವಿತಾ ಸಕಲಂ ವಪುಃ ॥ 23 ॥

ಸೋಮಃ ಪೂರ್ವೇ ಚ ಮಾಂ ಪಾತು ಭೌಮೋಽಗ್ನೌ ಮಾಂ ಸದಾವತು ।
ಬುಧೋ ಮಾಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ನೈಋತ್ಯಾ ಗುರರೇವ ಮಾಂ ॥ 24 ॥

ಪಶ್ಚಿಮೇ ಮಾಂ ಸಿತಃ ಪಾತು ವಾಯವ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಶನೈಶ್ಚರಃ ।
ಉತ್ತರೇ ಮಾಂ ತಮಃ ಪಾಯಾದೈಶಾನ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಶಿಖೀ ತಥಾ ॥ 25 ॥

ಊರ್ಧ್ವಂ ಮಾಂ ಪಾತು ಮಿಹಿರೋ ಮಾಮಧಸ್ತಾಂಜಗತ್ಪತಿಃ ।
ಪ್ರಭಾತೇ ಭಾಸ್ಕರಃ ಪಾತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಮಾಂ ದಿನೇಶ್ವರಃ ॥ 26 ॥

ಸಾಯಂ ವೇದಪ್ರಿಯಃ ಪಾತು ನಿಶೀಥೇ ವಿಸ್ಫುರಾಪತಿಃ ।
ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ ಸೂರ್ಯಃ ಪಾತು ಮಾಂ ಚಕ್ರನಾಯಕಃ ॥ 27 ॥

ರಣೇ ರಾಜಕುಲೇ ದ್ಯೂತೇ ವಿದಾದೇ ಶತ್ರುಸಂಕಟೇ ।
ಸಂಗಾಮೇ ಚ ಜ್ವರೇ ರೋಗೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಸವಿತಾ ಪ್ರಭುಃ ॥ 28 ॥

ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಉತ ಓಂಉಔಂ ಹ ಸ ಮ ಯಃ ಸೂರೋಽವತಾನ್ಮಾಂ ಭಯಾದ್
ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರುಂ ಹಹಹಾ ಹಸೌಃ ಹಸಹಸೌಃ ಹಂಸೋಽವತಾತ್ ಸರ್ವತಃ ।
ಸಃ ಸಃ ಸಃ ಸಸಸಾ ನೃಪಾದ್ವನಚರಾಚ್ಚೌರಾದ್ರಣಾತ್ ಸಂಕಟಾತ್
ಪಾಯಾನ್ಮಾಂ ಕುಲನಾಯಕೋಽಪಿ ಸವಿತಾ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ ಸೌಃ ಸರ್ವದಾ ॥ 29 ॥

ದ್ರಾಂ ದ್ರೀಂ ದ್ರೂಂ ದಧನಂ ತಥಾ ಚ ತರಣಿರ್ಭಾಂಭೈರ್ಭಯಾದ್ ಭಾಸ್ಕರೋ
ರಾಂ ರೀಂ ರೂಂ ರುರುರೂಂ ರವಿರ್ಜ್ವರಭಯಾತ್ ಕುಷ್ಠಾಚ್ಚ ಶೂಲಾಮಯಾತ್ ।
ಅಂ ಅಂ ಆಂ ವಿವಿವೀಂ ಮಹಾಮಯಭಯಂ ಮಾಂ ಪಾತು ಮಾರ್ತಂಡಕೋ
ಮೂಲವ್ಯಾಪ್ತತನುಃ ಸದಾವತು ಪರಂ ಹಂಸಃ ಸಹಸ್ರಾಂಶುಮಾನ್ ॥ 30॥

ಅಥ ಫಲಶೃತಿಃ

ಇತಿ ಶ್ರೀಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ವಜ್ರಪಂಜರಕಾಭಿಧಂ ।
ಸರ್ವದೇವರಹಸ್ಯಂ ಚ ಮಾತೃಕಾಮಂತ್ರವೇಷ್ಟಿತಂ ॥ 31 ॥

ಮಹಾರೋಗಭಯಘ್ನಂ ಚ ಪಾಪಘ್ನಂ ಮನ್ಮುಖೋದಿತಂ ।
ಗುಹ್ಯಂ ಯಶಸ್ಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಶ್ರೇಯಸ್ಕರಂ ಶಿವೇ ॥ 32 ॥

ಲಿಖಿತ್ವಾ ರವಿವಾರೇ ತು ತಿಷ್ಯೇ ವಾ ಜನ್ಮಭೇ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಅಷ್ಟಗಂಧೇನ ದಿವ್ಯೇನ ಸುಧಾಕ್ಷೀರೇಣ ಪಾರ್ವತಿ ॥ 33 ॥

ಅರ್ಕಕ್ಷೀರೇಣ ಪುಣ್ಯೇನ ಭೂರ್ಜತ್ವಚಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ಕನಕೀಕಾಷ್ಠಲೇಖನ್ಯಾ ಕವಚಂ ಭಾಸ್ಕರೋದಯೇ ॥ 34 ॥

ಶ್ವೇತಸೂತ್ರೇಣ ರಕ್ತೇನ ಶ್ಯಾಮೇನಾವೇಷ್ಟಯೇದ್ ಗುಟೀಂ ।
ಸೌವರ್ಣೇನಾಥ ಸಂವೇಷ್ಠ್ಯ ಧಾರಯೇನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವಾ ಭುಜೇ ॥ 35 ॥

ರಣೇ ರಿಪೂಂಜಯೇದ್ ದೇವಿ ವಾದೇ ಸದಸಿ ಜೇಷ್ಯತಿ ।
ರಾಜಮಾನ್ಯೋ ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವತೇಜೋಮಯೋ ಭವೇತ್ ॥ 36 ॥

ಕಂಠಸ್ಥಾ ಪುತ್ರದಾ ದೇವಿ ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಾ ರೋಗನಾಶಿನೀ ।
ಶಿರಃಸ್ಥಾ ಗುಟಿಕಾ ದಿವ್ಯಾ ರಾಕಲೋಕವಶಂಕರೀ ॥ 37 ॥

ಭುಜಸ್ಥಾ ಧನದಾ ನಿತ್ಯಂ ತೇಜೋಬುದ್ಧಿವಿವರ್ಧಿನೀ ।
ವಂಧ್ಯಾ ವಾ ಕಾಕವಂಧ್ಯಾ ವಾ ಮೃತವತ್ಸಾ ಚ ಯಾಂಗನಾ ॥ 38 ॥

ಕಂಠೇ ಸಾ ಧಾರಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಬಹುಪುತ್ರಾ ಪ್ರಜಾಯಯೇ ।
ಯಸ್ಯ ದೇಹೇ ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಗುಟಿಕೈಷಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ॥ 39 ॥

ಮಹಾಸ್ತ್ರಾಣೀಂದ್ರಮುಕ್ತಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾದೀನಿ ಪಾರ್ವತಿ ।
ತದ್ದೇಹಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವ್ಯರ್ಥಾನಿ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 40 ॥

ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಕವಚಂ ವಜ್ರಪಂಜರಂ ।
ತಸ್ಯ ಸದ್ಯೋ ಮಹಾದೇವಿ ಸವಿತಾ ವರದೋ ಭವೇತ್ ॥ 41 ॥

ಅಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕವಚಂ ದೇವಿ ಪೂಜಯೇದ್ ಯಸ್ತ್ರಯೀತನುಂ ।
ತಸ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಜಿತಂ ಪುಣ್ಯಂ ಜನ್ಮಕೋಟಿಷು ನಿಷ್ಫಲಂ ॥ 42 ॥

ಶತಾವರ್ತಂ ಪಠೇದ್ವರ್ಮ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ರವಿವಾಸರೇ ।
ಮಹಾಕುಷ್ಠಾರ್ದಿತೋ ದೇವಿ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 43 ॥

ನಿರೋಗೋ ಯಃ ಪಠೇದ್ವರ್ಮ ದರಿದ್ರೋ ವಜ್ರಪಂಜರಂ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಂಜಾಯತೇ ದೇವಿ ಸದ್ಯಃ ಸೂರ್ಯಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 44 ॥

ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಃ ಪ್ರಪಠೇದ್ ದೇವಿ ಕವಚಂ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಇಹ ಲೋಕೇ ಶ್ರಿಯಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ದೇಹಾಂತೇ ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 45 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀದೇವಿರಹಸ್ಯೇ
ವಜ್ರಪಂಜರಾಖ್ಯಸೂರ್ಯಕವಚನಿರೂಪಣಂ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಪಟಲಃ ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *