[Surya Kavacham] ᐈ Lyrics In Malayalam Pdf | സൂര്യ കവചമ്

Surya Kavacham Lyrics In Malayalam

ശ്രീഭൈരവ ഉവാച

യോ ദേവദേവോ ഭഗവാന് ഭാസ്കരോ മഹസാം നിധിഃ ।
ഗയത്രീനായകോ ഭാസ്വാന് സവിതേതി പ്രഗീയതേ ॥ 1 ॥

തസ്യാഹം കവചം ദിവ്യം വജ്രപംജരകാഭിധമ് ।
സര്വമംത്രമയം ഗുഹ്യം മൂലവിദ്യാരഹസ്യകമ് ॥ 2 ॥

സര്വപാപാപഹം ദേവി ദുഃഖദാരിദ്ര്യനാശനമ് ।
മഹാകുഷ്ഠഹരം പുണ്യം സര്വരോഗനിവര്ഹണമ് ॥ 3 ॥

സര്വശത്രുസമൂഹഘ്നം സമ്ഗ്രാമേ വിജയപ്രദമ് ।
സര്വതേജോമയം സര്വദേവദാനവപൂജിതമ് ॥ 4 ॥

രണേ രാജഭയേ ഘോരേ സര്വോപദ്രവനാശനമ് ।
മാതൃകാവേഷ്ടിതം വര്മ ഭൈരവാനനനിര്ഗതമ് ॥ 5 ॥

ഗ്രഹപീഡാഹരം ദേവി സര്വസംകടനാശനമ് ।
ധാരണാദസ്യ ദേവേശി ബ്രഹ്മാ ലോകപിതാമഹഃ ॥ 6 ॥

വിഷ്ണുര്നാരായണോ ദേവി രണേ ദൈത്യാംജിഷ്യതി ।
ശംകരഃ സര്വലോകേശോ വാസവോഽപി ദിവസ്പതിഃ ॥ 7 ॥

ഓഷധീശഃ ശശീ ദേവി ശിവോഽഹം ഭൈരവേശ്വരഃ ।
മംത്രാത്മകം പരം വര്മ സവിതുഃ സാരമുത്തമമ് ॥ 8 ॥

യോ ധാരയേദ് ഭുജേ മൂര്ധ്നി രവിവാരേ മഹേശ്വരി ।
സ രാജവല്ലഭോ ലോകേ തേജസ്വീ വൈരിമര്ദനഃ ॥ 9 ॥

ബഹുനോക്തേന കിം ദേവി കവചസ്യാസ്യ ധാരണാത് ।
ഇഹ ലക്ഷ്മീധനാരോഗ്യ-വൃദ്ധിര്ഭവതി നാന്യഥാ ॥ 10 ॥

പരത്ര പരമാ മുക്തിര്ദേവാനാമപി ദുര്ലഭാ ।
കവചസ്യാസ്യ ദേവേശി മൂലവിദ്യാമയസ്യ ച ॥ 11 ॥

വജ്രപംജരകാഖ്യസ്യ മുനിര്ബ്രഹ്മാ സമീരിതഃ ।
ഗായത്ര്യം ഛംദ ഇത്യുക്തം ദേവതാ സവിതാ സ്മൃതഃ ॥ 12 ॥

മായാ ബീജം ശരത് ശക്തിര്നമഃ കീലകമീശ്വരി ।
സര്വാര്ഥസാധനേ ദേവി വിനിയോഗഃ പ്രകീര്തിതഃ ॥ 13 ॥

അഥ സൂര്യ കവചം

ഓം അം ആം ഇം ഈം ശിരഃ പാതു ഓം സൂര്യോ മംത്രവിഗ്രഹഃ ।
ഉം ഊം ഋം ൠം ലലാടം മേ ഹ്രാം രവിഃ പാതു ചിന്മയഃ ॥ 14 ॥

~ളും ~ളൂം ഏം ഐം പാതു നേത്രേ ഹ്രീം മമാരുണസാരഥിഃ ।
ഓം ഔം അം അഃ ശ്രുതീ പാതു സഃ സര്വജഗദീശ്വരഃ ॥ 15 ॥

കം ഖം ഗം ഘം പാതു ഗംഡൌ സൂം സൂരഃ സുരപൂജിതഃ ।
ചം ഛം ജം ഝം ച നാസാം മേ പാതു യാരം അര്യമാ പ്രഭുഃ ॥ 16 ॥

ടം ഠം ഡം ഢം മുഖം പായാദ് യം യോഗീശ്വരപൂജിതഃ ।
തം ഥം ദം ധം ഗലം പാതു നം നാരായണവല്ലഭഃ ॥ 17 ॥

പം ഫം ബം ഭം മമ സ്കംധൌ പാതു മം മഹസാം നിധിഃ ।
യം രം ലം വം ഭുജൌ പാതു മൂലം സകനായകഃ ॥ 18 ॥

ശം ഷം സം ഹം പാതു വക്ഷോ മൂലമംത്രമയോ ധ്രുവഃ ।
ളം ക്ഷഃ കുക്ഷ്സിം സദാ പാതു ഗ്രഹാഥോ ദിനേശ്വരഃ ॥ 19 ॥

ങം ഞം ണം നം മം മേ പാതു പൃഷ്ഠം ദിവസനായകഃ ।
അം ആം ഇം ഈം ഉം ഊം ഋം ൠം നാഭിം പാതു തമോപഹഃ ॥ 20 ॥

~ളും ~ളൂം ഏം ഐം ഓം ഔം അം അഃ ലിംഗം മേഽവ്യാദ് ഗ്രഹേശ്വരഃ ।
കം ഖം ഗം ഘം ചം ഛം ജം ഝം കടിം ഭാനുര്മമാവതു ॥ 21 ॥

ടം ഠം ഡം ഢം തം ഥം ദം ധം ജാനൂ ഭാസ്വാന് മമാവതു ।
പം ഫം ബം ഭം യം രം ലം വം ജംഘേ മേഽവ്യാദ് വിഭാകരഃ ॥ 22 ॥

ശം ഷം സം ഹം ളം ക്ഷഃ പാതു മൂലം പാദൌ ത്രയിതനുഃ ।
ങം ഞം ണം നം മം മേ പാതു സവിതാ സകലം വപുഃ ॥ 23 ॥

സോമഃ പൂര്വേ ച മാം പാതു ഭൌമോഽഗ്നൌ മാം സദാവതു ।
ബുധോ മാം ദക്ഷിണേ പാതു നൈഋത്യാ ഗുരരേവ മാമ് ॥ 24 ॥

പശ്ചിമേ മാം സിതഃ പാതു വായവ്യാം മാം ശനൈശ്ചരഃ ।
ഉത്തരേ മാം തമഃ പായാദൈശാന്യാം മാം ശിഖീ തഥാ ॥ 25 ॥

ഊര്ധ്വം മാം പാതു മിഹിരോ മാമധസ്താംജഗത്പതിഃ ।
പ്രഭാതേ ഭാസ്കരഃ പാതു മധ്യാഹ്നേ മാം ദിനേശ്വരഃ ॥ 26 ॥

സായം വേദപ്രിയഃ പാതു നിശീഥേ വിസ്ഫുരാപതിഃ ।
സര്വത്ര സര്വദാ സൂര്യഃ പാതു മാം ചക്രനായകഃ ॥ 27 ॥

രണേ രാജകുലേ ദ്യൂതേ വിദാദേ ശത്രുസംകടേ ।
സംഗാമേ ച ജ്വരേ രോഗേ പാതു മാം സവിതാ പ്രഭുഃ ॥ 28 ॥

ഓം ഓം ഓം ഉത ഓംഉഔമ് ഹ സ മ യഃ സൂരോഽവതാന്മാം ഭയാദ്
ഹ്രാം ഹ്രീം ഹ്രും ഹഹഹാ ഹസൌഃ ഹസഹസൌഃ ഹംസോഽവതാത് സര്വതഃ ।
സഃ സഃ സഃ സസസാ നൃപാദ്വനചരാച്ചൌരാദ്രണാത് സംകടാത്
പായാന്മാം കുലനായകോഽപി സവിതാ ഓം ഹ്രീം ഹ സൌഃ സര്വദാ ॥ 29 ॥

ദ്രാം ദ്രീം ദ്രൂം ദധനം തഥാ ച തരണിര്ഭാംഭൈര്ഭയാദ് ഭാസ്കരോ
രാം രീം രൂം രുരുരൂം രവിര്ജ്വരഭയാത് കുഷ്ഠാച്ച ശൂലാമയാത് ।
അം അം ആം വിവിവീം മഹാമയഭയം മാം പാതു മാര്തംഡകോ
മൂലവ്യാപ്തതനുഃ സദാവതു പരം ഹംസഃ സഹസ്രാംശുമാന് ॥ 30॥

അഥ ഫലശൃതിഃ

ഇതി ശ്രീകവചം ദിവ്യം വജ്രപംജരകാഭിധമ് ।
സര്വദേവരഹസ്യം ച മാതൃകാമംത്രവേഷ്ടിതമ് ॥ 31 ॥

മഹാരോഗഭയഘ്നം ച പാപഘ്നം മന്മുഖോദിതമ് ।
ഗുഹ്യം യശസ്കരം പുണ്യം സര്വശ്രേയസ്കരം ശിവേ ॥ 32 ॥

ലിഖിത്വാ രവിവാരേ തു തിഷ്യേ വാ ജന്മഭേ പ്രിയേ ।
അഷ്ടഗംധേന ദിവ്യേന സുധാക്ഷീരേണ പാര്വതി ॥ 33 ॥

അര്കക്ഷീരേണ പുണ്യേന ഭൂര്ജത്വചി മഹേശ്വരി ।
കനകീകാഷ്ഠലേഖന്യാ കവചം ഭാസ്കരോദയേ ॥ 34 ॥

ശ്വേതസൂത്രേണ രക്തേന ശ്യാമേനാവേഷ്ടയേദ് ഗുടീമ് ।
സൌവര്ണേനാഥ സംവേഷ്ഠ്യ ധാരയേന്മൂര്ധ്നി വാ ഭുജേ ॥ 35 ॥

രണേ രിപൂംജയേദ് ദേവി വാദേ സദസി ജേഷ്യതി ।
രാജമാന്യോ ഭവേന്നിത്യം സര്വതേജോമയോ ഭവേത് ॥ 36 ॥

കംഠസ്ഥാ പുത്രദാ ദേവി കുക്ഷിസ്ഥാ രോഗനാശിനീ ।
ശിരഃസ്ഥാ ഗുടികാ ദിവ്യാ രാകലോകവശംകരീ ॥ 37 ॥

ഭുജസ്ഥാ ധനദാ നിത്യം തേജോബുദ്ധിവിവര്ധിനീ ।
വംധ്യാ വാ കാകവംധ്യാ വാ മൃതവത്സാ ച യാംഗനാ ॥ 38 ॥

കംഠേ സാ ധാരയേന്നിത്യം ബഹുപുത്രാ പ്രജായയേ ।
യസ്യ ദേഹേ ഭവേന്നിത്യം ഗുടികൈഷാ മഹേശ്വരി ॥ 39 ॥

മഹാസ്ത്രാണീംദ്രമുക്താനി ബ്രഹ്മാസ്ത്രാദീനി പാര്വതി ।
തദ്ദേഹം പ്രാപ്യ വ്യര്ഥാനി ഭവിഷ്യംതി ന സംശയഃ ॥ 40 ॥

ത്രികാലം യഃ പഠേന്നിത്യം കവചം വജ്രപംജരമ് ।
തസ്യ സദ്യോ മഹാദേവി സവിതാ വരദോ ഭവേത് ॥ 41 ॥

അജ്ഞാത്വാ കവചം ദേവി പൂജയേദ് യസ്ത്രയീതനുമ് ।
തസ്യ പൂജാര്ജിതം പുണ്യം ജന്മകോടിഷു നിഷ്ഫലമ് ॥ 42 ॥

ശതാവര്തം പഠേദ്വര്മ സപ്തമ്യാം രവിവാസരേ ।
മഹാകുഷ്ഠാര്ദിതോ ദേവി മുച്യതേ നാത്ര സംശയഃ ॥ 43 ॥

നിരോഗോ യഃ പഠേദ്വര്മ ദരിദ്രോ വജ്രപംജരമ് ।
ലക്ഷ്മീവാംജായതേ ദേവി സദ്യഃ സൂര്യപ്രസാദതഃ ॥ 44 ॥

ഭക്ത്യാ യഃ പ്രപഠേദ് ദേവി കവചം പ്രത്യഹം പ്രിയേ ।
ഇഹ ലോകേ ശ്രിയം ഭുക്ത്വാ ദേഹാംതേ മുക്തിമാപ്നുയാത് ॥ 45 ॥

ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമലേ തംത്രേ ശ്രീദേവിരഹസ്യേ
വജ്രപംജരാഖ്യസൂര്യകവചനിരൂപണം ത്രയസ്ത്രിംശഃ പടലഃ ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *