[ Surya Kavacham] ᐈ Lyrics In Tamil Pdf | ஸூர்ய கவசம்

Surya Kavacham Lyrics In Tamil

ஶ்ரீபை4ரவ உவாச

யோ தே3வதே3வோ ப43வான் பா4ஸ்கரோ மஹஸாம் நிதி4: ।
3யத்ரீனாயகோ பா4ஸ்வான் ஸவிதேதி ப்ரகீ3யதே ॥ 1 ॥

தஸ்யாஹம் கவசம் தி3வ்யம் வஜ்ரபஞ்ஜரகாபி44ம் ।
ஸர்வமன்த்ரமயம் கு3ஹ்யம் மூலவித்3யாரஹஸ்யகம் ॥ 2 ॥

ஸர்வபாபாபஹம் தே3வி து3:க2தா3ரித்3ர்யனாஶனம் ।
மஹாகுஷ்ட2ஹரம் புண்யம் ஸர்வரோக3னிவர்ஹணம் ॥ 3 ॥

ஸர்வஶத்ருஸமூஹக்4னம் ஸம்க்3ராமே விஜயப்ரத3ம் ।
ஸர்வதேஜோமயம் ஸர்வதே3வதா3னவபூஜிதம் ॥ 4 ॥

ரணே ராஜப4யே கோ4ரே ஸர்வோபத்3ரவனாஶனம் ।
மாத்ருகாவேஷ்டிதம் வர்ம பை4ரவானநனிர்க3தம் ॥ 5 ॥

க்3ரஹபீடா3ஹரம் தே3வி ஸர்வஸங்கடனாஶனம் ।
தா4ரணாத3ஸ்ய தே3வேஶி ப்3ரஹ்மா லோகபிதாமஹ: ॥ 6 ॥

விஷ்ணுர்னாராயணோ தே3வி ரணே தை3த்யாஞ்ஜிஷ்யதி ।
ஶங்கர: ஸர்வலோகேஶோ வாஸவோபி தி3வஸ்பதி: ॥ 7 ॥

ஓஷதீ4ஶ: ஶஶீ தே3வி ஶிவோஹம் பை4ரவேஶ்வர: ।
மன்த்ராத்மகம் பரம் வர்ம ஸவிது: ஸாரமுத்தமம் ॥ 8 ॥

யோ தா4ரயேத்3 பு4ஜே மூர்த்4னி ரவிவாரே மஹேஶ்வரி ।
ஸ ராஜவல்லபோ4 லோகே தேஜஸ்வீ வைரிமர்த3ன: ॥ 9 ॥

3ஹுனோக்தேன கிம் தே3வி கவசஸ்யாஸ்ய தா4ரணாத் ।
இஹ லக்ஷ்மீத4னாரோக்3ய-வ்ருத்3தி4ர்ப4வதி நான்யதா2 ॥ 1௦ ॥

பரத்ர பரமா முக்திர்தே3வானாமபி து3ர்லபா4 ।
கவசஸ்யாஸ்ய தே3வேஶி மூலவித்3யாமயஸ்ய ச ॥ 11 ॥

வஜ்ரபஞ்ஜரகாக்2யஸ்ய முனிர்ப்3ரஹ்மா ஸமீரித: ।
கா3யத்ர்யம் ச2ன்த3 இத்யுக்தம் தே3வதா ஸவிதா ஸ்ம்ருத: ॥ 12 ॥

மாயா பீ3ஜம் ஶரத் ஶக்திர்னம: கீலகமீஶ்வரி ।
ஸர்வார்த2ஸாத4னே தே3வி வினியோக:3 ப்ரகீர்தித: ॥ 13 ॥

அத2 ஸூர்ய கவசம்

ஓம் அம் ஆம் இம் ஈம் ஶிர: பாது ஓம் ஸூர்யோ மன்த்ரவிக்3ரஹ: ।
உம் ஊம் ரும் ரூம் லலாடம் மே ஹ்ராம் ரவி: பாது சின்மய: ॥ 14 ॥

~ல்து3ம் ~ல்தூ3ம் ஏம் ஐம் பாது நேத்ரே ஹ்ரீம் மமாருணஸாரதி2: ।
ஓம் ஔம் அம் அ: ஶ்ருதீ பாது ஸ: ஸர்வஜக3தீ3ஶ்வர: ॥ 15 ॥

கம் க2ம் க3ம் க4ம் பாது க3ண்டௌ3 ஸூம் ஸூர: ஸுரபூஜித: ।
சம் ச2ம் ஜம் ஜ2ம் ச நாஸாம் மே பாது யார்ம் அர்யமா ப்ரபு4: ॥ 16 ॥

டம் ட2ம் ட3ம் ட4ம் முக2ம் பாயாத்3 யம் யோகீ3ஶ்வரபூஜித: ।
தம் த2ம் த3ம் த4ம் க3லம் பாது நம் நாராயணவல்லப:4 ॥ 17 ॥

பம் ப2ம் ப3ம் ப4ம் மம ஸ்கன்தௌ4 பாது மம் மஹஸாம் நிதி4: ।
யம் ரம் லம் வம் பு4ஜௌ பாது மூலம் ஸகனாயக: ॥ 18 ॥

ஶம் ஷம் ஸம் ஹம் பாது வக்ஷோ மூலமன்த்ரமயோ த்4ருவ: ।
ல்த3ம் க்ஷ: குக்ஷ்ஸிம் ஸதா3 பாது க்3ரஹாதோ2 தி3னேஶ்வர: ॥ 19 ॥

ஙம் ஞம் ணம் நம் மம் மே பாது ப்ருஷ்ட2ம் தி3வஸனாயக: ।
அம் ஆம் இம் ஈம் உம் ஊம் ரும் ரூம் நாபி4ம் பாது தமோபஹ: ॥ 2௦ ॥

~ல்து3ம் ~ல்தூ3ம் ஏம் ஐம் ஓம் ஔம் அம் அ: லிங்க3ம் மேவ்யாத்3 க்3ரஹேஶ்வர: ।
கம் க2ம் க3ம் க4ம் சம் ச2ம் ஜம் ஜ2ம் கடிம் பா4னுர்மமாவது ॥ 21 ॥

டம் ட2ம் ட3ம் ட4ம் தம் த2ம் த3ம் த4ம் ஜானூ பா4ஸ்வான் மமாவது ।
பம் ப2ம் ப3ம் ப4ம் யம் ரம் லம் வம் ஜங்கே4 மேவ்யாத்3 விபா4கர: ॥ 22 ॥

ஶம் ஷம் ஸம் ஹம் ல்த3ம் க்ஷ: பாது மூலம் பாதௌ3 த்ரயிதனு: ।
ஙம் ஞம் ணம் நம் மம் மே பாது ஸவிதா ஸகலம் வபு: ॥ 23 ॥

ஸோம: பூர்வே ச மாம் பாது பௌ4மோக்3னௌ மாம் ஸதா3வது ।
பு3தோ4 மாம் த3க்ஷிணே பாது நைருத்யா கு3ரரேவ மாம் ॥ 24 ॥

பஶ்சிமே மாம் ஸித: பாது வாயவ்யாம் மாம் ஶனைஶ்சர: ।
உத்தரே மாம் தம: பாயாதை3ஶான்யாம் மாம் ஶிகீ2 ததா2 ॥ 25 ॥

ஊர்த்4வம் மாம் பாது மிஹிரோ மாமத4ஸ்தாஞ்ஜக3த்பதி: ।
ப்ரபா4தே பா4ஸ்கர: பாது மத்4யாஹ்னே மாம் தி3னேஶ்வர: ॥ 26 ॥

ஸாயம் வேத3ப்ரிய: பாது நிஶீதே2 விஸ்பு2ராபதி: ।
ஸர்வத்ர ஸர்வதா3 ஸூர்ய: பாது மாம் சக்ரனாயக: ॥ 27 ॥

ரணே ராஜகுலே த்3யூதே விதா3தே3 ஶத்ருஸங்கடே ।
ஸங்கா3மே ச ஜ்வரே ரோகே3 பாது மாம் ஸவிதா ப்ரபு4: ॥ 28 ॥

ஓம் ஓம் ஓம் உத ஓமுஔம் ஹ ஸ ம ய: ஸூரோவதான்மாம் ப4யாத்3
ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரும் ஹஹஹா ஹஸௌ: ஹஸஹஸௌ: ஹம்ஸோவதாத் ஸர்வத: ।
ஸ: ஸ: ஸ: ஸஸஸா ந்ருபாத்3வனசராச்சௌராத்3ரணாத் ஸங்கடாத்
பாயான்மாம் குலனாயகோபி ஸவிதா ஓம் ஹ்ரீம் ஹ ஸௌ: ஸர்வதா3 ॥ 29 ॥

த்3ராம் த்3ரீம் த்3ரூம் த34னம் ததா2 ச தரணிர்பா4ம்பை4ர்ப4யாத்3 பா4ஸ்கரோ
ராம் ரீம் ரூம் ருருரூம் ரவிர்ஜ்வரப4யாத் குஷ்டா2ச்ச ஶூலாமயாத் ।
அம் அம் ஆம் விவிவீம் மஹாமயப4யம் மாம் பாது மார்தண்ட3கோ
மூலவ்யாப்ததனு: ஸதா3வது பரம் ஹம்ஸ: ஸஹஸ்ராம்ஶுமான் ॥ 3௦॥

அத2 ப2லஶ்ருதி:

இதி ஶ்ரீகவசம் தி3வ்யம் வஜ்ரபஞ்ஜரகாபி44ம் ।
ஸர்வதே3வரஹஸ்யம் ச மாத்ருகாமன்த்ரவேஷ்டிதம் ॥ 31 ॥

மஹாரோக34யக்4னம் ச பாபக்4னம் மன்முகோ2தி3தம் ।
கு3ஹ்யம் யஶஸ்கரம் புண்யம் ஸர்வஶ்ரேயஸ்கரம் ஶிவே ॥ 32 ॥

லிகி2த்வா ரவிவாரே து திஷ்யே வா ஜன்மபே4 ப்ரியே ।
அஷ்டக3ன்தே4ன தி3வ்யேன ஸுதா4க்ஷீரேண பார்வதி ॥ 33 ॥

அர்கக்ஷீரேண புண்யேன பூ4ர்ஜத்வசி மஹேஶ்வரி ।
கனகீகாஷ்ட2லேக2ன்யா கவசம் பா4ஸ்கரோத3யே ॥ 34 ॥

ஶ்வேதஸூத்ரேண ரக்தேன ஶ்யாமேனாவேஷ்டயேத்3 கு3டீம் ।
ஸௌவர்ணேனாத2 ஸம்வேஷ்ட்2ய தா4ரயேன்மூர்த்4னி வா பு4ஜே ॥ 35 ॥

ரணே ரிபூஞ்ஜயேத்3 தே3வி வாதே3 ஸத3ஸி ஜேஷ்யதி ।
ராஜமான்யோ ப4வேன்னித்யம் ஸர்வதேஜோமயோ ப4வேத் ॥ 36 ॥

கண்ட2ஸ்தா2 புத்ரதா3 தே3வி குக்ஷிஸ்தா2 ரோக3னாஶினீ ।
ஶிர:ஸ்தா2 கு3டிகா தி3வ்யா ராகலோகவஶங்கரீ ॥ 37 ॥

பு4ஜஸ்தா2 த4னதா3 நித்யம் தேஜோபு3த்3தி4விவர்தி4னீ ।
வன்த்4யா வா காகவன்த்4யா வா ம்ருதவத்ஸா ச யாங்க3னா ॥ 38 ॥

கண்டே2 ஸா தா4ரயேன்னித்யம் ப3ஹுபுத்ரா ப்ரஜாயயே ।
யஸ்ய தே3ஹே ப4வேன்னித்யம் கு3டிகைஷா மஹேஶ்வரி ॥ 39 ॥

மஹாஸ்த்ராணீன்த்3ரமுக்தானி ப்3ரஹ்மாஸ்த்ராதீ3னி பார்வதி ।
தத்3தே3ஹம் ப்ராப்ய வ்யர்தா2னி ப4விஷ்யன்தி ந ஸம்ஶய: ॥ 4௦ ॥

த்ரிகாலம் ய: படே2ன்னித்யம் கவசம் வஜ்ரபஞ்ஜரம் ।
தஸ்ய ஸத்3யோ மஹாதே3வி ஸவிதா வரதோ3 ப4வேத் ॥ 41 ॥

அஜ்ஞாத்வா கவசம் தே3வி பூஜயேத்3 யஸ்த்ரயீதனும் ।
தஸ்ய பூஜார்ஜிதம் புண்யம் ஜன்மகோடிஷு நிஷ்ப2லம் ॥ 42 ॥

ஶதாவர்தம் படே2த்3வர்ம ஸப்தம்யாம் ரவிவாஸரே ।
மஹாகுஷ்டா2ர்தி3தோ தே3வி முச்யதே நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 43 ॥

நிரோகோ3 ய: படே2த்3வர்ம த3ரித்3ரோ வஜ்ரபஞ்ஜரம் ।
லக்ஷ்மீவாஞ்ஜாயதே தே3வி ஸத்3ய: ஸூர்யப்ரஸாத3த: ॥ 44 ॥

4க்த்யா ய: ப்ரபடே2த்3 தே3வி கவசம் ப்ரத்யஹம் ப்ரியே ।
இஹ லோகே ஶ்ரியம் பு4க்த்வா தே3ஹான்தே முக்திமாப்னுயாத் ॥ 45 ॥

இதி ஶ்ரீருத்3ரயாமலே தன்த்ரே ஶ்ரீதே3விரஹஸ்யே
வஜ்ரபஞ்ஜராக்2யஸூர்யகவசனிரூபணம் த்ரயஸ்த்ரிம்ஶ: படல: ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *