[Surya Kavacham] ᐈ Lyrics In Telugu Pdf | సూర్య కవచం

Surya Kavacham Lyrics In Telugu

శ్రీభైరవ ఉవాచ

యో దేవదేవో భగవాన్ భాస్కరో మహసాం నిధిః ।
గయత్రీనాయకో భాస్వాన్ సవితేతి ప్రగీయతే ॥ 1 ॥

తస్యాహం కవచం దివ్యం వజ్రపంజరకాభిధం ।
సర్వమంత్రమయం గుహ్యం మూలవిద్యారహస్యకం ॥ 2 ॥

సర్వపాపాపహం దేవి దుఃఖదారిద్ర్యనాశనం ।
మహాకుష్ఠహరం పుణ్యం సర్వరోగనివర్హణం ॥ 3 ॥

సర్వశత్రుసమూహఘ్నం సమ్గ్రామే విజయప్రదం ।
సర్వతేజోమయం సర్వదేవదానవపూజితం ॥ 4 ॥

రణే రాజభయే ఘోరే సర్వోపద్రవనాశనం ।
మాతృకావేష్టితం వర్మ భైరవానననిర్గతం ॥ 5 ॥

గ్రహపీడాహరం దేవి సర్వసంకటనాశనం ।
ధారణాదస్య దేవేశి బ్రహ్మా లోకపితామహః ॥ 6 ॥

విష్ణుర్నారాయణో దేవి రణే దైత్యాంజిష్యతి ।
శంకరః సర్వలోకేశో వాసవోఽపి దివస్పతిః ॥ 7 ॥

ఓషధీశః శశీ దేవి శివోఽహం భైరవేశ్వరః ।
మంత్రాత్మకం పరం వర్మ సవితుః సారముత్తమం ॥ 8 ॥

యో ధారయేద్ భుజే మూర్ధ్ని రవివారే మహేశ్వరి ।
స రాజవల్లభో లోకే తేజస్వీ వైరిమర్దనః ॥ 9 ॥

బహునోక్తేన కిం దేవి కవచస్యాస్య ధారణాత్ ।
ఇహ లక్ష్మీధనారోగ్య-వృద్ధిర్భవతి నాన్యథా ॥ 10 ॥

పరత్ర పరమా ముక్తిర్దేవానామపి దుర్లభా ।
కవచస్యాస్య దేవేశి మూలవిద్యామయస్య చ ॥ 11 ॥

వజ్రపంజరకాఖ్యస్య మునిర్బ్రహ్మా సమీరితః ।
గాయత్ర్యం ఛంద ఇత్యుక్తం దేవతా సవితా స్మృతః ॥ 12 ॥

మాయా బీజం శరత్ శక్తిర్నమః కీలకమీశ్వరి ।
సర్వార్థసాధనే దేవి వినియోగః ప్రకీర్తితః ॥ 13 ॥

అథ సూర్య కవచం

ఓం అం ఆం ఇం ఈం శిరః పాతు ఓం సూర్యో మంత్రవిగ్రహః ।
ఉం ఊం ఋం ౠం లలాటం మే హ్రాం రవిః పాతు చిన్మయః ॥ 14 ॥

~ళుం ~ళూం ఏం ఐం పాతు నేత్రే హ్రీం మమారుణసారథిః ।
ఓం ఔం అం అః శ్రుతీ పాతు సః సర్వజగదీశ్వరః ॥ 15 ॥

కం ఖం గం ఘం పాతు గండౌ సూం సూరః సురపూజితః ।
చం ఛం జం ఝం చ నాసాం మే పాతు యారం అర్యమా ప్రభుః ॥ 16 ॥

టం ఠం డం ఢం ముఖం పాయాద్ యం యోగీశ్వరపూజితః ।
తం థం దం ధం గలం పాతు నం నారాయణవల్లభః ॥ 17 ॥

పం ఫం బం భం మమ స్కంధౌ పాతు మం మహసాం నిధిః ।
యం రం లం వం భుజౌ పాతు మూలం సకనాయకః ॥ 18 ॥

శం షం సం హం పాతు వక్షో మూలమంత్రమయో ధ్రువః ।
ళం క్షః కుక్ష్సిం సదా పాతు గ్రహాథో దినేశ్వరః ॥ 19 ॥

ఙం ఞం ణం నం మం మే పాతు పృష్ఠం దివసనాయకః ।
అం ఆం ఇం ఈం ఉం ఊం ఋం ౠం నాభిం పాతు తమోపహః ॥ 20 ॥

~ళుం ~ళూం ఏం ఐం ఓం ఔం అం అః లింగం మేఽవ్యాద్ గ్రహేశ్వరః ।
కం ఖం గం ఘం చం ఛం జం ఝం కటిం భానుర్మమావతు ॥ 21 ॥

టం ఠం డం ఢం తం థం దం ధం జానూ భాస్వాన్ మమావతు ।
పం ఫం బం భం యం రం లం వం జంఘే మేఽవ్యాద్ విభాకరః ॥ 22 ॥

శం షం సం హం ళం క్షః పాతు మూలం పాదౌ త్రయితనుః ।
ఙం ఞం ణం నం మం మే పాతు సవితా సకలం వపుః ॥ 23 ॥

సోమః పూర్వే చ మాం పాతు భౌమోఽగ్నౌ మాం సదావతు ।
బుధో మాం దక్షిణే పాతు నైఋత్యా గురరేవ మాం ॥ 24 ॥

పశ్చిమే మాం సితః పాతు వాయవ్యాం మాం శనైశ్చరః ।
ఉత్తరే మాం తమః పాయాదైశాన్యాం మాం శిఖీ తథా ॥ 25 ॥

ఊర్ధ్వం మాం పాతు మిహిరో మామధస్తాంజగత్పతిః ।
ప్రభాతే భాస్కరః పాతు మధ్యాహ్నే మాం దినేశ్వరః ॥ 26 ॥

సాయం వేదప్రియః పాతు నిశీథే విస్ఫురాపతిః ।
సర్వత్ర సర్వదా సూర్యః పాతు మాం చక్రనాయకః ॥ 27 ॥

రణే రాజకులే ద్యూతే విదాదే శత్రుసంకటే ।
సంగామే చ జ్వరే రోగే పాతు మాం సవితా ప్రభుః ॥ 28 ॥

ఓం ఓం ఓం ఉత ఓంఉఔం హ స మ యః సూరోఽవతాన్మాం భయాద్
హ్రాం హ్రీం హ్రుం హహహా హసౌః హసహసౌః హంసోఽవతాత్ సర్వతః ।
సః సః సః సససా నృపాద్వనచరాచ్చౌరాద్రణాత్ సంకటాత్
పాయాన్మాం కులనాయకోఽపి సవితా ఓం హ్రీం హ సౌః సర్వదా ॥ 29 ॥

ద్రాం ద్రీం ద్రూం దధనం తథా చ తరణిర్భాంభైర్భయాద్ భాస్కరో
రాం రీం రూం రురురూం రవిర్జ్వరభయాత్ కుష్ఠాచ్చ శూలామయాత్ ।
అం అం ఆం వివివీం మహామయభయం మాం పాతు మార్తండకో
మూలవ్యాప్తతనుః సదావతు పరం హంసః సహస్రాంశుమాన్ ॥ 30॥

అథ ఫలశృతిః

ఇతి శ్రీకవచం దివ్యం వజ్రపంజరకాభిధం ।
సర్వదేవరహస్యం చ మాతృకామంత్రవేష్టితం ॥ 31 ॥

మహారోగభయఘ్నం చ పాపఘ్నం మన్ముఖోదితం ।
గుహ్యం యశస్కరం పుణ్యం సర్వశ్రేయస్కరం శివే ॥ 32 ॥

లిఖిత్వా రవివారే తు తిష్యే వా జన్మభే ప్రియే ।
అష్టగంధేన దివ్యేన సుధాక్షీరేణ పార్వతి ॥ 33 ॥

అర్కక్షీరేణ పుణ్యేన భూర్జత్వచి మహేశ్వరి ।
కనకీకాష్ఠలేఖన్యా కవచం భాస్కరోదయే ॥ 34 ॥

శ్వేతసూత్రేణ రక్తేన శ్యామేనావేష్టయేద్ గుటీం ।
సౌవర్ణేనాథ సంవేష్ఠ్య ధారయేన్మూర్ధ్ని వా భుజే ॥ 35 ॥

రణే రిపూంజయేద్ దేవి వాదే సదసి జేష్యతి ।
రాజమాన్యో భవేన్నిత్యం సర్వతేజోమయో భవేత్ ॥ 36 ॥

కంఠస్థా పుత్రదా దేవి కుక్షిస్థా రోగనాశినీ ।
శిరఃస్థా గుటికా దివ్యా రాకలోకవశంకరీ ॥ 37 ॥

భుజస్థా ధనదా నిత్యం తేజోబుద్ధివివర్ధినీ ।
వంధ్యా వా కాకవంధ్యా వా మృతవత్సా చ యాంగనా ॥ 38 ॥

కంఠే సా ధారయేన్నిత్యం బహుపుత్రా ప్రజాయయే ।
యస్య దేహే భవేన్నిత్యం గుటికైషా మహేశ్వరి ॥ 39 ॥

మహాస్త్రాణీంద్రముక్తాని బ్రహ్మాస్త్రాదీని పార్వతి ।
తద్దేహం ప్రాప్య వ్యర్థాని భవిష్యంతి న సంశయః ॥ 40 ॥

త్రికాలం యః పఠేన్నిత్యం కవచం వజ్రపంజరం ।
తస్య సద్యో మహాదేవి సవితా వరదో భవేత్ ॥ 41 ॥

అజ్ఞాత్వా కవచం దేవి పూజయేద్ యస్త్రయీతనుం ।
తస్య పూజార్జితం పుణ్యం జన్మకోటిషు నిష్ఫలం ॥ 42 ॥

శతావర్తం పఠేద్వర్మ సప్తమ్యాం రవివాసరే ।
మహాకుష్ఠార్దితో దేవి ముచ్యతే నాత్ర సంశయః ॥ 43 ॥

నిరోగో యః పఠేద్వర్మ దరిద్రో వజ్రపంజరం ।
లక్ష్మీవాంజాయతే దేవి సద్యః సూర్యప్రసాదతః ॥ 44 ॥

భక్త్యా యః ప్రపఠేద్ దేవి కవచం ప్రత్యహం ప్రియే ।
ఇహ లోకే శ్రియం భుక్త్వా దేహాంతే ముక్తిమాప్నుయాత్ ॥ 45 ॥

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే తంత్రే శ్రీదేవిరహస్యే
వజ్రపంజరాఖ్యసూర్యకవచనిరూపణం త్రయస్త్రింశః పటలః ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *