[Vatapi Ganapatim Bhajeham] ᐈ Lyrics In Telugu Pdf | వాతాపి గణపతిం భజేహం

Vatapi Ganapatim Bhajeham Lyrics In Telugu

రాగం: హంసధ్వని (స, రి2, గ3, ప, ని3, స)

వాతాపి గణపతిం భజేఽహం
వారణాశ్యం వరప్రదం శ్రీ ।

భూతాది సంసేవిత చరణం
భూత భౌతిక ప్రపంచ భరణం ।
వీతరాగిణం వినుత యోగినం
విశ్వకారణం విఘ్నవారణం ।

పురా కుంభ సంభవ మునివర
ప్రపూజితం త్రికోణ మధ్యగతం
మురారి ప్రముఖాద్యుపాసితం
మూలాధార క్షేత్రస్థితం ।

పరాది చత్వారి వాగాత్మకం
ప్రణవ స్వరూప వక్రతుండం
నిరంతరం నిఖిల చంద్రఖండం
నిజవామకర విద్రుతేక్షుఖండం ।

కరాంబుజ పాశ బీజాపూరం
కలుషవిదూరం భూతాకారం
హరాది గురుగుహ తోషిత బింబం
హంసధ్వని భూషిత హేరంబం ।

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *