[Venkateswara Prapatti] ᐈ Lyrics In Kannada Pdf | ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಪತ್ತಿ

Venkateswara Prapatti Stotram Kannada Lyrics

ಈಶಾನಾಂ ಜಗತೋಽಸ್ಯ ವೇಂಕಟಪತೇ ರ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಾಂ ಪ್ರೇಯಸೀಂ
ತದ್ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲ ನಿತ್ಯವಾಸರಸಿಕಾಂ ತತ್-ಕ್ಷಾಂತಿ ಸಂವರ್ಧಿನೀಂ ।
ಪದ್ಮಾಲಂಕೃತ ಪಾಣಿಪಲ್ಲವಯುಗಾಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ಶ್ರಿಯಂ
ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ಭಗವತೀಂ ವಂದೇ ಜಗನ್ಮಾತರಂ ॥

ಶ್ರೀಮನ್ ಕೃಪಾಜಲನಿಧೇ ಕೃತಸರ್ವಲೋಕ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಕ್ತ ನತವತ್ಸಲ ಸರ್ವಶೇಷಿನ್ ।
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸುಶೀಲ ಸುಲ ಭಾಶ್ರಿತ ಪಾರಿಜಾತ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 2 ॥

ಆನೂಪುರಾರ್ಚಿತ ಸುಜಾತ ಸುಗಂಧಿ ಪುಷ್ಪ
ಸೌರಭ್ಯ ಸೌರಭಕರೌ ಸಮಸನ್ನಿವೇಶೌ ।
ಸೌಮ್ಯೌ ಸದಾನುಭನೇಽಪಿ ನವಾನುಭಾವ್ಯೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 3 ॥

ಸದ್ಯೋವಿಕಾಸಿ ಸಮುದಿತ್ತ್ವರ ಸಾಂದ್ರರಾಗ
ಸೌರಭ್ಯನಿರ್ಭರ ಸರೋರುಹ ಸಾಮ್ಯವಾರ್ತಾಂ ।
ಸಮ್ಯಕ್ಷು ಸಾಹಸಪದೇಷು ವಿಲೇಖಯಂತೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 4 ॥

ರೇಖಾಮಯ ಧ್ವಜ ಸುಧಾಕಲಶಾತಪತ್ರ
ವಜ್ರಾಂಕುಶಾಂಬುರುಹ ಕಲ್ಪಕ ಶಂಖಚಕ್ರೈಃ ।
ಭವ್ಯೈರಲಂಕೃತತಲೌ ಪರತತ್ತ್ವ ಚಿಹ್ನೈಃ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 5 ॥

ತಾಮ್ರೋದರದ್ಯುತಿ ಪರಾಜಿತ ಪದ್ಮರಾಗೌ
ಬಾಹ್ಯೈರ್-ಮಹೋಭಿ ರಭಿಭೂತ ಮಹೇಂದ್ರನೀಲೌ ।
ಉದ್ಯ ನ್ನಖಾಂಶುಭಿ ರುದಸ್ತ ಶಶಾಂಕ ಭಾಸೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 6 ॥

ಸ ಪ್ರೇಮಭೀತಿ ಕಮಲಾಕರ ಪಲ್ಲವಾಭ್ಯಾಂ
ಸಂವಾಹನೇಽಪಿ ಸಪದಿ ಕ್ಲಮ ಮಾಧಧಾನೌ ।
ಕಾಂತಾ ನವಾಙ್ಮಾನಸ ಗೋಚರ ಸೌಕುಮಾರ್ಯೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 7 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹೀ ತದನುರೂಪ ನಿಜಾನುಭಾವ
ನೀಕಾದಿ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಷೀ ಕರಪಲ್ಲವಾನಾಂ ।
ಆರುಣ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣತಃ ಕಿಲ ಸಾಂದ್ರರಾಗೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 8 ॥

ನಿತ್ಯಾನಮದ್ವಿಧಿ ಶಿವಾದಿ ಕಿರೀಟಕೋಟಿ
ಪ್ರತ್ಯುಪ್ತ ದೀಪ್ತ ನವರತ್ನಮಹಃ ಪ್ರರೋಹೈಃ ।
ನೀರಾಜನಾವಿಧಿ ಮುದಾರ ಮುಪಾದಧಾನೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 9 ॥

“ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದೇ ಪರಮ” ಇತ್ಯುದಿತ ಪ್ರಶಂಸೌ
ಯೌ “ಮಧ್ವ ಉತ್ಸ” ಇತಿ ಭೋಗ್ಯ ತಯಾಽಪ್ಯುಪಾತ್ತೌ ।
ಭೂಯಸ್ತಥೇತಿ ತವ ಪಾಣಿತಲ ಪ್ರದಿಷ್ಟೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 10 ॥

ಪಾರ್ಥಾಯ ತತ್-ಸದೃಶ ಸಾರಧಿನಾ ತ್ವಯೈವ
ಯೌ ದರ್ಶಿತೌ ಸ್ವಚರಣೌ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇತಿ ।
ಭೂಯೋಽಪಿ ಮಹ್ಯ ಮಿಹ ತೌ ಕರದರ್ಶಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 11 ॥

ಮನ್ಮೂರ್ಥ್ನಿ ಕಾಳಿಯಫನೇ ವಿಕಟಾಟವೀಷು
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿ ಶಿಖರೇ ಶಿರಸಿ ಶ್ರುತೀನಾಂ ।
ಚಿತ್ತೇಽಪ್ಯನನ್ಯ ಮನಸಾಂ ಸಮಮಾಹಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 12 ॥

ಅಮ್ಲಾನ ಹೃಷ್ಯ ದವನೀತಲ ಕೀರ್ಣಪುಷ್ಪೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿ ಶಿಖರಾಭರಣಾಯ-ಮಾನೌ ।
ಆನಂದಿತಾಖಿಲ ಮನೋ ನಯನೌ ತವೈ ತೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 13 ॥

ಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರಪನ್ನ ಜನತಾ ಪ್ರಥಮಾವಗಾಹ್ಯೌ
ಮಾತುಃ ಸ್ತನಾವಿವ ಶಿಶೋ ರಮೃತಾಯಮಾಣೌ ।
ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಪರಸ್ಪರ ತುಲಾ ಮತುಲಾಂತರೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 14 ॥

ಸತ್ತ್ವೋತ್ತರೈಃ ಸತತ ಸೇವ್ಯಪದಾಂಬುಜೇನ
ಸಂಸಾರ ತಾರಕ ದಯಾರ್ದ್ರ ದೃಗಂಚಲೇನ ।
ಸೌಮ್ಯೋಪಯಂತೃ ಮುನಿನಾ ಮಮ ದರ್ಶಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 15 ॥

ಶ್ರೀಶ ಶ್ರಿಯಾ ಘಟಿಕಯಾ ತ್ವದುಪಾಯ ಭಾವೇ
ಪ್ರಾಪ್ಯೇತ್ವಯಿ ಸ್ವಯಮುಪೇಯ ತಯಾ ಸ್ಫುರಂತ್ಯಾ ।
ನಿತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಯ ನಿರವದ್ಯ ಗುಣಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ಸ್ಯಾಂ ಕಿಂಕರೋ ವೃಷಗಿರೀಶ ನ ಜಾತು ಮಹ್ಯಂ ॥ 16 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಪ್ರಪತ್ತಿಃ

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *