[Venkateswara Prapatti] ᐈ Lyrics In English Pdf

Venkateswara Prapatti Stotram English Lyrics

eeshaanaam jagato.asya vemkatapate rvishhnoh paraam preyaseem
tadvakshhahsthala nityavaasarasikaam tat-kshhaamti samvardhineem ।
padmaalamkrrita paanipallavayugaam padmaasanasthaam shriyam
vaatsalyaadi gunojjvalaam bhagavateem vamde jaganmaataram ॥

shreeman krripaajalanidhe krritasarvaloka
sarvajjhna shakta natavatsala sarvasheshhin ।
svaamin susheela sula bhaashrita paarijaata
shreevemkateshacharanau sharanam prapadye ॥ 2 ॥

aanoopuraarchita sujaata sugamdhi pushhpa
saurabhya saurabhakarau samasanniveshau ।
saumyau sadaanubhane.api navaanubhaavyau
shreevemkatesha charanau sharanam prapadye ॥ 3 ॥

sadyovikaasi samudittvara saamdraraaga
saurabhyanirbhara saroruha saamyavaartaam ।
samyakshhu saahasapadeshhu vilekhayamtau
shreevemkatesha charanau sharanam prapadye ॥ 4 ॥

rekhaamaya dhvaja sudhaakalashaatapatra
vajraamkushaamburuha kalpaka shamkhachakraih ।
bhavyairalamkrritatalau paratattva chihnaih
shreevemkatesha charanau sharanam prapadye ॥ 5 ॥

taamrodaradyuti paraajita padmaraagau
baahyair-mahobhi rabhibhoota mahemdraneelau ।
udya nnakhaamshubhi rudasta shashaamka bhaasau
shreevemkatesha charanau sharanam prapadye ॥ 6 ॥

sa premabheeti kamalaakara pallavaabhyaam
samvaahane.api sapadi klama maadhadhaanau ।
kaamtaa navaanmaanasa gochara saukumaaryau
shreevemkatesha charanau sharanam prapadye ॥ 7 ॥

lakshhmee mahee tadanuroopa nijaanubhaava
neekaadi divya mahishhee karapallavaanaam ।
aarunya samkramanatah kila saamdraraagau
shreevemkatesha charanau sharanam prapadye ॥ 8 ॥

nityaanamadvidhi shivaadi kireetakoti
pratyupta deepta navaratnamahah prarohaih ।
neeraajanaavidhi mudaara mupaadadhaanau
shreevemkatesha charanau sharanam prapadye ॥ 9 ॥

“vishhnoh pade parama” ityudita prashamsau
yau “madhva utsa” iti bhogya tayaa.apyupaattau ।
bhooyastatheti tava paanitala pradishhtau
shreevemkatesha charanau sharanam prapadye ॥ 10 ॥

paarthaaya tat-sadrrisha saaradhinaa tvayaiva
yau darshitau svacharanau sharanam vrajeti ।
bhooyo.api mahya miha tau karadarshitau te
shreevemkatesha charanau sharanam prapadye ॥ 11 ॥

manmoorthni kaaliyaphane vikataataveeshhu
shreevemkataadri shikhare shirasi shruteenaam ।
chitte.apyananya manasaam samamaahitau te
shreevemkatesha charanau sharanam prapadye ॥ 12 ॥

amlaana hrrishhya davaneetala keernapushhpau
shreevemkataadri shikharaabharanaaya-maanau ।
aanamditaakhila mano nayanau tavai tau
shreevemkatesha charanau sharanam prapadye ॥ 13 ॥

praayah prapanna janataa prathamaavagaahyau
maatuh stanaaviva shisho ramrritaayamaanau ।
praaptau paraspara tulaa matulaamtarau te
shreevemkatesha charanau sharanam prapadye ॥ 14 ॥

sattvottaraih satata sevyapadaambujena
samsaara taaraka dayaardra drrigamchalena ।
saumyopayamtrri muninaa mama darshitau te
shreevemkatesha charanau sharanam prapadye ॥ 15 ॥

shreesha shriyaa ghatikayaa tvadupaaya bhaave
praapyetvayi svayamupeya tayaa sphuramtyaa ।
nityaashritaaya niravadya gunaaya tubhyam
syaam kimkaro vrrishhagireesha na jaatu mahyam ॥ 16 ॥

iti shreevemkatesha prapattih

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *